Prijímacie konanie - Bakalárske štúdium

Termín a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022 s nástupom v akademickom roku 2022/2023

 Súčasťou prijímacieho konania na FVU AU sú prijímacie skúšky na jednotlivé študijné programy, ktoré sa uskutočnia v termíne od 13. 06. 2022 – 17. 06. 2022 podľa harmonogramu prijímacích talentových skúšok

 

 Informácie k PTS

 

Prihlášku na zvolený študijný program v bakalárskom stupni štúdia je potrebné podať v termíne do 30. apríla 2022.

Na štúdium je potrebná znalosť slovenského jazyka.

Administratívne poplatky za prijímacie skúšky

 
Poplatok za prijímacie konanie Bc. študijných programov: 50€  

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium. (stačí kópia dokladu o zaplatení)

Uchádzač, ktorý uhradí poplatok poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou, je povinný preukázať sa originálom ústrižku o zaplatení, alebo originálom potvrdenia, ktoré vydá príslušná banková inštitúcia, ktorá platbu vykonala pri prezentácii v prvý deň konania prijímacích skúšok.

Administratívny poplatok 50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku a preukaz totožnosti je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu pohovoru. Žiadame Vás o dodržanie termínu prezentácie, oneskorené príchody na prijímacie talentové skúšky nebudeme akceptovať.

Prihláška na štúdium

 
Uchádzač o štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na štúdium prihlasuje vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu.
 
V elektronickej forme
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač
  • vyplní elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu
 
V písomnej forme

 

Termín a priebeh prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022 s nástupom v akademickom roku 2022/2023

 Súčasťou prijímacieho konania na FVU AU sú prijímacie skúšky na jednotlivé študijné programy, ktoré sa uskutočnia v termíne od 13. 06. 2022 – 17. 06. 2022 podľa harmonogramu prijímacích talentových skúšok

 

 Informácie k PTS

 

Prihlášku na zvolený študijný program v bakalárskom stupni štúdia je potrebné podať v termíne do 30. apríla 2022.

Na štúdium je potrebná znalosť slovenského jazyka.

Administratívne poplatky za prijímacie skúšky

 
Poplatok za prijímacie konanie Bc. študijných programov: 50€  

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium. (stačí kópia dokladu o zaplatení)

Uchádzač, ktorý uhradí poplatok poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou, je povinný preukázať sa originálom ústrižku o zaplatení, alebo originálom potvrdenia, ktoré vydá príslušná banková inštitúcia, ktorá platbu vykonala pri prezentácii v prvý deň konania prijímacích skúšok.

Administratívny poplatok 50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku a preukaz totožnosti je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu pohovoru. Žiadame Vás o dodržanie termínu prezentácie, oneskorené príchody na prijímacie talentové skúšky nebudeme akceptovať.

Prihláška na štúdium

 
Uchádzač o štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na štúdium prihlasuje vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu.
 
V elektronickej forme
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač
  • vyplní elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu
 
V písomnej forme

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Bakalárske aj magisterské štúdium prebieha len vo forme denného štúdia, externá forma nie je možná.

Plán prijatých uchádzačov o bakalárske štúdium pre akademický rok 2020/2021 je 40 poslucháčov v štruktúre: 10 - audiovizuálne médiá, 10 - grafika, 10 - maľba, 10 - sochárstvo, dvaja uchádzači na odvolanie

oznam budova clean