Info o Fakulte

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici je verejná vysoká škola univerzitného typu.
Založená 1. 7. 1997

Fakulta výtvarných umení uskutočňuje akreditované študijné  programy vo všetkých troch stupňoch štúdia:

  1. Bakalársky stupeň štúdia: Audiovizuálne média/Intermédia a digitálne média, Grafika, Maľba, Sochárstvo,
  2. Magistersky stupeň štúdia: Voľné výtvarné umenie,
  3. Doktorandsky stupeň štúdia: Voľné výtvarné umenie, v dennej a externej forme štúdia.
budova leto
 
budova zima

 

V programoch, ktoré sa realizujú na Fakulte výtvarných umení sa kladie dôraz na pomerne veľkú mieru samostatných aktivít poslucháčov a invenčnosť myslenia. V pedagogickom procese sa preferuje dialogická forma výučby v ateliéroch, čo znamená, že pedagóg citlivo a individuálne vedie študenta k tomu, aby bol schopný položiť si relevantné otázky v intenciách daného programu, aby vedel nazerať na problém z viacerých aspektov a formulovať analytický a kritický pohľad na daný problém, na seba a svet. Na fakulte sa kladie veľká pozornosť hodnoteniu priebežných prezentácií a výstupov prác študentov.

Riešenie parciálnych problémov v tom ktorom programe, špecializácii alebo odbore predpokladá istý algoritmus, ktorý sa pohybuje od perceptu ku konceptu, od percepčne štruktúrovaných činností cez následnú transkripciu s pregnantne vymedzeným zadaním parciálneho problému, až po zadania diametrálne odlišného charakteru, ktoré svojou povahou a mierou vhodne dopĺňajú a súčasne pomáhajú utvárať pojmové - diskurzívne myslenie. Ide predovšetkým o otázku rozkrývania eidetických vlôh imaginatívnej zložky a emocionalizácie výtvarného prejavu, hľadania a ozrejmovania, či uvedomovania si vlastných limitov, o holisticky chápaný proces sebatvorby a sebareflexie na pozadí globalizačných procesov vedomia a kultúry.

Poslucháč Fakulty výtvarných umení je vedený k takému stupňu vizuálnej gramotnosti a estetického vedomia, aby mohol v intenciách výtvarných médií a technológií optimálnym spôsobom hľadať a nachádzať svoju ľudskú a umeleckú identitu.