Výstavy študentov

Výstava: Sapere Aude - Odvážiť sa vedieť - Dare to know

Sapere Aude – Odvážiť sa vedieť – Dare To Know

Vernisáž: 17. apríla 2024 o 17:00 Trvanie výstavy: 17. apríl – 30. jún 2024 Komentované prehliadky pre verejnosť: 23. apríl 2024 a 14. máj 2024 o 17:00 hod.

Stredoslovenská galéria – Pretórium, Kurátorka/Curator: Ivana Moncoľová Námet/Idea: Ján Triaška Umelci a umelkyne/Artists: Tereza Antolová, Silvia Balážová, Dávid Bátora, Jana Čepa, Nicol Hochholzerová, Alžbeta Hrnčiarová, Monika Hurajová, Anastasiia Kovalová, Jakub Mlynarčík // Jędrzej Bieńko, Lubosław Pirjankow, Maja Salamończyk, Katarzyna Sporn, Bartłomiej Wawer // Vivien Antal, Laura Lentovits, Hanna Szabó-Sáfrány, Ádám Szabó, Ödön Szécsi // Viktoria Semi, Mirjana Milovanović, Filip Baloš

Katedra maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici pozýva na výstavu študentov a študentiek zo štyroch európskych univerzít s názvom SAPERE AUDE (Odvážiť sa vedieť). Výstava predstavuje tvorbu dvadsiatich dvoch študentov a študentiek z Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici, Katedry maľby Akadémie krásnych umení vo Varšave (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Poľsko), Katedry maľby Maďarskej univerzity výtvarných umení v Budapešti (Magyar Képzőművészeti Egyetem Budapest, Maďarsko), Akadémia umení v Novom Sade (Akademija umentnosti Novi Sad, Srbsko).

Idea a námet spoločnej stredoeurópskej výstavy SAPERE AUDE vznikla počas druhej vlny korony so snahou prepojiť spoluprácu a prezentáciu štyroch európskych univerzít a najmä jej študentov, ktorí v tom čase tvorili doma. Hoci umelecké výtvarné vzdelávanie je založené najmä na individuálnych výstupoch, pre tvorbu jednotlivcov sú kľúčové podnety zo spoločenskej socializácie, vzdelávania, trávenia spoločného času pri tvorbe svojich diel v ateliéroch. Selekcia diel sa zameriava na sprítomnenie tém umeleckých diel a malieb verejnosti, ktoré si študenti a študentky rešeršujú sami, tí reflektujú témy, ktoré vyplývajú z fantázie, ako aj z vecnosti reálneho života. Cieľom návštev jednotlivých umeleckých ateliérov na umeleckých akadémiách bolo zistiť, ktoré témy sú pre súčasnú generáciu dôležité, ťaživé ako aj pozitívne, a do akej miery sa prekrývajú. Samozrejme, že žijeme v globalizovaných podmienkach, v čase celosvetovej pandémie obrat k digitálnemu prostrediu, a k digitálnej

komunikácii medzi pedagógmi a študentami bol obratom od štandardov zaužívaných pri pedagogickom vedení pri praktických predmetoch, od kresby, cez technológiu v maľbe, po sochu a inštaláciu a je do dnešnej doby vytesnenou a neriešenou ruptúrou, ktorá skomplikovala samotné vzdelávanie ako aj socializáciu študentov medzi sebou. Niektorí študenti a študentky nachádzali psychohygienu v návšteve prírody, iní sa zameriavali na pozorovanie predmetov vo svojom okolí detskej izby. Neštandardné a neočakávané situácie obmedzenia pohybu vyústili do skúmania nových tém, ktoré v mnohom verbálne reflektujú psychológovia v poukazovaní na problém éry pandémie korony.

Výstava je rozdelená do niekoľkých okruhov, ktoré reflektujú napríklad prírodu a krajinu v jej ekologických kontextoch, samotu a odlúčenie ako priestoru pre zamyslenie, ako aj nemožnosť socializácie. Či (seba)portrétovanie ako formu úniku, ale aj psychologického spoznávania seba aj iných.

Samotný názov výstavy Sapere Aude (Odvážiť sa vedieť) odkazuje na schopnosť ponárania sa do tém, a artikulovania osobných, ako aj verejných problémov v umení.

Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe! Je fráza z od poeta Horácia v Epistuale (20 roky pred n.l.), často sa používa v kontexte akademického vzdelávania. Emanuel Kant ju použil ako symbolické označenie veku osvietenstva. V preklade znamená „Polovica práce je za tým, kto dobre začal, maj [tak] odvahu vedieť [a] začni.“

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ako aj Poľský inštitút na Slovensku.

https://fvu.aku.sk/

https://art.aku.sk/

____

Opening: 17th April 2024 at 17:00 Exhibition lasts: 17th April – 30th June 2024 Gudided Tours For Public: 23rd April 2024 and 14th May 2024 at 17:00 hod.

Central Slovak Gallery – Pretórium, Námestie Š. Moyzesa 25, Banská Bystrica, Slovak Republic Curator: Ivana Moncoľová Idea: Ján Triaška Artists: Tereza Antolová, Silvia Balážová, Dávid Bátora, Jana Čepa, Nicol

Hochholzerová, Alžbeta Hrnčiarová, Monika Hurajová, Anastasiia Kovalová, Jakub Mlynarčík // Jędrzej Bieńko, Lubosław Pirjankow, Maja Salamończyk, Katarzyna Sporn, Bartłomiej Wawer // Vivien Antal, Laura Lentovits, Hanna Szabó-Sáfrány, Ádám Szabó, Ödön Szécsi // Viktoria Semi, Mirjana Milovanović, Filip Baloš

The Department of Painting of the Faculty of Fine Arts of the Academy of Arts in Banská Bystrica invites you to an exhibition of students from four European universities called SAPERE AUDE (Dare to Know). The exhibition presents the work of twenty-two students from the Faculty of Fine Arts in Banská Bystrica, the Department of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Poland), the Department of Painting at the Hungarian University of Fine Arts in Budapest (Magyar Képzőművészeti Egyetem Budapest, Hungary), the Academy of Arts in Novi Sad (Akademija umentnosti Novi Sad, Serbia).

The idea and theme of the joint Central European exhibition SAPERE AUDE was conceived during the second wave of the corona pandemic, with the aim of linking the collaboration and presentation of four European universities and especially their students who were working at home at the time. Although art education is mainly based on individual outputs, the impulses of social socialisation, education, and spending time together in the creation of their works in studios are crucial for the creation of individuals.

The selection of works focuses on making the themes of the artworks and paintings present to the public, researched by the students themselves, who reflect on the themes that arise from imagination as well as from the materiality of real life. The aim of the visits to the individual art studios at the art academies was to find out which themes are important, difficult as well as positive for the current generation, and to what extent they overlap. Of course, we live in globalised conditions, in a time of global pandemic, the turn to the digital environment, and to digital communication between pedagogues and students has been a turn away from the standards established in pedagogical guidance in practical subjects, from drawing, to technology in painting, to sculpture and installation, and is a rupture that has been displaced and unresolved until today, and has complicated both education itself and the socialisation of students with each other. Some students found psycho-hygiene in visiting nature, others focused on observing objects in their home surroundings. Non-standard and unexpected situations of restriction of movement resulted in the exploration of new themes, many of which are verbally reflected by psychologists in pointing to the problem of the corona pandemic era.

The exhibition is divided into several areas that reflect, for example, nature and landscape in their ecological contexts, loneliness and isolation as a space for reflection, as well as the impossibility of socialization. Or (self-)portraiture as a form of escape, but also of psychological recognition of self and others.

The very title of the exhibition Sapere Aude (Dare to Know) refers to the ability to delve into themes, and articulate personal as well as public issues in art.

Dimidium facti, qui bene coepit, habet, sapere aude, incipe! Is a phrase from the poet Horace in the Epistulae (20 BC), often used in the context of academic education. Immanuel Kant used it as symbolic of the Age of Enlightenment. Translated, it means: "He who has begun is half done; dare to know; begin!"

Supported using public funding by Slovak Arts Council, as well as the Polish Institute in Slovakia.

https://fvu.aku.sk/

https://art.aku.sk/