MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Magisterské štúdium na FVU sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a umenia a na rozvíjanie schopností, ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi magisterského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. FVU uskutočňuje magisterský študijný program v odbore Umenie len v dennej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia na FVU pre študijný program druhého stupňa je dva akademické roky. Magisterské štúdium prebieha v kreditovom systéme a študent musí absolvovať povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety podľa odporúčaného študijného plánu študijného programu, ktorý študuje. Za jeden semester by mal optimálne absolvovať toľko predmetov, aby dosiahol 30 kreditov. Za celé štúdium musí nazhromaždiť minimálne 120 kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia magisterského štúdia. Profilové predmety zásadným spôsobom prispievajú k naplneniu profilu absolventa študijného programu. Prvý ročník študijného programu má študijný a výskumný charakter do ktorého študent prichádza na základe úspešného prijímacieho konania so svojím projektom/víziou. Realizuje ho v jednej zo štyroch PLATFORIEM pod vedením troch, ním vybratých, vyučujúcich. V druhom ročníku pracuje na dvojsemestrálnej záverečnej práci. Štúdium je ukončené štátnou skúškou a splnením všetkých predpísaných náležitosti v študijnom programe. Štátnou skúškou v magisterskom študijnom programe je obhajoba záverečnej práce. Podmienkou pripustenia k štátnej skúške v magisterskom študijnom programe je vypracovanie záverečnej práce. Záverečnou prácou magisterského štúdia je diplomová práca. Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, ktorá má minimálne štyroch členov. Zloženie skúšobných komisií pre štátne skúšky určuje z osôb oprávnených skúšať dekan. Riadny a opravný termín konania štátnej skúšky alebo jej častí je určený v harmonograme štúdia príslušného akademického roka. Opravné termíny obhajob diplomových prác sa konajú najneskôr do konca letného semestra. Štátnu skúšku je možné opakovať len raz. V prípade opakovanej neúspešnosti sa štúdium ukončuje pre nesplnenie podmienok študijného programu. Absolventom štúdia magisterských študijných programov sa udeľuje akademický titul „magister umenia“ „magister artis“, v skratke „ Mgr. art.“, uvádza sa pred menom.

Magisterský študijný program:

 

VOĽNÉ VÝTVARNÉ UMENIE (VVU)

Názov a číslo študijného odboru: Umenie/8202
Číslo podľa registra študijných programov: 24909
Typ študijného programu: akademicky orientovaný, umelecký
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 2 roky
Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: slovenský
Udeľovaný akademický titul: magister umenia (Mgr. art.)

 

 

Profil absolventa

Absolvent magisterského študijného programu Voľné výtvarné umenie — magister umenia (magister artis, Mgr. art.) – má praktické a teoretické vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti vizuálneho umenia, založené na poznaní súčasného stavu umenia, ktoré rozširujú vedomosti spájané s prvým stupňom vysokoškolského vzdelávania a vytvárajú podmienky pre originálne uplatňovanie autorských koncepcií v rámci samostatného umeleckého výskumu alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolvent rozvíja a prehlbuje svoje vedomosti o umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby z hľadiska najnovších poznatkov. Vie kriticky analyzovať a definovať problémy v oblasti vizuálneho umenia. Orientuje sa v mnohotvárnych podobách umeleckých druhov, médií, štýlov a príbuzných odvetviach. Vo svojej umeleckej tvorbe dokáže vedome uplatňovať experimentálne overené poznatky o pôsobnosti a účinnosti prostriedkov a postupov v súlade so svojím autorským zámerom vo všetkých fázach prípravy a realizácie umeleckého diela. Dokáže špecifikovať a navrhovať umelecky originálne a inovatívne riešenia a efektívne rozhodovať v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov realizácie diela. Má prehĺbenú schopnosť tvorivého hľadania a objavovania súvislostí, nových pohľadov a umeleckých postupov, dokáže formulovať problematiku, voliť a obhájiť si vlastné riešenia. Absolvent je schopný realizovať náročné umelecké diela. Dokáže samostatne hľadať a nachádzať podnety pre konštruovanie myšlienkových konceptov. Disponuje inovatívnym myslením, preukazuje schopnosť analyticky a koncepčne myslieť pri riešení špecifických problémov v oblasti vizuálneho umenia s ohľadom na estetické, sémantické, etické a sociokultúrne požiadavky. Udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, kde vie aplikovať najnovšie poznatky z oblasti vedy a techniky. Dokáže zabezpečiť praktické činnosti v oblasti vizuálneho umenia po stránke technologickej, organizačnej a autorskoprávnej. Uvedomuje si hodnotové perspektívy svojej práce, flexibilne reaguje a prezentuje svoje názory a dokáže aktívne komunikovať o odbornej problematike v cudzom jazyku.

Uplatnenie absolventa

Absolvent magisterského študijného programu Voľné výtvarné umenie získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca na úrovni magistra umenia. Je pripravený po stránke kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti vizuálneho umenia v rámci voľnej výtvarnej tvorby. Je schopný pôsobiť v oblasti neformálneho umeleckého vzdelávania. Absolvent magisterského štúdia môže, po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, pokračovať v doktorandskom stupni štúdia v nadväzujúcom študijnom programe.


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP)

prof., MgA., Ing., Michal Murin, ArtD.

Programová rada

Pre študijný program Voľné výtvarné umenie je zriadená programová rada (PR), ktorá koná v záujme rozvoja kvality študijného programu a je poradným a pomocným orgánom osoby zodpovednej za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):

prof. MgA. Ing. Michal MURIN, ArtD. (OZŠP/predseda)
prof. Miroslav BROOŠ, akad. mal. (1.VTC)
PhDr. Katarína RUSNÁKOVÁ, Ph.D. (2.VTC)
prof. Jiří DAVID, akad. mal. (3.VTC)
doc. Mgr. art. Ján TRIAŠKA, ArtD. (4.VTC)
Mgr. Zuzana Leškanič MAJLINGOVÁ (ZUP)
Mgr. art. Stanislav PIATRIK, ArtD. (ZUP)
Mgr. art. Adam MACKO, ArtD. (ZAP)
Bc. Miloš MOZDÍK (ZŠ)
prof. PhDr. Zora RUSINOVÁ, PhD. (DO)
doc. Igor BENCA , akad. maliar (DO/dekan)
doc. Milan HNAT akad. maliar, ArtD. (DO/prodekan pre štúdium)
doc. Mgr. art. Patrik ŠEVČÍK, ArtD. (DO/prodekan pre UVČ a doktorandské štúdium)
Mgr. art. Peter VALISKA-TIMEČKO, ArtD. (DO/tajomník/zapisovateľ)

 

OZŠP – osoba zodpovedná za študijný program, VTC – osoby OZP, ktoré zabezpečujú profilové predmety a poskytujú tvorivé výstupy, ZUP – zástupcovia umeleckej praxe, ZAP – zástupca z akademického prostredia (alebo inej inštitúcie pôsobiacej v odbore), ZŠ – zástupca študentov z príslušného ŠP, DO – ďalšie osoby podľa uváženia OZŠP.