Akreditovaný študijný program druhého stupňa

Študijný odbor:  Umenie

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: slovenský

 

Magisterský študijný program: Voľné výtvarné umenie

Garant študijného programu: prof. Miroslav Brooš, akademický maliar
Personálne zabezpečenie študijného programu: pedagógovia všetkých katedier FVU
 
OBSAH ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
Magisterské štúdium ponúka študentom cielený a intenzívny rozvoj ich osobitého tvorivého rastu, v zmysle jeho osobnostného umeleckého hľadania a prehĺbenie praktických, teoretických poznatkov v rámci zvoleného ateliéru ako hlavného predmetu. Výrazne podporuje formy usmerňovaného samoštúdia a autoprofilácie. Aj keď majú ateliéry autonómny študijný program, rámcovaný osobnosťou pedagóga, vznikajú medzi jednotlivými ateliérmi vzájomné presahy. Konzultácie, podrobné analýzy a diskusie o filozoficko-výtvarných aspektoch tvorby prebiehajú formou dialógu medzi pedagógom a študentom, prípadne ako kolektívny rozbor v rámci ateliéru. Vo vyučovacom procese sa kladie dôraz na schopnosť študentov analyzovať a interpretovať svoju tvorbu a následne ju prezentovať.
Ateliér / povinný predmet:
At.ex.t / Ateliér experimentálnej tvorby, Ateliér Digitálne médiá, Ateliér figurálneho prejavu, Ateliér Fotomédium, Ateliér GPS / Grafika - Priestor – Synergia, Ateliér Intermédiá, Ateliér klasických médií Ateliér kresby a klasických maliarskych disciplín, Ateliér kritickej analýzy obrazu, Ateliér maľby, Ateliér Socha a aplikované médiá, Ateliér Transmédiá, Ateliér voľnej tvorby.
Povinne voliteľné odborné predmety:
3D animácia I - II, Digitálne technológie I - II, Foto a iné médiá, Grafický dizajn, Iný papier, Architektúra - Štruktúra - Priestor, Laboratórium kresby, Postprodukcia výtvarného diela, Dizajn Web aplikácií, Externý workshop, Dizajn Web stránok a Výskum farby majú za cieľ zdokonaľovať predovšetkým technickú a vedomostnú zdatnosť poslucháča.
V nadväznosti na bakalársky stupeň pokračuje štúdium dejín umenia orientované na prehĺbenie poznania vizuálneho umenia druhej polovice 20. storočia a jeho súčasných prejavov, ktoré kladie v rámci prednášok a seminárov dôraz na vybrané kapitoly z postmoderného a súčasného umenia. V rámci povinných teoretických predmetov Filozofia umenia 20. storočia, Múzeum, kurátor, výstava, Koncepcie a osobnosti povojnovej teórie umenia, Participatívne a interaktívne umenie a Aktuálne tendencie vizuálneho umenia sa študenti oboznamujú so súčasným dianím vo svetovom umení a na Slovensku. Poslucháči získavajú prehľad z dejín svetových umeleckých smerov a hnutí a ich tvorivej odozvy na Slovensku od druhej polovice dvadsiateho storočia podnes v špeciálnom a výberovom priereze s ohľadom na špecializáciu štúdia (maliarstvo, sochárstvo, grafika, mediálne umenie a pod.). Cieľom teoretických predmetov v rámci magisterského štúdia je sprostredkovanie poznatkov a informácií z nadstavbových disciplín teórie a dejín výtvarného umenia. Poznatky z týchto oblastí sú prínosom v samostatnej orientácii poslucháča v problematike súčasného výtvarného umenia a tak rozširujú možnosti jeho pôsobenia v praxi.
Na metodiku a proces vypracovania záverečnej teoretickej a praktickej magisterskej práce sú zamerané predmety Diplomový seminár, Konzultácie k DP - teoretická časť a Konzultácie k DP - umelecká časť. Štúdium je zavŕšené úspešným absolvovaním predmetov štátnej skúšky a vypracovaním záverečnej práce - ktorá je umeleckým výkonom a jej obhajobou. Jednotlivé časti štátnej skúšky sú vnímane ako predmet s vlastným informačným listom predmetu a primeraným počtom kreditov za ich úspešne ukončenie. Štátna skúška z teórie umenia, Štátna skúška z dejín umenia - kolokviálna štátna skúška z dejín a teórie výtvarného umenia zameraná na obsah študijného programu. Diplomová práca - vypracovanie a obhajoba - záverečná diplomová práca pozostáva z umeleckého výkonu, teoretickej písomnej práce a obhajoby, ktorá je štátnou skúškou.
Absolventom študijného programu sa udeľuje titul „magister umenia“ (Mgr. art.).
 
POŽIADAVKY NA RIADNE SKONČENIE ŠTÚDIA
  • Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie celého magisterského študijného programu v dĺžke dvoch rokov / 4 semestrov a získanie 120 kreditov, vrátane diplomovej práce a štátnych skúšok. Absolvovanie všetkých povinných predmetov študijného programu v hodnote 67 kreditov. Získanie predpísaného minimálneho počtu kreditov počas štúdiá za povinne voliteľné predmety v hodnote 27 kreditov.
  • Realizácia a obhajoba diplomovej práce - predmet Diplomová práca - vypracovanie a obhajoba, ktorá je umeleckým výkonom a je súčasťou štátnej skúšky v kreditnej hodnote 20 kreditov. Diplomová práca obsahuje umeleckú a teoretickú časť.
  • Vykonanie štátnej skúšky - predmety štátnej skúšky Štátna skúška z teórie umenia, Štátna skúška z dejín umenia. Za každý z dvoch predmetov štátnej skúšky získava po 3 kredity - spolu 6 kreditov. Obsah štátnych skúšok je vymedzený požiadavkami na štátne skúšky z jednotlivých štátnicových predmetov, ktoré sú uvedené v informačnom liste predmetu.
  • Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.
  • Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní akademického titulu „magister umenia“ (Mgr. art.) je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach.
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent magisterského štúdia je pripravený na profesionálnu činnosť a medzinárodnú konfrontáciu v oblasti vizuálneho umenia. Získané vedomosti a zručnosti je schopný následne transformovať do ideových koncepcií svojho umeleckého programu. Dokáže sa orientovať v súčasnom výtvarnom umení. Jeho teoretické vedomosti z dejín umenia, estetiky a filozofie sú na takej úrovni, že je schopný reflektovať súčasné mnohosmerné stratégie výtvarného umenia, v jeho najrozmanitejších formách. Je schopný spolupracovať s inými profesiami na realizácii výtvarného diela, organizovať jeho realizáciu, alebo pracovať v tvorivom tíme, udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne, zaujímať a prezentovať postoje v oblasti výtvarnej kultúry, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, etickým, právnym, ekonomickým a ekologickým rámcom svojej disciplíny. Absolvent magisterského štúdia, odboru výtvarné umenie môže pokračovať v III. stupni vysokoškolského štúdia. Absolventom študijného programu sa udeľuje titul „magister umenia“ (Mgr. art.)
 
UPLATNENIE ABSOLVENTA
Absolventi magisterského študijného programu Voľné výtvarné umenie sa v praxi uplatňujú ako výtvarní umelci v slobodnom povolaní, kreatívni pracovníci reklamných tímov a grafických štúdií, VŠ pedagógovia v odbore Výtvarné umenie a po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia aj ako učitelia odborných predmetov ZUŠ a stredných umeleckých školách. Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok môžu pokračovať v 3. doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia.