Katedra sochárstva

Ateliér: Socha a aplikované média

Atelier Socha a aplikovane media
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Sochárstvo
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Všeobecné teoretické, filozofické a umelecké východiská ateliéru:
1. teória a typológia sochy a sochárstva
2. história, vývoj a súčasnosť sochy a sochárstva
3. socha ako spôsob myslenia a přejav nevyhnutnej historickej kontinuity
4. špecifiká sochárstva v kontexte iných umeleckých disciplín a médií
5. úloha, význam a funkcia sochy v súčasnosti
6. presahy sochy a sochárstva do ostatných médií
7. socha ako médium
 
Koncepcia výučby a jej postuláty:
  • Koncepcia štúdia v ateliéry je predovšetkým zameraná na výskum a štúdium problematiky súčaneho sochárstva. Z typologického pohľadu reflektuje zásadné prejavy postmoderného sochárstva v kontextuálnej i historickej kontinuite s klasikým sochárstvom i sochárstvom moderny.
  • V teoreticko - obsahovej rovine sa snaží nanovo vymedziť a legitimizovať sochu ako médium schopné ídeovej, estetickej, formálnej, spoločenskej, sociálnej ai. výpovede, ktorú od nej očakáva súčasnosť, v konfrontácií s inými umeleckými druhmi, disciplínami či médiami a umením vôbec.
  • V tématickej rovine ide o sondovanie viacerých aktuálnych problematík súčasného umenia (ako je napr. identita, sexualita, sociálne vzťahy, industrializácia, reciklácia, konzumácia, produkcia a výroba umenia či masmédiálna a iná globálizácia a pod.).Ťažiskovým tématickým okruhom však naďalej zostáva socha samotná i socha ako médium.
  • Vo formálno - realizačnej rovine hladať, špecifikovať a definovať nové možnosti v oblasti druhových, disciplinárnych, technologických, materialových a mediálnych presahov.
  • Ukotvenie, vymedzenie a špecifikácia štúdijného programu ateliéru v rámci komplexného štúdijného programu fakulty.
  • Akcelerácia štúdia i pedagogického procesu formou prednášok, študentských prezentácií, workshopov a aktívnej grantovej činnosti ako prirodzenej formy aktualizácie tématickej a ídeovej profilácie štúdia.
  • Rozširovanie priestoru pre tvorivý dialóg formou medzinárodných kontaktov, stáži a štúdijných pobytov študentov a pedagógov.
Bakalárske štúdium:
Ťažiskom je samostatná práca študenta v ateliéri podľa programových zadaní vedúceho ateliéru. Zámerom je naučiť poslucháča ovládať základné postupy, a techniky sochárskeho vyjadrovania sa s dôrazom na tvorivý experiment, originalitu riešenia a presahov do iných médií, ako aj vlastné vyjadrenie témy. Podstatnou súčasťou štúdia je kvalita úrovne komunikácie študenta s pedagógom.
 
Magisterské štúdium:
Samostatné štúdium založené na vlastnom výtvarnom programe so schopnosťou analyzovať a interpretovať vlastnú tvorbu a následne ju adekvátne prezentovať. Očakávajú sa vedomé a programové presahy do iných oblastí umenia a médií. Konzultácie, analýzy a diskusie o filozoficko – výtvarných aspektoch výtvarnej tvorby prebiehajú v dialógu pedagóg – študent, študent – pedagóg. Štúdium umožňuje získať študentom prehľad v dejinnom vývine umenia a poukazuje na súčasné kontexty umenia ako nového spôsobu komunikácie. Vytvára predpoklady samostatnej umeleckej tvorby a intelektuálneho rastu.
 
Doktorandské štúdium:
V doktorandskom štúdium sa vyžaduje schopnosť programovať viesť, hodnoťiť a analizovať vlastný umelecký výskum, na základe individuálneho umeleckého programu a to nie len v oblasti vlastnej tvorby, ale i v oblasti teórie umenia a výtvarnej praxe v priamej náväznosti na aplikáciu získaných vedomostí do vlastnej pedagogickej činnosti. Štúdium dáva priestor na kontinuálny osobnostný rast a profesionalizáciu vlastnej umeleckej tvorby.
Vedúci ateliéru:
 
Asistent:
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 

 
Prezentácia ateliéru