BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Bakalárske štúdium na FVU sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi bakalárskych študijných programov získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. FVU uskutočňuje bakalárske študijné programy v odbore Umenie len v dennej forme štúdia. Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia štúdia na FVU je štyri akademické roky. Bakalárske štúdium prebieha v kreditovom systéme a študent musí absolvovať povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety podľa odporúčaného študijného plánu študijného programu, ktorý študuje. Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko predmetov, aby dosiahol 30 kreditov. Za celé štúdium musí nazhromaždiť minimálne 240 kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia bakalárskeho štúdia. Profilové predmety – Ateliéry zásadným spôsobom prispievajú k naplneniu profilu absolventa študijného programu. Prvé dva ročníky majú prípravný charakter, ešte bez konkrétnej profilácie študenta. Na začiatku 3. ročníka štúdia majú možnosť rozhodnúť sa pre konkrétnu profiláciu. Môžu sa rozhodnúť pre niektorý zo špecificky zameraných ateliérov z ponuky. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a splnením všetkých predpísaných náležitostí v študijnom programe. Štátnou skúškou v bakalárskom študijnom programe je obhajoba záverečnej práce. Podmienkou pripustenia k štátnej skúške v bakalárskom študijnom programe je vypracovanie záverečnej práce. Záverečnou prácou bakalárskeho štúdia je bakalárska práca. Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, ktorá má minimálne štyroch členov. Zloženie skúšobných komisií pre štátne skúšky určuje z osôb oprávnených skúšať dekan. Riadny a opravný termín konania štátnej skúšky alebo jej častí je určený v harmonograme štúdia príslušného akademického roka. Opravné termíny obhajob bakalárskych prác sa konajú najneskôr do konca letného semestra. Štátnu skúšku je možné opakovať len raz. V prípade opakovanej neúspešnosti sa štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul „bakalár“ „baccalarius“ (v skratke „Bc.“), uvádza sa pred menom.

 Bakalárske študijné programy:

 

MAĽBA-GRAFIKA (M-G)

Názov a číslo študijného odboru: Umenie/8202
Číslo podľa registra študijných programov: 184480
Typ študijného programu: akademicky orientovaný, umelecký
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 4 roky
Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: slovenský
Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

 
Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Maľba-Grafika v študijnom odbore Umenie – výtvarník bakalár – má praktické a teoretické poznatky a zručnosti z oblasti vizuálneho umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, ktoré je schopný tvorivo používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Má primerané vedomosti o technologických procesoch a výtvarných materiáloch, ovláda tradičné aj inovatívne grafické a maliarske techniky, digitálne médiá a počítačové programy na spracovanie obrazu. Má nevyhnutné teoretické vedomosti z teórie a dejín výtvarného umenia, estetiky a komunikuje v cudzom jazyku na pokročilej úrovni. Ovláda postupy a prostriedky zobrazenia skutočnosti v médiách kresby, grafiky a maľby, zákonitosti tvorby výtvarnej výpovede a princípy fungovania výtvarného znaku. Na základe týchto schopností je spôsobilý koncepčne tvoriť výtvarné diela, interpretovať a prezentovať svoju tvorbu.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Maľba-Grafika získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca – maliara alebo grafika, na úrovni bakalára umenia. Je pripravený po stránke kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti maľby, kresby a grafiky v rámci voľnej výtvarnej tvorby. Má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry a organizovať svoj ďalší odborný rast. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať, po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, v magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom alebo príbuznom študijnom programe.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):

prof. Štefan Balázs, ArtD., akad. maliar.

Programová rada

Pre študijný program Maľba-Grafika je zriadená programová rada (PR), ktorá koná v záujme rozvoja kvality študijného programu a je poradným a pomocným orgánom osoby zodpovednej za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):

prof. Štefan Balázs, akad. maliar, ArtD. (OZŠP/predseda)
doc. Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD. (1. VTC)
doc. Milan Hnat, akad. maliar, ArtD. (2. VTC)
doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. (3. VTC)
doc. Igor Benca, akad. maliar (4. VTC)
Mgr. Richard Gregor (ZUP)
Mgr. art. Juliana Mrvová, ArtD. (ZUP)
Mgr. art. Martin Kudla, ArtD. (ZAP)
Petra Rubešová (ZŠ)
Mgr. art. Katarína Balunová, ArtD. (tajomníčka/zapisovateľka)

 

INTERMÉDIÁ-DIGITÁLNE MÉDIÁ-PRIESTOROVÁ TVORBA (I-DM-PT)

Názov a číslo študijného odboru: Umenie/8202
Číslo podľa registra študijných programov: 184495
Typ študijného programu: akademicky orientovaný, umelecký
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 4 roky
Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: slovenský
Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

 
Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Intermédiá-Digitálne médiá-Priestorová tvorba v študijnom odbore Umenie má nevyhnutné teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia. Je ich schopný tvorivo používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolvent dokáže uplatňovať vo svojej tvorbe širokú škálu tvorivých prístupov dvojdimenzionálneho aj trojdimenzionálneho charakteru. Rovnako je schopný využívať najnovšie priestorové technológie, analógové a digitálne média. Získané informácie dokáže kriticky prehodnocovať a využívať pri riešení tvorivých úloh. Absolvent má primerané kompetencie využívať technológie a materiály podľa obsahu študijného programu. Vie interpretovať a prezentovať svoju tvorbu a má predpoklad udržiavať kontakt s vývojom súčasného umenia. Je pripravený prebrať zodpovednosť za rozhodovanie a riešenie odborných problémov. Vo svojej tvorivej činnosti, dokáže zhodnotiť etické a sociálne súvislosti a je schopný kritickej sebareflexie. Absolvent bakalárskeho štúdia ma predpoklady koncepčne tvoriť samostatne umelecké diela menšieho rozsahu alebo sa zamerať na riadenie vlastných tvorivých umeleckých projektov v kooperácii v oblasti intermédií, digitálnych médií a priestorovej tvorby.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Intermédiá-Digitálne médiá-Priestorová tvorba získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca na úrovni bakalára umenia. Na základe získaných teoretických a odborných vedomostí zo svetového a slovenského vizuálneho umenia a technicko-technologických zručností je pripravený na vykonávanie a organizovanie vlastnej tvorivej činnosti alebo v tímovej spolupráci v oblasti intermédií, digitálnych médií a priestorovej tvorby. Má všetky predpoklady udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry a organizovať svoj ďalší odborný rast. Je schopný pracovať autonómne alebo ako súčasť tímu. Po získaní titulu bakalár môže rozvíjať svoj odborný umelecký rast v nadväzujúcom alebo príbuznom magisterskom študijnom programe.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP)

doc. Miroslav NICZ, akad. maliar

Programová rada

Pre študijný program Intermédiá-Digitálne médiá-Priestorová tvorba je zriadená programová rada (PR), ktorá koná v záujme rozvoja kvality študijného programu a je poradným a pomocným orgánom osoby zodpovednej za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):

doc. Miroslav Nicz, akad. maliar (OZŠP/predseda)
prof. Miroslav Brooš, akad. maliar (1. VTC)
doc. Mgr. Ján Adamove, ArtD. (2. VTC)
PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D. (3. VTC)
doc., Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD. (4. VTC)
PaedDr., Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD. (ZUP)
Mgr. Miroslava Sikorová (ZUP)
Mgr. art. Juraj Schikor (ZAP)
Bára Viatrová (ZŠ)
Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD. (tajomníčka/zapisovateľka)

OZŠP – osoba zodpovedná za študijný program, VTC – osoby OZP, ktoré zabezpečujú profilové predmety a poskytujú tvorivé výstupy, ZUP – zástupcovia umeleckej praxe, ZAP – zástupca z akademického prostredia (alebo inej inštitúcie pôsobiacej v odbore), ZŠ – zástupca študentov z príslušného ŠP, DO – ďalšie osoby podľa uváženia OZŠP.