PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Prijímacie konanie umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom príslušného študijného programu na FVU. Základnou podmienkou prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy s maturitou a preukázanie schopností a osobných dispozícií pre zvolený študijný program. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. FVU overuje splnenie podmienok prijímacou skúškou, ktorá je určená ako súčasť overovania schopností na štúdium. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia umožňujú výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb [§ 100 ods. 9 písm. b)] určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Prijímacie konanie sa koná prezenčne. V prípade, že v čase konania prijímacieho konania prebieha štúdium dištančnou metódou vyučovania, prijímacie konanie sa môže uskutočniť aj dištančnou metódou. Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FVU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania. Bakalárske štúdium prebieha len vo forme denného štúdia, externá forma nie je možná. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium o štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici začína vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Fakulta umožňuje doručiť namiesto písomnej prihlášky aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu, použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.
Na štúdium je potrebná znalosť slovenského jazyka.

Administratívny poplatok: 50€.

Uchádzač ho uhradí poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu. Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium (stačí kópia dokladu o zaplatení). Uchádzač, ktorý uhradí poplatok poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou, je povinný preukázať sa originálom ústrižku o zaplatení, alebo originálom potvrdenia, ktoré vydá príslušná banková inštitúcia, ktorá platbu vykonala pri prezentácii v prvý deň konania prijímacích skúšok. Ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku a preukaz totožnosti je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu pohovoru. Žiadame Vás o dodržanie termínu prezentácie, oneskorené príchody na prijímacie talentové skúšky nebudeme akceptovať.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

Elektronická forma prihlášky:
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk
, kde uchádzač elektronickú prihlášku vyplní, potvrdí a vytlačí. Podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami odošle poštou na FVU.
 

Písomná forma prihlášky:
 
  

Prijímacia skúška na bakalársky študijný program

MAĽBA-GRAFIKA (M-G):

Termín podania prihlášky: 29. november 2023

Harmonogram prijímacieho konania pre študijný program Maľba-Grafika

Termín prijímacieho konania: od 8. do 9. januára 2024

Harmonogram

Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu, je jednokolová/dvojdňová a realizuje sa v prípade potreby v dvoch turnusoch a skladá sa z dvoch častí:
o Praktická talentová časť skúšky je zameraná na zistenie kresliarskych schopností uchádzača, na overenie výtvarnej pamäte, maliarskej citlivosti a preukázanie kreativity:
• Test percepcie: Kresba hlavy podľa živého modelu (20 b.);
• Test percepcie: Maľba inscenovaného prostredia podľa skutočnosti (20 b.);
• Test kreativity: Výtvarná reflexia na zadanú tému (20 b.).
o Teoretická vedomostná časť skúšky preverí komunikačné schopnosti a teoretické vedomosti uchádzača:
• Test zo všeobecno-kultúrneho prehľadu a dejín umenia (20 b.);
• Osobný pohovor spojený s prehliadkou a hodnotením domácich prác (20 b.).
• Každý uchádzač predloží povinný súbor domácich prác (portrét: kresba a maľba podľa skutočnosti 5+5 ks, spolu 10 ks A2); zátišie: kresba a maľba podľa skutočnosti 5+5 ks, spolu 10 ks A2); voľná kompozícia: maľba a grafika, spolu 10 ks A2).

Hodnotenie prijímacej skúšky:
Úroveň uchádzačov hodnotí prijímacia komisia, ktorú menuje dekan FVU AU. Členovia prijímacej komisie hodnotia úlohy bodovým systémom v stupnici od 0 do 20 bodov. K úspešnému absolvovaniu prijímacích pohovorov musí poslucháč získať minimálne 65 bodov z celkového hodnotenia talentovej skúšky. Celkový maximálny počet získaných bodov za talentovú skúšku je 100 bodov.

Plánovaný počet prijatých študentov pre akademický rok 2024/2025 je: 23

 

Výsledky prijímacích pohovorov na bakalársky stupeň štúdia na AR 2024/2025 - Maľba / Grafika

 

Prijímacia skúška na bakalársky študijný program

INTERMÉDIÁ-DIGITÁLNE MÉDIÁ-PRIESTOROVÁ TVORBA (I-DM-PT):

Dodatočné prijímacie pohovory: Digitálne médiá - Intermédiá - Priestorová tvorba na AR 2024/2025

Termín podania prihlášky - dodatočné kolo: 2. máj 2024

Harmonogram prijímacích pohovorov na bakalársky stupeň štúdia - IDM-PT

Termín prijímacieho konania: od 25. do 26. jún 2024

Harmonogram

Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu, je jednokolová/dvojdňová a realizuje sa v prípade potreby v dvoch turnusoch a skladá sa z dvoch častí:
o Praktická časť talentovej skúšky je zameraná na preverenie schopností uchádzača realizovať samostatne tvorivé výstupy, preverenie tzv. obrazového videnia a cit pre priestorové sebauvedomenie:
• Kreatívne zadanie – výpoveď na základe zadanej skupiny materiálov/predmetov (max. 20 b);
• Voľné zadanie – využitie interiéru a exteriéru fakulty k vlastnej seba prezentácii s ľubovoľnou formou realizácie (max. 20 b);
• Domáce práce/Autorská kniha – dokumentácia troch vlastných tvorivých výstupov s ich stručnou písomnou charakteristikou.

o Teoretická vedomostná časť skúšky preverí komunikačné schopnosti a teoretické vedomosti uchádzača:
• Ústny pohovor – diskusia (cca 20. min. pohovor) o domácich prácach a praktických zadaniach, ktorá zároveň preverí komunikačné schopnosti uchádzača a jeho vedomosti z oblasti umenia, ktorú sa rozhodol študovať (max. 20 b);
• Test zo všeobecno-kultúrneho prehľadu a dejín umenia. (max. 20 b).

 

Hodnotenie prijímacej skúšky:
Úroveň uchádzačov hodnotí prijímacia komisia, ktorú menuje dekan FVU AU. Členovia prijímacej komisie hodnotia úlohy bodovým systémom v stupnici od 0 do 20 bodov. K úspešnému absolvovaniu prijímacích pohovorov musí poslucháč získať minimálne 65 bodov z celkového hodnotenia talentovej skúšky. Celkový maximálny počet získaných bodov za talentovú skúšku je 100 bodov.

Plánovaný počet prijatých študentov pre akademický rok 2024/2025 je: 23

 

Výsledky prijímacích pohovorov na bakalársky stupeň štúdia na AR 2024/2025 - Intermédiá / Digitálne médiá / Priestorová tvorba