Katedra sochárstva

Ateliér: Socha a aplikované média

Atelier Socha a aplikovane media
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Sochárstvo
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Všeobecné teoretické, filozofické a umelecké východiská ateliéru:
1. teória a typológia sochy a sochárstva
2. história, vývoj a súčasnosť sochy a sochárstva
3. socha ako spôsob myslenia a přejav nevyhnutnej historickej kontinuity
4. špecifiká sochárstva v kontexte iných umeleckých disciplín a médií
5. úloha, význam a funkcia sochy v súčasnosti
6. presahy sochy a sochárstva do ostatných médií
7. socha ako médium
 
Koncepcia výučby a jej postuláty:
  • Koncepcia štúdia v ateliéry je predovšetkým zameraná na výskum a štúdium problematiky súčaneho sochárstva. Z typologického pohľadu reflektuje zásadné prejavy postmoderného sochárstva v kontextuálnej i historickej kontinuite s klasikým sochárstvom i sochárstvom moderny.
  • V teoreticko - obsahovej rovine sa snaží nanovo vymedziť a legitimizovať sochu ako médium schopné ídeovej, estetickej, formálnej, spoločenskej, sociálnej ai. výpovede, ktorú od nej očakáva súčasnosť, v konfrontácií s inými umeleckými druhmi, disciplínami či médiami a umením vôbec.
  • V tématickej rovine ide o sondovanie viacerých aktuálnych problematík súčasného umenia (ako je napr. identita, sexualita, sociálne vzťahy, industrializácia, reciklácia, konzumácia, produkcia a výroba umenia či masmédiálna a iná globálizácia a pod.).Ťažiskovým tématickým okruhom však naďalej zostáva socha samotná i socha ako médium.
  • Vo formálno - realizačnej rovine hladať, špecifikovať a definovať nové možnosti v oblasti druhových, disciplinárnych, technologických, materialových a mediálnych presahov.
  • Ukotvenie, vymedzenie a špecifikácia štúdijného programu ateliéru v rámci komplexného štúdijného programu fakulty.
  • Akcelerácia štúdia i pedagogického procesu formou prednášok, študentských prezentácií, workshopov a aktívnej grantovej činnosti ako prirodzenej formy aktualizácie tématickej a ídeovej profilácie štúdia.
  • Rozširovanie priestoru pre tvorivý dialóg formou medzinárodných kontaktov, stáži a štúdijných pobytov študentov a pedagógov.
Bakalárske štúdium:
Ťažiskom je samostatná práca študenta v ateliéri podľa programových zadaní vedúceho ateliéru. Zámerom je naučiť poslucháča ovládať základné postupy, a techniky sochárskeho vyjadrovania sa s dôrazom na tvorivý experiment, originalitu riešenia a presahov do iných médií, ako aj vlastné vyjadrenie témy. Podstatnou súčasťou štúdia je kvalita úrovne komunikácie študenta s pedagógom.
 
Magisterské štúdium:
Samostatné štúdium založené na vlastnom výtvarnom programe so schopnosťou analyzovať a interpretovať vlastnú tvorbu a následne ju adekvátne prezentovať. Očakávajú sa vedomé a programové presahy do iných oblastí umenia a médií. Konzultácie, analýzy a diskusie o filozoficko – výtvarných aspektoch výtvarnej tvorby prebiehajú v dialógu pedagóg – študent, študent – pedagóg. Štúdium umožňuje získať študentom prehľad v dejinnom vývine umenia a poukazuje na súčasné kontexty umenia ako nového spôsobu komunikácie. Vytvára predpoklady samostatnej umeleckej tvorby a intelektuálneho rastu.
 
Doktorandské štúdium:
V doktorandskom štúdium sa vyžaduje schopnosť programovať viesť, hodnoťiť a analizovať vlastný umelecký výskum, na základe individuálneho umeleckého programu a to nie len v oblasti vlastnej tvorby, ale i v oblasti teórie umenia a výtvarnej praxe v priamej náväznosti na aplikáciu získaných vedomostí do vlastnej pedagogickej činnosti. Štúdium dáva priestor na kontinuálny osobnostný rast a profesionalizáciu vlastnej umeleckej tvorby.
Vedúci ateliéru:
 
Asistent:
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
Zoznam študentov:
I. stupeň (Bc.)
Bianka Barbara Abaffy 2.roč.
Karolína Rusnáková 2.roč.
Tomáš Póczoš 3.roč.
Dominik Turan 4.roč.
Alžbeta Mandúchová 4.roč.
II. stupeň (Mgr. art.)
Michal Baláž 1.roč.
Michal Mažáry 1.roč.
Samuel Daniš 1.roč.
Dominika Šímová 2.roč.
Ján Samuel Jutko 2.roč.
Kristína Latáková 2.roč.
Martin Michalina 2.roč.
Denisa Lodňánková 2.roč.
 
Prezentácia ateliéru