Profily absolventov

Profil absolventa bakalárskeho štúdia študijného programu Intermédiá-digitálne médiá-audiovizuálne médiá

 
Absolvent bakalárskeho študijného programu Intermédiá - Digitálne médiá – Audiovizuálne médiá je predovšetkým kreatívny a aktívny umelec, tvoriaci v kontexte súčasného výtvarného umenia. Je schopný uplatňovať vo svojej tvorbe širokú škálu tvorivých prístupov dvojdimenzionálneho aj trojdimenzionálneho charakteru. Je schopný využívať najnovšie technologické postupy a digitálne média. Na základe získaných teoretických a odborných vedomosti a technicko-technologických zručností by mal byť pripravený na odbornú a tvorivú činnosť v regionálnych, mestských a profesionálnych TV štúdiách. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia sa môže uplatniť ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ. Svoje tvorivé a organizačné schopnosti môže uplatniť aj v kultúrnych inštitúciách, alebo v osvetovej práci. Zároveň sa môže uplatniť aj ako odborný a tvorivý pracovník v najrôznejších audiovizuálnych pracoviskách, reklamných a grafických agentúrach, alebo ako samostatný podnikateľ v tejto oblasti. Absolvent bakalárskeho štúdia získava titul „bakalár" (Bc)
 

Profil absolventa bakalárskeho štúdia študijného programu Grafika

 
Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Grafika, má teoretické a praktické poznatky z oblasti klasickej a alternatívnej grafiky. Je schopný ich tvorivo používať najmä v oblasti voľného umenia. Má prehľad v dejinách výtvarného umenia od najstarších čias po súčasnosť. Je oboznámený s nosnými témami teórie a estetiky výtvarného umenia. Je schopný komunikovať v jednom z cudzích jazykov na pokročilom stupni. Môže pokračovať v magisterskom štúdiu. Je pripravený pracovať ako výtvarník v oblasti voľného aj úžitkového umenia. Ovláda technologické postupy tlače z hĺbky, z výšky a z plochy. Môže viesť malé grafické dielne, špecializované na tradičné "klasické" tlače alebo sieťotlač.
 

Profil absolventa bakalárskeho štúdia študijného programu Maľba

 
Absolvent bakalárskeho štúdia je pripravený na profesionálnu činnosť po stránke kreatívnej aj technologickej, môže pracovať ako výtvarník v oblasti voľnej a úžitkovej výtvarnej tvorby, ovláda technologické postupy maľby v komornom i monumentálnom rozmere. Absolvovanie bakalárskeho štúdia predpokladá vysoký stupeň znalostí absolventa z Dejín výtvarného umenia, Estetiky a Teórie umenia. Je schopný sebareflexie svojej tvorby na horizonte súčasných aktuálnych médií a kultúrnych trendov. Absolvent sa môže uplatniť ako samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, ako pracovník v kultúrnych inštitúciách, reklamných štúdiách. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ.
 

Profil absolventa bakalárskeho štúdia študijného programu Sochárstvo

 
Absolvent bakalárskeho štúdia je pripravený na profesionálnu činnosť v oblasti voľného výtvarného umenia, ktorého tvorba vychádza z poznania historickej kontinuity a rozmanitosti súčasných tendencií sochárstva. Vo svojich aktivitách sa usiluje o dosiahnutie komplexného prístupu pri riešení tvorivých úloh s dôrazom na vyvážený vzťah medzi obsahom a vizuálnym jazykom sochárskeho diela.
Má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda sochárske - priestorové technológie vychádzajúce z obsahu študijného programu. Môže sa uplatniť hlavne ako samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu alebo po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ. Môže pracovať aj ako pracovník v kultúrnych inštitúciách, v osvetovej práci a pod. Je schopný tvoriť výtvarné diela primerane používať technológie a materiály podľa obsahu študijného programu a interpretovať prezentovať svoju tvorbu, udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry, organizovať svoj ďalší odborný rast. Má vedomosti z dejín výtvarného umenia z estetiky a z teórie umenia a o technologických postupoch a o materiáloch podľa obsahu študijného programu.
 

Profil absolventa magisterského štúdia študijného programu Voľné výtvarné umenie

 
Absolvent magisterského štúdia je samostatne tvoriaci výtvarník v študijnom odbore výtvarné umenie. Dokáže reflektovať potreby súčasného umeleckého diania a je schopný tvoriť výtvarné diela a návrhy pre priemysel a architektúru. Absolvent sa dokáže orientovať vo sfére postmoderného výtvarného myslenia a zároveň si zachovať v procese hľadania vlastnej ľudskej a umeleckej identity vnútornú koherentnosť a rovnovážnosť. Je pripravený na profesionálnu a koncepčnú činnosť a medzinárodnú konfrontáciu v oblasti vizuálneho umenia. Absolvent magisterského štúdia, odboru výtvarné umenie môže pokračovať v 3. stupni vysokoškolského štúdia. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia sa môže uplatniť aj ako učiteľ vo svojom odbore.
 

Profil absolventa doktorandského štúdia

 

Absolvent doktorandského štúdia v odbore Výtvarné umenie disponuje schopnosťami samostatnej umeleckej tvorby. Uskutočňuje výskum a bádateľskú činnosť na úrovni súčasného stavu umeleckého a vedeckého poznania a prináša ku nemu vlastný príspevok. Je spôsobilý spolupracovať v tímovej realizácii umeleckých projektov, teoreticky reflektovať výtvarnú tvorbu a je schopný viesť odbornú komunikáciu o nej vo svetovom jazyku. Podieľa sa na tvorbe koncepcií a vývoji v odbore Výtvarné umenie. Je schopný uplatniť sa ako samostatne tvoriaci autor a ako vysokoškolský pedagóg.