Akreditované študijné programy prvého stupňa

Študijný odbor: Umenie

Forma šúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: slovenský

 

Študijný odbor: Umenie

Forma šúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: slovenský

 

Študijné programy

Bakalárske Študijné programy:

Intermédiá-digitálne médiá-audiovizuálne médiá

Garant študijného programu: doc. Miroslav Nicz, akademický maliar
 
OBSAH ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:
Charakteristickým znakom celého vzdelávacieho procesu je aktívna komunikácia, iniciácia a orientácia v problematike umenia, s dôrazom na študijný program. Ďalej rozvoj schopností dekódovať a následne vizualizovať zložité spoločensko-kultúrne javy, zhodnocovať získané poznatky v umeleckom výstupe. Ateliérová tvorba prebieha formou konzistentného vedenia ateliéru, ako povinného predmetu s výraznou podporou odborných a teoretických povinných a povinne voliteľných predmetov. V prvom ročníku študenti absolvujú všeobecnú prípravu v Prípravnom ateliéri, kde sa oboznámia s elementárnymi postupmi z oblasti intermediálneho umenia, digitálnych technológií a fotografie. Od druhého ročníka bakalárskeho štúdia, dochádza postupne k individuálnej profilácii študentov na základe zvolenej problematiky z oblasti intermédií, digitálneho umenia, alebo fotografie. Študenti si postupne overujú svoje nadobudnuté vedomosti a technické zručnosti na výstavách, filmových festivaloch, workshopoch a zahraničných stážach. Stáže a odborné workshopy doplňujú výučbu a rozširujú poznatky ako v oblasti techniky, tak i v tvorivých postupoch tvorby. Pripravujú tiež plynulý prechod absolventov do profesionálneho prostredia. Výmenné pobyty študentov a pedagógov, konfrontácie výsledkov na výstavách a festivaloch pomáhajú študentom pri získavaní potrebného sebavedomia a formovaní umeleckého prejavu. Učia sa participovať na grantových projektoch, čím si overujú svoje schopnosti v tímovej práci. Dokážu si formovať vlastné tvorivé postoje a overujú si svoje schopnosti v organizačnej činnosti v rámci školy aj mimo nej. V druhom ročníku si individuálne zvolia jeden z troch ateliérov katedry v ktorom pokračujú v štúdiu v nasledujúcich troch rokoch štúdia. Odborná práca v ateliéroch má najväčší vplyv na postupne formovanie osobnostného a umeleckého rastu študentov. Študenti získajú základy strihovej skladby a ovládajú rôzne postprodukčné postupy spojené so spracovaním fotografie alebo rôznych audiovizuálnych materiálov. Dokážu pracovať a voľne prepájať analógové aj digitálne médiá. Ovládajú základy 3D modelovania, animácie, TV a reklamnej grafiky. Štúdium v ateliéroch poskytuje študentom dostatočný priestor na vlastný tvorivý a osobnostný rozvoj, ktorý je zavŕšený záverečnou bakalárskou prácou vo 4. ročníku. Po jej úspešnej obhajobe a po úspešnom absolvovaní kolokviálnej skúšky z dejín umenia a z estetiky má možnosť získať titul „bakalár“ (Bc.)
 
POŽIADAVKY NA RIADNE SKONČENIE ŠTÚDIA
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
Podmienky na riadne skončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe I-DM-AM:
 • Podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie celého bakalárskeho študijného programu, t. j. 8 semestrov. Absolvovanie všetkých povinných predmetov študijného programu. Získanie predpísaného minimálneho počtu kreditov počas štúdiá za povinne voliteľné predmety. Úspešné absolvovanie štúdia predpokladá získanie 240 kreditov. Realizácia a obhajoba Bakalárskej práce, ktorá je umeleckým výkonom a je súčasťou štátnej skúšky v predmete Bakalárska práca - vypracovanie a obhajoba v hodnote 10 kreditov. Bakalárska práca obsahuje umeleckú a teoretickú časť. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce a konzultanta pre teoretickú časť.
 • Vykonanie štátnej skúšky absolvovaním predmetov štátnej skúšky Štátna skúška z dejín umenia a Štátna skúška z estetiky. Za každý z dvoch predmetov štátnej skúšky získava po 2 kredity / spolu 4 kredity. Obsah štátnych skúšok je vymedzený požiadavkami na štátne skúšky z jednotlivých štátnicových predmetov, ktoré sú uvedené aj v informačnom liste predmetu. Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá má minimálne štyroch členov.
 • Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončení štúdia daného študijného programu. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.
 • Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní akademického titulu „bakalár“ (Bc.) je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach.
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent bakalárskeho študijného programu Intermédiá - Digitálne médiá - Audiovizuálne médiá je predovšetkým kreatívny a aktívny umelec, tvoriaci v kontexte súčasného výtvarného umenia. Je schopný uplatňovať vo svojej tvorbe širokú škálu tvorivých prístupov dvojdimenzionálneho aj trojdimenzionálneho charakteru. Je schopný využívať najnovšie technologické postupy a digitálne médiá. Absolvent bakalárskeho štúdia získava titul „bakalár“ (Bc.).
 
UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Na základe získaných teoretických a odborných vedomostí a technicko-technologických zručností je pripravený na odbornú a tvorivú činnosť v regionálnych, mestských a profesionálnych TV štúdiách. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia sa môže uplatniť ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ. Svoje tvorivé a organizačné schopnosti môže uplatniť aj v kultúrnych inštitúciách, alebo v osvetovej práci. Zároveň sa môže uplatniť aj ako odborný a tvorivý pracovník v najrôznejších audiovizuálnych pracoviskách, reklamných a grafických agentúrach, alebo ako samostatný podnikateľ v tejto oblasti.
 

Grafika

Garant študijného programu: doc. Igor Benca, akademický maliar
 
OBSAH ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
Bakalársky študijný program Grafika je svojou koncepciou zameraný na rozvíjanie talentu, tvorivosti, technických, technologických a manuálnych zručností v oblasti klasických, analógových a digitálnych technológií, osvojenia si umeleckých princípov a vedomostí z oblasti dejín umenia, teórie a estetiky výtvarného umenia. Zručnosti a schopnosti si študent prakticky overuje prostredníctvom realizácie umeleckého výstupu (umelecké dielo, umelecký projekt), ktorý je súčasťou každého praktického odborného predmetu. Študijný program je koncipovaný na štyri roky. V prvom roku štúdia sa zameriava na všeobecnú prípravu, ktorá sleduje rozvoj manuálnych a technických zručnosti študenta. Od druhého ročníka si študent vyberá ateliér, ktorý je zameraný na postupné budovanie vlastného výtvarného programu, výtvarnej reči, schopnosti vizualizovať a technicky a technologicky zrealizovať výtvarné dielo. Vo štvrtom ročníku finalizuje získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti realizáciou bakalárskej záverečnej práce. Charakteristickým znakom celého vzdelávacieho procesu je aktívna komunikácia o pojme umenia, iniciácia a orientácia v problematike umenia, s dôrazom na študijný program Grafika. Ďalej rozvoj schopností dekódovať a následne vizualizovať zložité spoločensko-kultúrne prejavy, zhodnocovať získané poznatky v umeleckom výstupe. Ateliérová tvorba prebieha formou konzistentného vedenia ateliéru, ako povinného predmetu s výraznou podporou odborných a teoretických povinných a povinne voliteľných predmetov. Bakalársky študijný program Grafika poskytuje študentovi rozvoj koncepčného myslenia, teoretických vedomostí a technických zručností potrebných pre jeho kontinuálne vzdelávanie a osobnostný a umelecký rast.
 
POŽIADAVKY NA RIADNE SKONČENIE ŠTÚDIA
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
Podmienky na riadne skončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Grafika:
 • Podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie celého bakalárskeho študijného programu, t. j. 8 semestrov. Absolvovanie všetkých povinných predmetov študijného programu. Získanie predpísaného minimálneho počtu kreditov počas štúdiá za povinne voliteľné predmety.
 • Realizácia a obhajoba Bakalárskej práce, ktorá je umeleckým výkonom a je súčasťou štátnej skúšky v predmete Bakalárska práca - vypracovanie a obhajoba v hodnote 10 kreditov. Bakalárska práca obsahuje umeleckú a teoretickú časť. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce a konzultanta pre teoretickú časť.
 • Vykonanie štátnej skúšky absolvovaním predmetov štátnej skúšky Štátna skúška z dejín umenia a Štátna skúška z estetiky. Za každý z dvoch predmetov štátnej skúšky získava po 2 kredity / spolu 4 kredity. Obsah štátnych skúšok je vymedzený požiadavkami na štátne skúšky z jednotlivých štátnicových predmetov, ktoré sú uvedené aj v informačnom liste predmetu. Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá má minimálne štyroch členov.
 • Úspešné absolvovanie štúdia predpokladá získanie 240 kreditov. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.
 • Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní akademického titulu „bakalár“ (Bc.) je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach.
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent študijného programu Grafika v študijnom odbore Výtvarné umenie je schopný koncepčne tvoriť, má technické, technologické a manuálne zručnosti v oblasti klasických, analógových a digitálnych technológií. Má vedomosti z oblasti dejín umenia, teórie a estetiky výtvarného umenia. Má znalosti z anglického jazyka na pokročilom stupni. Absolvent získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca v slobodnom povolaní, na úrovni bakalára umenia.
 
UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Uplatniť sa môže ako grafik na pozícii grafického tlačiara umeleckej grafiky, DTP prípravy tlače, grafik (junior) v grafickom štúdiu atď. Absolvent bakalárskeho štúdia, študijného programu Grafika môže pokračovať, po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, v druhom magisterskom stupni štúdia. Absolvent bakalárskeho štúdia získava titul „bakalár“ (Bc.).
 

Maľba

Garant študijného programu: doc. Štefan Balázs, ArtD., akademický maliar
 
OBSAH ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
Študijný program Maľba poskytuje vzdelanie v prvom bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Výtvarné umenie so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky. Základným predpokladom štúdia je talent, ktorého mieru škola preverí v rámci prijímacieho konania. Študijný program sa uskutočňuje prezenčnou metódou, ktorá spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte učiteľa so študentom. Obsah štúdia pre príslušný študijný program a pre jednotlivé ročníky určuje študijný plán tvorený predmetmi, ktoré sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Organizácia všetkých stupňov a foriem štúdia na fakulte je založená na kreditovom systéme. Štruktúra predmetov študijného programu Maľba zaručuje študentom vzdelanie, ktoré je v súlade s obsahom študijného odboru Výtvarné umenie pre prvý bakalársky stupeň štúdia. Štúdium je ťažiskovo založené na praktickej výtvarnej tvorbe študenta v ateliéri v rozpätí od tvorby koncepcie, návrhu, až po finálne výtvarné dielo. V hlavnom predmete Ateliér, v jeho rôznych modifikáciách je dôraz kladený predovšetkým na kreatívnu zložku výtvarného procesu. V prvom ročníku študenti absolvujú všeobecnú maliarsku prípravu, kde sa oboznámia s elementárnymi poznatkami a postupmi z oblasti kresby, maľby a maliarskych technológií. V druhom ročníku si volia jeden zo štyroch ateliérov katedry, v ktorom pokračujú v štúdiu v nasledujúcich troch rokoch štúdia. Štúdium v ateliéroch poskytuje študentom dostatočný priestor na vlastný tvorivý a osobnostný rozvoj, ktorý je zavŕšený záverečnou prácou vo 4. ročníku. Základné ateliérové štúdium dopĺňajú povinné technologické a odborné predmety, ktoré majú za cieľ zdokonaľovať technickú a vedomostnú zdatnosť poslucháča, čo vytvára predpoklady na získanie adekvátnych praktických zručností a teoretických vedomostí z danej oblasti, potrebných na zvládnutie náročných úloh v rámci ateliérového štúdia. Účasťou na tvorivých pobytoch majú študenti možnosť overiť si svoje vedomosti v externom prostredí. Súčasťou študijného programu Maľba sú aj povinné a povinne voliteľné teoretické predmety z oblasti teórie a dejín výtvarného umenia a estetiky, ktoré dopĺňajú základné ateliérové
a odborné štúdium a ich cieľom je zorientovať poslucháča v oblasti dejín umenia a rozvinúť v ňom schopnosť analyticky myslieť v procese interpretácie výtvarného diela. Skladbu povinných praktických a teoretických predmetov dopĺňajú ešte odborné povinne voliteľné predmety, ktoré majú teoreticko-technologický charakter a sú neoddeliteľnou súčasťou študijného programu Maľba. Ich obsahové zameranie je nastavené tak, aby vhodne dopĺňali ateliérové štúdium. Štúdium je zavŕšené úspešným absolvovaním štátnej záverečnej skúšky, vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce, ktorá je umeleckým výkonom.
 
POŽIADAVKY NA RIADNE SKONČENIE ŠTÚDIA
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
Podmienky na riadne skončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Maľba sú:
 • Podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie celého bakalárskeho študijného programu, t. j. 8 semestrov. Absolvovanie všetkých povinných predmetov študijného programu v hodnote 202 kreditov. Získanie predpísaného minimálneho počtu kreditov počas štúdiá za povinne voliteľné predmety v hodnote 240 kreditov.
 • Realizácia a obhajoba Bakalárskej práce, ktorá je umeleckým výkonom a je súčasťou štátnej skúšky v predmete Bakalárska práca - vypracovanie a obhajoba v hodnote 10 kreditov. Bakalárska práca obsahuje umeleckú a teoretickú časť. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce a konzultanta pre teoretickú časť.
 • Vykonanie štátnej skúšky absolvovaním predmetov štátnej skúšky Štátna skúška z dejín umenia a Štátna skúška z estetiky. Za každý z dvoch predmetov štátnej skúšky získava po 2 kredity / spolu 4 kredity. Obsah štátnych skúšok je vymedzený požiadavkami na štátne skúšky z jednotlivých štátnicových predmetov, ktoré sú uvedené aj v informačnom liste predmetu. Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá má minimálne štyroch členov.
 • Úspešné absolvovanie štúdia predpokladá získanie 240 kreditov. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončení štúdia daného študijného programu. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.
 • Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní akademického titulu „bakalár“ (Bc.) je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach.
PROFIL ABSOLVENTA
Výtvarník bakalár je pripravený po stránke kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti maľby v rámci voľnej výtvarnej tvorby. Má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda maliarske technológie vychádzajúce z obsahu študijného programu. Môže sa uplatniť hlavne ako samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu alebo po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ. Môže pracovať aj ako pracovník v kultúrnych inštitúciách, v osvetovej práci a pod. Je schopný tvoriť výtvarné diela, primerane používať technológie a materiály podľa obsahu študijného programu, interpretovať a prezentovať svoju tvorbu, udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry a organizovať svoj ďalší odborný rast. Absolvent bakalárskeho štúdia získava titul „bakalár“ (Bc.)
 
UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolvent bakalárskeho študijného programu Maľba v odbore Výtvarné umenie sa môže uplatniť ako samostatne tvoriaci umelec - maliar výtvarník, pripravený po stránke kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti voľnej výtvarnej tvorby, ako člen tvorivého tímu, pracovník v kultúrnych inštitúciách, v osvetovej práci a po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, alebo pokračovať v magisterskom štúdiu po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok.
 

Sochárstvo a priestorová tvorba

Garant študijného programu: prof. Miroslav Brooš, akademický maliar
 
OBSAH ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
Študijný program Sochárstvo a priestorová tvorba poskytuje vysokoškolské vzdelanie v 1. bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia so štandardnou dĺžkou 4 roky v študijnom odbore Výtvarné umenie. Študijný program sa uskutočňuje prezenčnou metódou, ktorá spočíva vo vyučovaní v priamom kontakte učiteľa so študentom, študent sa denne zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach. Denná forma štúdia je organizovaná tak, aby štúdium podľa odporúčaného študijného plánu v závislosti od študijného programu a z hľadiska časovej náročnosti zodpovedalo práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti. Štúdium je ťažiskovo založené na praktickej výtvarnej tvorbe študenta v ateliéri v rozpätí od tvorby koncepcie, návrhu, až po finálne výtvarné dielo. V hlavnom predmete Ateliér, v jeho rôznych modifikáciách, je dôraz kladený predovšetkým na tvorivú/ kreatívnu zložku výtvarného procesu. Prednášky, resp. analogicky iné ťažiskové formy výučby (napr. ateliér), vedú prevažne vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na funkčnom mieste profesora alebo docenta, ich časti aj odborní asistenti s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa. Semináre a cvičenia vedú okrem profesorov a docentov odborní asistenti, asistenti, lektori a študenti v študijnom programe tretieho stupňa študujúci dennou formou. Organizácia všetkých stupňov a foriem štúdia na fakulte je založená na kreditovom systéme štúdia v zmysle vyhlášky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia. Základným predpokladom štúdia je talent, ktorého mieru škola preverí v rámci prijímacieho konania.
 
POŽIADAVKY NA RIADNE SKONČENIE ŠTÚDIA
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
Podmienky na riadne skončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Sochárstvo a priestorová tvorba sú:
 • Podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie celého bakalárskeho študijného programu, t. j. 8 semestrov. Úspešné absolvovanie štúdia predpokladá získanie 240 kreditov. Absolvovanie všetkých povinných predmetov študijného programu. Získanie predpísaného minimálneho počtu kreditov počas štúdiá za povinne voliteľné predmety.
 • Realizácia a obhajoba Bakalárskej práce, ktorá je umeleckým výkonom a je súčasťou štátnej skúšky v predmete Bakalárska práca - vypracovanie a obhajoba v hodnote 10 kreditov. Bakalárska práca obsahuje umeleckú a teoretickú časť. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce a konzultanta pre teoretickú časť.
 • Vykonanie štátnej skúšky absolvovaním predmetov štátnej skúšky Štátna skúška z dejín umenia a Štátna skúška z estetiky. Za každý z dvoch predmetov štátnej skúšky získava po 2 kredity / spolu 4 kredity. Obsah štátnych skúšok je vymedzený požiadavkami na štátne skúšky z jednotlivých štátnicových predmetov, ktoré sú uvedené aj v informačnom liste predmetu. Štátna skúška a obhajoba bakalárskej práce sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá má minimálne štyroch členov.
 • Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončení štúdia daného študijného programu. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.
 • Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní akademického titulu „bakalár“ (Bc.) je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach.
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent bakalárskeho štúdia je pripravený na profesionálnu činnosť v oblasti sochárstva a priestorovej tvorby, ktorá vychádza z poznania historickej kontinuity a rozmanitosti súčasných tendencií sochárstva. Vo svojich aktivitách sa usiluje o dosiahnutie komplexného prístupu pri riešení tvorivých úloh s dôrazom na vyvážený vzťah medzi obsahom a vizuálnym jazykom sochárskeho diela. Má teoretické a praktické poznatky a zručnosti
z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda sochárske - priestorové technológie vychádzajúce z obsahu študijného programu. Môže sa uplatniť hlavne ako samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu alebo po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ. Môže pracovať aj ako pracovník v kultúrnych inštitúciách, v osvetovej práci a pod. Je schopný tvoriť výtvarné diela primerane používať technológie
a materiály podľa obsahu študijného programu a interpretovať prezentovať svoju tvorbu, udržiavať kontakt
s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry, organizovať svoj ďalší odborný rast. Má vedomosti z dejín výtvarného umenia z estetiky a z teórie umenia a o technologických postupoch a o materiáloch podľa obsahu študijného programu.
 
UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Štruktúra predmetov v študijnom programe Sochárstvo a priestorová tvorba (II.38), v odbore Výtvarné umenie má potenciál zabezpečiť absolventovi bakalárskeho štúdia - výtvarník bakalár - všetky teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, ktoré sú v súlade s profilom absolventa a ich predpokladaným spôsobom uplatnenia. Absolvent bakalárskeho štúdia - výtvarník bakalár je schopný ich tvorivo používať pri samostatnej výtvarnej činnosti ako samostatne tvoriaci výtvarník, pri navrhovaní v oblasti priemyslu ako člen tvorivého tímu alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.