Prijímacie konanie

Prijímacie konanie - Bakalárske štúdium

Termíny prijímacích talentových skúšok - 2. Turnus   Termín podania prihlášky na bakalársky stupeň štúdia pre akademický...

Akreditované Odbory

Akreditované študijné programy 1. stupeň Bakalárske štúdium

Študijný odbor 2.2.1. výtvarné umenie Forma šúdia: denná - 4 roky / 8 semestrov   Študijné programy:   Garant študijného...