Pocta zbytočným knihám

Umelecká akcia spočívajúca v zbieraní kníh – symbolu vzdelania, ktorá bude prebiehať v počas celého mesiaca marec v priestoroch Galérie Fx, ul. Jána Kollára 28. Účastníci akcie prinesú knihy podľa vlastného uváženia a položia ich na vyznačené miesto. Knihy budú označené pečiatkou akcie a po skončení je možné si z inštalácie vybrať svoju alebo aj akúkoľvek inú knihu. Knihy, ktoré zostanú po akcii študenti FVU využijú pri ďalšej umeleckej činnosti alebo sa stanú súčasťou novovytvorenej knižnice, ktorá bude zriadená pri vstupe do ateliérov (pri kávomate) a bude slúžiť všetkým, ktorí navštívia priestory fakulty. Akcia začala dňom 25. 2. 2016 a končí 30. 3. 2016.

Ako sa zapojiť?
1. Prines knihu/knihy
2. Opečiatkuj knihu priloženou pečiatkou a podpíš na ľubovoľnom mieste
3. Knihu ulož do vyznačeného priestoru