Školné

ŠKOLNÉ A POPLATKY FVU AU SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

1. Fakulta výtvarných umení Akadémie umení stanovuje pre študentov v dennej forme štúdia, ktorí prekročili štandardnú dížku štúdia, alebo študujú súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov v tom istom stupni, školné vo výške:

  • I. stupeň - Bc. štúdium: 800,- €
  • II. stupeň -  Mgr.  štúdium: 800,- €
  • III. stupeň - ArtD. štúdium: 800,- €

2. Školné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, alebo nemajú trvalý pobyt v členskom štáte EU, stanovuje fakulta  aj počas štandardnej dížky štúdia vo výške:

  • I. stupeň – Bc. štúdium: 2000,- €
  • II. stupeň -  Mgr.  štúdium: 2000,- €
  • III. stupeň – ArtD. štúdium: 2000,- €

3. Školné pre študentov externého doktorandského štúdia stanovuje fakulta na sumu 800,- €.

4. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017 pre bakalársky stupeň štúdia 50 € a pre magisterský stupeň a doktorandský stupeň štúdia 25 €.