Info o Fakulte

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

 
Skrátený názov: FVU AU
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení bola zriadená zákonom Národnej rady SR č. 156/1997 Z.z., s účinnosťou od 1. 7. 1997.
Právne postavenie: Fakulta výtvarných umení je súčasťou Akadémie umení.
Sídlom fakulty je: Kollárova 28, 974 01 Banská Bystrica
Cudzojazyčné ekvivalenty názvu fakulty
anglicky: Faculty of fine arts
nemecky: Fakultät der Feinen Künste
španielsky: Facultad de bellas artes
 

Poslanie fakulty

 • poskytovať umelecké vzdelávanie a pripraviť absolventov v oblasti výtvarných umení
 • viesť študentov k humánnym hodnotám a ukázať im perspektívy ich profesionálneho smerovania v oblasti študijného odboru Umenie
 • rozvíjať slovenskú kultúru a jej tradície,
 • podporovať internacionalizáciu vzdelávania, v rámci mobilít a umeleckej tvorby
 • podporovať umelecký výskum, tvorivú a publikačnú činnosť v odbore Umenie
 • budovať ľudské zdroje fakulty k napĺňaniu jej poslania
 

Úlohy fakulty

 • zabezpečovanie akreditovaných študijných programov v prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania a habilitačné a inauguračné konanie v odbore Umenie,
 • vykonávanie výskumnej, vývojovej, umeleckej, publikačnej, vydavateľskej, výstavnej a ďalšej tvorivej činnosti,
 • uskutočňovanie spolupráce s vysokými školami a umeleckými inštitúciami doma a v zahraničí, v oblastiach ktorých pôsobí,
 • poskytovanie, uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším členom akademickej obce, informačné a poradenské služby, súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov,
 • ďalšie úlohy, vymedzené legislatívnymi predpismi NR SR a Akadémie umení, ktorej je fakulta organizačnou súčasťou.
budova leto
 
budova zima

 

V programoch, ktoré sa realizujú na Fakulte výtvarných umení sa kladie dôraz na pomerne veľkú mieru samostatných aktivít poslucháčov a invenčnosť myslenia. V pedagogickom procese sa preferuje dialogická forma výučby v ateliéroch, čo znamená, že pedagóg citlivo a individuálne vedie študenta k tomu, aby bol schopný položiť si relevantné otázky v intenciách daného programu, aby vedel nazerať na problém z viacerých aspektov a formulovať analytický a kritický pohľad na daný problém, na seba a svet. Na fakulte sa kladie veľká pozornosť hodnoteniu priebežných prezentácií a výstupov prác študentov.

Riešenie parciálnych problémov v tom ktorom programe, špecializácii alebo odbore predpokladá istý algoritmus, ktorý sa pohybuje od perceptu ku konceptu, od percepčne štruktúrovaných činností cez následnú transkripciu s pregnantne vymedzeným zadaním parciálneho problému, až po zadania diametrálne odlišného charakteru, ktoré svojou povahou a mierou vhodne dopĺňajú a súčasne pomáhajú utvárať pojmové - diskurzívne myslenie. Ide predovšetkým o otázku rozkrývania eidetických vlôh imaginatívnej zložky a emocionalizácie výtvarného prejavu, hľadania a ozrejmovania, či uvedomovania si vlastných limitov, o holisticky chápaný proces sebatvorby a sebareflexie na pozadí globalizačných procesov vedomia a kultúry.

Poslucháč Fakulty výtvarných umení je vedený k takému stupňu vizuálnej gramotnosti a estetického vedomia, aby mohol v intenciách výtvarných médií a technológií optimálnym spôsobom hľadať a nachádzať svoju ľudskú a umeleckú identitu.