Prijímacie konanie - Magisterské štúdium

Termíny prijímacích talentových skúšok

  • Termín podania prihlášky pre akademický rok 2022/2023: do 20. mája 2022
  • Prijímacie talentové skúšky pre akademický rok 2022/2023 sa uskutočnia: 8. júna 2022
 

Administratívne poplatky za prijímacie skúšky

  • Poplatok za prijímacie konanie Mgr. študijných programov: 25€  

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium. (stačí kópia dokladu o zaplatení..)

Uchádzač, ktorý uhradí poplatok poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou, je povinný preukázať sa originálom ústrižku o zaplatení alebo originálom potvrdenia, ktoré vydá príslušná banková inštitúcia, ktorá platbu vykonala pri prezentácii v prvý deň konania prijímacích skúšok.

Administratívny poplatok 25 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku a preukaz totožnosti je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu pohovoru. Žiadame Vás o dodržanie termínu prezentácie, oneskorené príchody na prijímacie talentové skúšky nebudeme akceptovať.

Prihláška na štúdium

 
Uchádzač o štúdium na Fakultu výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať:
 
V elektronickej forme
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač
  • vyplní elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu
V písomnej forme

 

Požiadavky na uchádzača - študijný program Voľné výtvarné umenie

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v študijnom odbore 2.2.1 výtvarné umenie alebo v príbuznom odbore zodpovedajúceho zamerania a úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru.
V prípade, skoršieho termínu prijímacích pohovorov pred absolvovaním študijného programu 1. stupňa, bude uchádzač o magisterské štúdium prijatý len podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu 1. stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu 1. stupňa je potrebné predložiť do desiatich dní po jeho absolvovaní, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Prihlášky na prijímacie konanie magisterského študijného programu je potrebné podať na predpísanom tlačive s konkretizáciou ateliéru, v ktorom sa študent uchádza o magisterské štúdium.

Prijímací pohovor
 

1PROJEKT(VÍZIA) - možnej oblasti umeleckého výskumu v 2. stupni štúdiá v písomnej (v rozsahu minimálne jedna normovaná strana) a digitálnej podobe.
Maximálny počet bodov – 30 / nevyhnutný minimálny počet bodov - 19,5

2PORTFÓLIO - prezentácia portfólia uchádzačom o magisterské štúdium (v tlačovej a digitálnej podobe), ktoré by malo obsahovať tieto povinné náležitosti:
a) identifikačné údaje uchádzača;
b) prehľad doterajších umeleckých aktivít;
c) fotodokumentáciu doterajšej umeleckej tvorby.
Maximálny počet bodov - 30 / nevyhnutný minimálny počet bodov - 19,5

3ROZPRAVA - diskusia členov komisie s uchádzačom o magisterské štúdium, v ktorej uchádzač predstaví svoju víziu oblasti umeleckého výskumu v 2. stupni štúdiá.
Maximálny počet bodov - 30 / nevyhnutný minimálny počet bodov - 19,5

Spolu maximálny počet bodov - 90 / nevyhnutný minimálny počet bodov - 58.

Každý člen šesťčlennej prijímacej komisie individuálne hodnotí projekt, portfólio a rozpravu s uchádzačom osobitne v rozpätí 0 - 5 bodov za každú oblasť. Body od jednotlivých členov komisie za každú oblasť sa sčítavajú. Hodnotenie sa zapisuje do bodovacích hárkov.

Štúdium prebieha len vo forme denného štúdia, externá forma nie je možná.

Odporúčaná literatúra:
LUCIE-SMITH, E. ARTODAY. Praha: Slovart, 1996. ISBN 801-85871-97-1.
BENJAMÍN, W.: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti. In: Benjamin, W.: Iluminácie. Bratislava. Kalligram, 1999.
THOMASOVÁ, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava, Pallas 1994, 396 s. ISBN 80-7095-020-X.
ROOKMAAKER, H. R.: Moderní umění a smrt kultury. Praha, Návrat domů 1996. 238 s. ISBN 80-85495-49-X.
LIESSMANN, K. L.: Filozofie moderního umění. Praha, Votobia 2000, ISBN 80-7198-444-2.
BELTING, H.: Konec dějin umění. Praha, Mladá fronta 2001, ISBN 8020408568.

Ďalšie informácie

 
Magisterské štúdium – študijný odbor výtvarné umenie v študijnom programe voľné výtvarné umenie je možné študovať len po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia s kompatibilným študijným programom. Štúdium prebieha len vo forme denného štúdia, externá forma nie je možná.
 
Plán prijatých uchádzačov o magisterské štúdium pre akademický rok 2022/2023 je 25 poslucháčov.