Školné

ŠKOLNÉ A POPLATKY FVU AU SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

1. Fakulta výtvarných umení Akadémie umení stanovuje pre študentov v dennej forme štúdia, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia, alebo študujú súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov v tom istom stupni, školné vo výške:

  • I. stupeň - Bc. štúdium: 1000,- €
  • II. stupeň -  Mgr.  štúdium: 1000,- €
  • III. stupeň - ArtD. štúdium: 1000,- €

2. Školné pre študentov externého doktorandského štúdia stanovuje fakulta na sumu 1000,- €.

3. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na akademický rok 2023/2024 pre bakalársky stupeň štúdia 50€, pre magisterský stupeň 25€ a pre doktorandský stupeň štúdia 30€.