Umelecko-pedagogická rada FVU AU

UMELECKO-PEDAGOGICKÁ RADA FVU AU

Predseda:

1.Doc. Igor Benca, akad. mal., dekan fakulty


Členovia akademickej obce FVU AU:


2. Doc. Milan Hnat, ArtD. akad. mal.
3. Doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
4. Prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
5. Doc. Miroslav Nicz, akad. mal.
6. Prof. Štefan Balázs, ArtD. akad. mal.
7. Prof. Jiří David, akad. mal.
8. Prof. Miroslav Brooš, akad. mal.
9. Doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.
10. Doc. Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD.
11. Doc. Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD.


Externí členovia akademických obcí umeleckých vysokých škôl:


13. Doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD. – VŠVU
14. Doc. PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD – FU TUKE
15. Doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph. D. – FU Ostravská univerzita


Externý odborník z praxe:


16. Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD.