Flowing festivals VAF(ex) and DigiVAF(ex) 2004 – 2011

Tečúci, plávajúci festival VAF(ex) (2004 – 2007) [video – audio – fest], integrujúci pod jednu koncepciu sporadické aktivity, bol prezentačným, prednáškovým, workshopovým a seminárovým, koncertným a performačným priestorom prevažne zameraným na podporu vzdelávania a aktivizácie študentov v oblasti nových médií a digitálnych technológií. Projekt pozostával z organizovania prezentácií študentov na pôde Akadémie umení a hlavne mimo nej, prostredníctvom pozývania autorských a teoretických osobností podporoval postupne sa zvyšujúcu edukačnú úroveň na FVU s akcentom na Ateliér Intermédiá a Ateliér Audiovizuálnej tvorby (v súčasnosti Digitálnych médií).

Projekt DigiVAF(ex) (2008 - 2010) je kontinuálnym pokračovaním štyroch ročníkov festivalu nových médií VAF(ex) (2004 - 2007) organizovaným Doc. Michalom Murinom, ArtD. na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
DigiVAF(ex) je platformou, ktorá sprostredkuje medzinárodné aktivity v oblasti digitálnych technológií do akademického prostredia, integruje domáce umenie digitálnych technológií do medzinárodných projektov, organizuje teoretické konferencie a prezentačné fóra, realizuje publikačné aktivity, organizuje študentské workshopy, pripravuje prezentácie prác študentov na medzinárodných a domácich festivaloch a výstavných podujatiach a pod.)