Prijímacie konanie - Bakalárske štúdium

Termín a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021 s nástupom v akademickom roku 2021/2022

 Súčasťou prijímacieho konania na FVU AU sú prijímacie skúšky na jednotlivé študijné programy, ktoré sa uskutočnia v termíne od 14. 06. 2021 – 18. 06. 2021 podľa harmonogramu prijímacích talentových skúšok

 

Harmonogram

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium na akademický rok 2021/2022

Prijímacie konanie - Grafika

Prijímacie konanie - IDAM

Prijímacie konanie - Maľba

Prijímacie konanie - Sochárstvo a priestorová tvorba

 

Prihlášku na zvolený študijný program v bakalárskom stupni štúdia je potrebné podať v termíne do 30. apríla 2021.

Na štúdium je potrebná znalosť slovenského jazyka.

Administratívne poplatky za prijímacie skúšky

 
Poplatok za prijímacie konanie Bc. študijných programov: 50€  

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium. (stačí kópia dokladu o zaplatení)

Uchádzač, ktorý uhradí poplatok poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou, je povinný preukázať sa originálom ústrižku o zaplatení, alebo originálom potvrdenia, ktoré vydá príslušná banková inštitúcia, ktorá platbu vykonala pri prezentácii v prvý deň konania prijímacích skúšok.

Administratívny poplatok 50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku a preukaz totožnosti je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu pohovoru. Žiadame Vás o dodržanie termínu prezentácie, oneskorené príchody na prijímacie talentové skúšky nebudeme akceptovať.

Prihláška na štúdium

 
Uchádzač o štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na štúdium prihlasuje vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu.
 
V elektronickej forme
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač
  • vyplní elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu
 
V písomnej forme

 

 

Termín a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021 s nástupom v akademickom roku 2021/2022

 Súčasťou prijímacieho konania na FVU AU sú prijímacie skúšky na jednotlivé študijné programy, ktoré sa uskutočnia v termíne od 14. 06. 2021 – 18. 06. 2021 podľa harmonogramu prijímacích talentových skúšok

 

Harmonogram

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium na akademický rok 2021/2022

Prijímacie konanie - Grafika

Prijímacie konanie - IDAM

Prijímacie konanie - Maľba

Prijímacie konanie - Sochárstvo a priestorová tvorba

 

Prihlášku na zvolený študijný program v bakalárskom stupni štúdia je potrebné podať v termíne do 30. apríla 2021.

Na štúdium je potrebná znalosť slovenského jazyka.

Administratívne poplatky za prijímacie skúšky

 
Poplatok za prijímacie konanie Bc. študijných programov: 50€  

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium. (stačí kópia dokladu o zaplatení)

Uchádzač, ktorý uhradí poplatok poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou, je povinný preukázať sa originálom ústrižku o zaplatení, alebo originálom potvrdenia, ktoré vydá príslušná banková inštitúcia, ktorá platbu vykonala pri prezentácii v prvý deň konania prijímacích skúšok.

Administratívny poplatok 50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku a preukaz totožnosti je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu pohovoru. Žiadame Vás o dodržanie termínu prezentácie, oneskorené príchody na prijímacie talentové skúšky nebudeme akceptovať.

Prihláška na štúdium

 
Uchádzač o štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na štúdium prihlasuje vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu.
 
V elektronickej forme
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač
  • vyplní elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu
 
V písomnej forme

 

 

Požiadavky na uchádzača

Študijné programy:

GRAFIKA

Základnou podmienkou prijatia na štúdium bakalárskeho študijného programu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.
Podmienkou prijatia na študijný program Grafika je prijímacie konanie, ktoré má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu. Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí, je jednokolová / dvojdňová a realizuje sa v prípade potreby a podľa počtu prihlásených v dvoch turnusoch. Termíny konania prvého a druhého turnusu sa budú každoročne upresňovať podľa aktuálneho harmonogramu prijímacích pohovorov a podľa počtu prihlásených uchádzačov.

A. Praktická časť
 

1HODNOTENIE DOMÁCICH PRÁC
Uchádzač predkladá štruktúrovaný výber domácich prác. Komisia hodnotí tvorivý potenciál, kresebné zručnosti, jeho obsahovú a tematickú skladbu. Posudzuje kvalitu výberu a kvantitatívny rozsah predkladaných prác.
Maximálny počet získaných bodov je 20.

2ŠTÚDIA HLAVY PODĽA ŽIVÉHO MODELU (KRESBA)
Kresba lineárna alebo tónovaná s dôrazom na zachytenie správnej stavby, proporcie a anatómie hlavy. Mierka kresby k modelu 1:1. Hodnotí sa: Anatomická stavba hlavy, výtvarná kultúra kresby a schopnosť odpozorovania daného objektu a jeho transkripcia a adjustovanie do grafickej formy.
Maximálny počet získaných bodov je 20.

3VÝTVARNÁ REFLEXIA NA ZADANÚ TÉMU V LIMITOVANOM ČASE
V stanovenom čase vytvoriť voľnú kompozíciu na zadanú pojmovú oblasť. Hodnotí sa: Vystihnutie podstaty témy a schopnosť adekvátnymi výtvarnými prostriedkami reagovať na zadanie. Ďalej sa hodnotí originálnosť výtvarného nápadu a formulácia výtvarného jazyka.
Maximálny počet získaných bodov je 20.

4VÝTVARNÁ REFLEXIA BEZ ZADANIA TÉMY
V limitovanom čase uchádzač vytvorí voľnú kompozíciu bez obmedzenia. Úloha je sondou do osobnostného profilu v rovine výtvarno-filozofických dispozícií.
Maximálny počet získaných bodov je 20.

B. Teoretická časť
 

1TEST ZO VŠEOBECNO-KULTÚRNEHO ROZHĽADU A DEJÍN UMENIA
Hodnotí sa orientácia a prehľad vedomosti v problematike dejín umenia, kultúrnej histórie a súčasného umenia.
Maximálny počet získaných bodov je 20.

2VIZUÁLNO-ANALYTICKÝ MINITEST / OSOBNÝ POHOVOR
Percepčný a intelektuálny minitest založený na desiatich otázkach. Posudzuje sa názorová vyspelosť, rozhľadenosť a vzťah k oblasti, ktorú si vybral študent ako svoj študijný program.
Maximálny počet získaných bodov je 20.

Celkový počet získaných bodov za talentovú skúšku je 120 bodov
A. Praktická časť 80 bodov / B. Teoretická časť 40 bodov).
K úspešnému absolvovaniu prijímacích pohovorov musí poslucháč získať minimálne 70 bodov.

Odporúčaná literatúra:
GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-204-0685-9.
PIJOÁN, J. Dějiny umění. Praha: Odeon, Knižní klub I.- X. 1987-1991, 2000. ISBN: 80-242-0216-6.
LUCIE-SMITH, E. ARTODAY. Praha: Slovart, 1996. ISBN 801-85871-97-1.
GERŽOVÁ, J. – HRUBANIČOVÁ, I. Kľúčové termíny výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: VŠVU, 1998. ISBN: 80-88675-55-3

MAĽBA

Základnou podmienkou prijatia na štúdium bakalárskeho študijného programu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods. 1 zákona).
V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Podmienkou prijatia na študijný program Maľba je prijímacie konanie, ktoré má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu. Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí, je jednokolová / dvojdňová a realizuje sa v prípade potreby a podľa počtu prihlásených v dvoch turnusoch. Termíny konania prvého a druhého turnusu sa budú každoročne upresňovať podľa aktuálneho harmonogramu prijímacích pohovorov a podľa počtu prihlásených uchádzačov.

A. Praktická časť
 

1Test percepcie / KRESBA PODĽA SKUTOČNOSTI
Zadanie: Kresba hlavy s modeláciou podľa živého modelu v skutočnej veľkosti (1:1).
Hodnotí sa: Proporcie a anatomická stavba hlavy, schopnosť prepisu reálnych priestorových a svetelných vzťahov na plochu obrazu, kultúra kresebného prejavu, kompozícia.
(max. 20 b. / 3 hod.)

2Test percepcie / MAĽBA PODĽA SKUTOČNOSTI
Zadanie: Maľba inscenovaného prostredia podľa skutočnosti.
Hodnotí sa: Schopnosť farebného prepisu reálnych priestorových a svetelných vzťahov na plochu obrazu, úroveň maliarskeho prejavu, farebné cítenie, kompozícia.
(max. 20 b. / 3 hod.)

3Test kreativity / FAREBNÁ MALIARSKA KOMPOZÍCIA
Zadanie: Vytvoriť voľnú maliarsku kompozíciu - v stanovenom čase reagovať na zadanú tému - upresnenie témy určuje komisia pred prijímacou skúškou.
Hodnotí sa: Kreativita a originalita riešenia, splnenie témy po obsahovej stránke, úroveň prevedenia v adekvátnej maliarskej technike, kompozícia, farebné cítenie.
(max. 20 b. / 3 hod.)

4HODNOTENIE DOMÁCICH PRÁC
Zadanie: Predloženie domácich prác v rozpätí predpísaných zadaní a vlastných výtvarných aktivít.
Povinný súbor prác vopred stanovený obsahom a počtom (spolu 30 ks):
a)štúdijná kresba hlavy podľa skutočnosti - 5 ks / min. forman A2
b)štúdijná kresba predmetov podľa skutočnosti - 5 ks / min. formát A2
c)maľba predmetov a častí interiéru podľa skutočnosti - 5 ks / min. formát A2
d)maľba v exteriéri podľa skutočnosti - 5 ks / min. formát A2
e)voľné farebné kompozície z predstavy - min.10 ks / ľubovoľný formát 
(max. 20 b. / 3 hod.)

B. Teoretická časť
 

1VEDOMOSTNÝ TEST
Zadanie: Test zo všeobecno-kultúrneho prehľadu a dejín umenia.
Hodnotí sa: Orientácia a základné znalosti v problematike dejín umenia, kultúrnej histórie a súčasného umenia.
(max. 20 b. / 1 hod.)

2OSOBNÝ POHOVOR
Zadanie: Osobný pohovor spojený s prehliadkou domácich prác uchádzača.
Hodnotí sa: Posudzuje sa schopnosť reagovať na otázky komisie týkajúcich sa podnetov z domácich prác, všeobecná vedomostná vyspelosť uchádzača, zorientovanosť a ozhľadenosť
vo vzťahu k oblasti, ktorú si uchádzač vybral ako študijný program.
(20 b. / 4 hod / 5 - 10 min. na uchádzača)

Celkový maximálny počet získaných bodov za talentovú skúšku je 120 bodov:
(A. Praktická časť - 80 bodov. / B. Teoretická časť - 40 bodov).
K úspešnému absolvovaniu prijímacích pohovorov musí poslucháč získať minimálne 78 bodov:
(A. Praktická časť - 65 % / 52 bodov / B. Teoretická časť - 65 % / 26 bodov).

Odporúčaná literatúra:
GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-204-0685-9.
GOMBRICH, E., H.: Umění a iluze. Praha, Odeon 1985.
PIJOÁN, J. Dějiny umění. Praha: Odeon, Knižní klub I.- X. 1987-1991, 2000. ISBN: 80-242-0216-6.
LUCIE-SMITH, E. ARTODAY. Praha: Slovart, 1996. ISBN 801-85871-97-1.
GERŽOVÁ, J. – HRUBANIČOVÁ, I. Kľúčové termíny výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: VŠVU, 1998. ISBN: 80-88675-55-3
FILA, R.: Načo nám je umenie. Bratislava, Mladé letá 1991. 149 s. ISBN 80-06-00296-7.

SOCHÁRSTVO A PRIESTOROVÁ TVORBA

Základnou podmienkou prijatia na štúdium bakalárskeho študijného programu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods. 1 zákona). V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Podmienkou prijatia na študijný program je prijímacie konanie, ktoré sa skladá: z praktickej časti (talentovej skúšky) a z teoretickej časti (test z dejín umenia a všeobecného kultúrno – spoločenského rozhľadu). Prijímacie skúšky sú dvojdňové a realizujú sa v prípade potreby v dvoch turnusoch. Termíny konania prvého a druhého turnusu sa budú každoročne upresňovať podľa aktuálneho harmonogramu prijímacích pohovorov a podľa počtu prihlásených uchádzačov.

A. Praktická časť
 

1PORTRÉT - MODELOVANIE PODĽA ŽIVÉHO MODELU.
Požiadavky: uchádzač musí v danom časovom limite, výrazovými prostriedkami sochárskej tvorby, preukázať schopnosť reprodukovať videnú skutočnosť.
Kritéria hodnotenia: mierka 1:1; anatomická a proporcionálna stavba hlavy, posadenie hlavy a trupu; odpozorovanie psychologického výrazu modelu; kvalita modelácie.
Maximálny počet získaných bodov je 20 / Časová dotácia: 6 hod.

2VOĽNÁ KOMPOZÍCIA
Požiadavky: Realizácia plošnej, alebo priestorovej kompozície ( plošnej / max. 70cm x 70cm/, / max 30cm x 30cm x 30cm/ v závislosti od autorského konceptu prezentovaného kresbou aj textom z individuálne vybraného papierového materiálu.
Kritériá hodnotenia:
- Autorský koncept prezentovaný textom a kresbou, jeho formálna a ideová úroveň.
- Kreativita autorských manipulácií s papierom /špecifické materiálovo- technologické, konštrukčné, výrazové riešenia a ich prepojenie na autorský koncept- ideový zámer kompozície.
Súčasťou úlohy je umiestnenie kompozície v konkrétnom priestore ateliéru, alebo iných priestorov na katedre Sochárstva a priestorovej tvorby, ktoré by malo výrazovo a významovo komunikovať s celkovým zámerom kompozície.
Maximálny počet získaných bodov je 20 / Časová dotácia: 3 hod.

3VOĽNÝ PRIESTOROVÝ OBJEKT
Požiadavky: Výtvarné stvárnenie voľnej témy s podmienkou spracovania reverzným spôsobom, uberaním a pridávaním. Uchádzač má možnosť prezentovať svoj výtvarný názor na danú tému, predviesť tvorivú samostatnosť, individuálne a originálne poňatie témy, ako aj spracovanie materiálu a formálne stvárnenie svojho projektu. Kritériá hodnotenia:
- Autorský koncept prezentovaný textom, jeho formálna a ideová úroveň
- Originálne spracovanie témy v ľubovoľnom materiáli za podmienky uberania a pridávania.
Výsledkom je objekt alebo viaceré objekty, model inštalácie, videoinštalácie alebo iných mediálnych presahov. Hodnotí sa nápad, tvorivosť a formálna čistota spracovania.
Maximálny počet získaných bodov je 20 / Časová dotácia: 3 hod.

4DOMÁCE PRÁCE
Hodnotí sa dosiahnutá úroveň predložených prác uchádzačov. Pre uchádzača určuje počet domácich prác jednotlivých tém:
- min. 5 kresieb portrétu (formát A2 a väčšie) Maximálny počet získaných bodov je 5
- min. 5 kresieb figurálnej kompozície (formát A2 a väčšie) Maximálny počet získaných bodov je 5
- min. 2 fotodokumentácie modelovaných portrétov (hláv) Maximálny počet získaných bodov je 5
- min. 5 fotodokumentácií voľných výtvarných projektov Maximálny počet získaných bodov je 5
Maximálny počet získaných bodov je 20.

B. Teoretická časť
 

1OSOBNÝ POHOVOR
Posudzuje sa názorová vyspelosť, rozhľadenosť a vzťah k oblasti ktorú si vybral študent ako svoj študijný program.
Maximálny počet získaných bodov je 20 / Časová dotácia: 4 hod.

2TEST ZO VŠEOBECNO-KULTÚRNEHO ROZHĽADU A DEJÍN UMENIA
Hodnotí sa orientácia a prehľad vedomosti v problematike dejín umenia, kultúrnej histórie a súčasného umenia.
Maximálny počet získaných bodov je 20 / Časová dotácia: 1 hod.

Celkový počet získaných bodov za skúšku je 120 bodov, t. j. v praktickej časti 80 bodov a v teoretickej časti 40 bodov. K úspešnému absolvovaniu prijímacích pohovorov musí poslucháč získať minimálne 60 % z celkového hodnotenia praktickej časti skúšky, t. j. 48 bodov (1. časť prijímacej skúšky) a 55 % z teoretickej časti, t. j. 22 bodov (2. časť prijímacej skúšky).

Odporúčaná literatúra:
GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-204-0685-9.
PIJOÁN, J. Dějiny umění. Praha: Odeon, Knižní klub I.- X. 1987-1991, 2000. ISBN: 80-242-0216-6.
LUCIE-SMITH, E. ARTODAY. Praha: Slovart, 1996. ISBN 801-85871-97-1.
GERŽOVÁ, J. – HRUBANIČOVÁ, I. Kľúčové termíny výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: VŠVU, 1998. ISBN: 80-88675-55-3

INTERMÉDIÁ - DIGITÁLNE MÉDIÁ - AUDIOVIZUÁLNE MÉDIÁ

Základnou podmienkou prijatia na štúdium bakalárskeho študijného programu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods. 1 zákona).
V prípade, že sa prijímacie pohovory na FVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.
Prijímacia skúška je dvojdňová a má preveriť úroveň uchádzača, jeho schopnosti a osobné dispozície pre zvolený študijný program - obrazové videnie a cit pre priestorové sebauvedomovanie, záujem o výtvarné umenie, fotografiu, multimediálnu tvorbu, alebo digitálne technológie. Predpokladá sa orientácia a základné znalosti z uvedenej oblasti, ako aj všeobecné vedomosti z dejín umenia, záujem o širšie kultúrne a spoločenské dianie, dokumentovať doterajšiu umeleckú činnosť, predpokladá sa znalosť jedného cudzieho jazyka na úrovni maturity a základné zručnosti práce s osobným počítačom na užívateľskej úrovni.

Uchádzač o štúdium prinesie na prijímacie pohovory súbor určených domácich prác:
 

AFotostory - 10 ks fotografii tvoriacich jeden príbeh, (max. 10 b)
(fotografie ľubovoľne definovaného príbehu) - realizácia formou autorskej knihy min. formát je A5 a max. formát A2, s originálnou autorskou väzbou. Je potrebné dodržať chronológiu v kontexte príbehu. Do fotografii je možné akokoľvek autorsky zasahovať (strihanie, kolorovanie, domaľovávanie, vlepovanie, atď. Pri hodnotení sa kladie dôraz na originalitu príbehu nekonvenčné spracovanie zvolených fotografií, s vlastným vizuálom, doplnené textom, komentármi, poznámkami a pod. Uchádzač predkladá prácu nesignovanú a pri prijímacích pohovoroch si na ňu nalepí, alebo napíše pridelené identifikačné číslo.

BVoľné video - 1 ks, dĺžka max. 5 min, (max. 10 b)
ľubovoľne spracovaná téma, realizovaná prostredníctvom videokamery: (videoart, videoprojekt, videodokument, experimentálny film, videozáznam z akcie alebo  performancie). Pri hodnotení sa kladie dôraz na výber témy, autorské a originálne   spracovanie zvoleného námetu a úroveň technického riešenia (strih, zvuk, obraz, titulky).  Akceptované formaty odovzdaných video prác: MEPG 2, Microsoft DV AVI, MEPG 4, MOV. Voľné video je potrebné odovzdať na samostatných nosičoch: CD, alebo DVD, s primeranou grafickou úpravou a názvom videa. Práca sa predkladá nesignovaná  a pri prijímacích pohovoroch si na ňu každý uchádzač o štúdium nalepí, alebo napíše pridelené identifikačné číslo.

CPočitačová animácia, 1 ks dĺžka max. 3 min. (max. 10 b)
voľná práca vytvorená prostredníctvom nových technológii - elektronických, aleb digitálnych  - (stop motion animácia, počítačová animácia, internetové umenie, 3D Max  prostredie, vlastná autorská počítačová hra alebo využitie ľubovoľného počítačového softweru).  Akceptované formaty odovzdaných animácií: MEPG 2, Microsoft DV AVI, MEPG 4, MOV, Flash – swf.Práce z oblasti počítačovej animácie je potrebné odovzdať na samostatných nosičoch: CD, alebo DVD s primeranou grafickou úpravou. Prácu je potrebné označiť názvom. Práca sa predkladá nesignovaná  a pri prijímacích pohovoroch si na ňu každý uchádzač o štúdium nalepí, alebo napíše pridelené identifikačné číslo

Určené domáce práce je potrebné predložiť ako súbor prác.
Jednotlivé súbory viditeľne označiť písmenom (a,b,c) podľa vyššie definovanej kategorizácie.

Prijímacia skúška:
 

1HODNOTENIE URČENÝCH DOMÁCICH PRÁC (max. 30 b.)

2Praktické zadanie č. 1: EXPERIMENT - Ateliér Digitálne média.
V stanovenom čase je potrebné vytvoriť krátke video (max. 3 min.) na danú tému (doniesť si so sebou videokameru s dátovou kartou, alebo fotoaparát s dátovou kartou). (max. 20 b.)

3Praktické zadanie č. 2: INTERPRETÁCIA - Ateliér Fotomédia.
V stanovenom čase je potrebné vytvoriť fotografickú interpretáciu na základe zadaného umeleckého diela, alebo inej skutočnosti. (max. 20 b.)

4Praktické zadanie č. 3: IMPROVIZÁCIA - Ateliér Intermédia.
V stanovenom čase je potrebné vytvoriť sériu fotografických záberov (5 ks), ktoré vzniknú na základe5. jednoduchých akcií podľa zadaných inštrukcií (eventy - minimalistické akcie). Akcie sa musia uskutočniť pred statickým fotoaparátom v priestoroch školy (interiér, resp. exteriér, ktorých východiskom je individuálne gesto, spontánna hra, jednoduchosť, absurdita, vtip. Výsledkom je bezprostredná reakcia a pohotová improvizácia (doniesť so sebou fotoaparát s SD secure digital kartou a pod., prípadne statív). (max. 20 b.)

5KRESBA
v stanovenom čase je potrebné nakresliť na výkres (formát A2),ľubovoľnou technikou, priestorovú predstavu o inštalácii, story board z akcie, alebo videa. (max. 10 b.)

6VŠEOBECNO-KULTÚRNY TEST
Dôraz sa kladie na dejiny umenia. Pre úspešné absolvovanie teoretického testu musí mať uchádzač prehľad v dejinách výtvarného umenia, všeobecný kultúrno - spoločenský prehľad. (max. 20 b.)

7ÚSTNY POHOVOR
uchádzač preukáže celkovú orientáciu, rozhľadenosť, názorovú vyspelosť a vzťah k oblasti, ktorú si vybral na štúdium, prípadne bude obhajovať sporné miesta predložených a zaslaných domácich prác, resp. prác z prijímacích pohovorov. (max. 20 b).

Maximálny možný počet získaných bodov z prijímacích talentových skúšok je 140 bodov,
minimálny počet k úspešnému absolvovaniu prijímacích talentových skúšok je 60 % / 84 bodov.

Odporúčaná literatúra:
Bartko O., Bradová Z., Kocúrková J.: Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku stredných pedagogických škôl, Bratislava, SNP 1984
Bartko O., Vojčíková A.: Výtvarná výchova pre 3. a 4. ročník strednej pedagogickej školy, Bratislava, SNP 1984
Gombrich E. H.: Příběh umění, Odeon, Praha 1992
Thiry K., Janek M.: Dejiny umenia a umelecko – priemyselnej práce, Bratislava.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bakalárske aj magisterské štúdium prebieha len vo forme denného štúdia, externá forma nie je možná.

Plán prijatých uchádzačov o bakalárske štúdium pre akademický rok 2020/2021 je 40 poslucháčov v štruktúre: 10 - audiovizuálne médiá, 10 - grafika, 10 - maľba, 10 - sochárstvo, dvaja uchádzači na odvolanie

oznam budova clean