PRIJÍMACIE KONANIE NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Prijímacie konanie umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom príslušného študijného programu na FVU. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa podľa § 53 ods. 1 je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu 1. stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu 1. stupňa je potrebné predložiť do desiatich dní po jeho absolvovaní, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Fakulta výtvarných umení Akadémie umení (ďalej FVU AU) určuje na prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. FVU AU overuje splnenie podmienok prijímacou skúškou, ktorá je určená ako súčasť overovania schopností na štúdium. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia umožňujú výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb [§ 100 ods. 9 písm. b)] určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Prijímacie konanie sa koná prezenčne. V prípade, že v čase konania prijímacieho konania prebieha štúdium dištančnou metódou vyučovania, prijímacie konanie sa môže uskutočniť aj dištančnou metódou. Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FVU AU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania. Magisterské štúdium prebieha len vo forme denného štúdia, externá forma nie je možná. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium o štúdium na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici začína vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Na štúdium je potrebná znalosť slovenského jazyka.

Administratívny poplatok: 25 €.

Uchádzač ho uhradí poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu. Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium (stačí kópia dokladu o zaplatení). Uchádzač, ktorý uhradí poplatok poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou, je povinný preukázať sa originálom ústrižku o zaplatení, alebo originálom potvrdenia, ktoré vydá príslušná banková inštitúcia, ktorá platbu vykonala pri prezentácii v prvý deň konania prijímacích skúšok. Ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku a preukaz totožnosti je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu pohovoru. Žiadame Vás o dodržanie termínu prezentácie, oneskorené príchody na prijímacie talentové skúšky nebudeme akceptovať.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

 

Prihláška na štúdium

 
Uchádzač o štúdium na Fakultu výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať:
 Elektronická forma prihlášky:
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač elektronickú prihlášku vyplní, potvrdí a vytlačí. Podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami odošle poštou na FVU.
V písomnej forme

 

Prijímacia skúška na magisterský študijný program
VOĽNÉ VÝTVARNÉ UMENIE (VVU)

Termín podania prihlášky: 24. 05. 2024
Termín prijímacieho konania: 24. júna 2024

Prijímacia skúška pozostáva z týchto častí:
o Portfólio uchádzača v tlačovej a elektronickej podobe, ktoré má obsahovať:
• najvýznamnejšie práce uchádzača (min.10 umeleckých diel),
• krátke Curriculum Vitae,
• zoznam umeleckých aktivít (výstavy, workshopy, sympózia, uverejnené texty...).
o Projekt magisterského individualizovaného štúdia v písomnej forme v rozsahu max. 3 normostrany/5400 znakov vrátane medzier a interpunkcie, v ktorom zadefinuje:
• základné rámce magisterského výskumu v štádiu vízie, kde formuluje okruhy a predmet záujmu svojho autorského umeleckého bádania,
• oblasť v magisterskom stupni štúdia, na ktorej chce uskutočňovať svoje bádanie v kontexte jednej zo štyroch platforiem študijného programu: Platforma IDM, Platforma maľby, Platforma grafiky, Platforma priestoru.
o Rozprava členov komisie s uchádzačom o magisterské štúdium formou diskusie, v ktorej uchádzač predstaví:
• seba a svoju tvorbu prostredníctvom vizuálnej prezentácie/portfólio v elektronickej podobe,
• projekt magisterského štúdia, kde predstaví svoju víziu a oblasť výskumu v kontexte jednej zo štyroch platforiem, ktorú si vybral.

Hodnotenie prijímacej skúšky:
o Portfólio – musí získať minimálne 20 bodov z 30 bodov maximálne;
o Projekt – musí získať minimálne 20 bodov z 30 bodov maximálne;
o Rozprava – musí získať minimálne 26 bodov zo 40 bodov maximálne.
Spolu za všetky úlohy – musí získať minimálne 66 bodov zo 100 bodov maximálne. Prijímacia komisia posudzuje individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na fakulte, rozhľadenosť v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia a znalosti z dejín a teórie umenia a estetiky, dosiahnuté výsledky v absolvovanom bakalárskom študijnom programe (študijný priemer v tomto štúdiu). O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotovuje písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty, v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania.

Plánovaný počet prijatých študentov pre akademický rok 2024/2025 je: 25