Akreditované študijné programy prvého stupňa

ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 645
Názov a číslo študijného odboru: Umenie/8202
ISCED-F kód odboru: 0213
Typ študijného programu: akademicky orientovaný, umelecký
Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)
Forma štúdia: denná
Jazyk v ktorom sa študijné programy uskutočňujú: slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 4 roky

 

ISCED-F kód stupňa vzdelávania: 645
Názov a číslo študijného odboru: Umenie/8202
ISCED-F kód odboru: 0213
Typ študijného programu: akademicky orientovaný, umelecký
Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)
Forma štúdia: denná
Jazyk v ktorom sa študijné programy uskutočňujú: slovenský jazyk
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 4 roky

 

Nové bakalárske študijné programy (od začiatku AR 2022 - 2023)

 Akreditácia udelená na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Maľba - Grafika

Opis študijného programu

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: doc. Štefan BALÁZS, ArtD., akad. maliar
Číslo podľa registra študijných programov: 184480
UIPŠ kód: 8202R08
Dátum rozhodnutia o udelení akreditácie MŠVVaŠ SR: 21.10.2021
Dátum právoplatnosti: od 23.11.2021
 

Intermédiá - Digitálne Médiá - Priestorová tvorba

Opis študijného programu

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: doc. Miroslav NICZ, akad. mal.
ID: 90570440615
Číslo podľa registra študijných programov: 184495
UIPŠ kód: 8202R06
Dátum rozhodnutia o udelení akreditácie MŠVVaŠ SR: 04.11.2021
Dátum právoplatnosti: od 01.12.2021