Habilitačné a inauguračné konania

Rozhodnutím MŠ SR dňa 05. 11. 2019 Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici získala práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, v študijnom odbore Výtvarné umenie/Umenie. Uchádzači o habilitačné a inauguračné konanie môžu podávať svoje žiadosti písomne spolu s prílohami, na adresu
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Dekan fakulty
Ul. Jána Kollára 28
974 01 Banská Bystrica
Na obálke vľavo uveďte: „Žiadosť o udelenie umelecko-pedagogického titulu“.

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje, že v roku 2022 je termín na podanie nových žiadostí o udelenie umelecko-pedagogických titulov docent a profesor najneskôr do 10.2.2022.
Termín na odstránenie nedostatkov prerušených žiadostí o udelenie umelecko-pedagogických titulov docent a profesor taktiež najneskôr do 10.2.2022.

Metodické usmernenie k habilitačnému a inauguračnému konaniu obdržíte na referáte UVČaMV FVU AU, kontakt: Karin Dvořáková, telefón: 048 43 20 501, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Výška poplatku na úhradu nákladov spojených s habilitačným a inauguračným konaním je:
Habilitačné konanie
1 650,- € v slovenskom a českom jazyku
1 850,- € v cudzom jazyku
Inauguračné konanie
1 950,- € v slovenskom a českom jazyku
3 000,- € v cudzom jazyku

Poplatok za habilitačné a inauguračné konanie zaplatí externý uchádzač bezhotovostným platobným stykom na účet Akadémie umení IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813, variabilný symbol: 3013.
Poplatok sa nevzťahuje na uchádzača, ktorý je na Akadémii umení v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

Rozhodnutím MŠ SR dňa 05. 11. 2019 Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici získala práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, v študijnom odbore Výtvarné umenie/Umenie. Uchádzači o habilitačné a inauguračné konanie môžu podávať svoje žiadosti písomne spolu s prílohami, na adresu
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Dekan fakulty
Ul. Jána Kollára 28
974 01 Banská Bystrica
Na obálke vľavo uveďte: „Žiadosť o udelenie umelecko-pedagogického titulu“.

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici oznamuje, že v roku 2022 je termín na podanie nových žiadostí o udelenie umelecko-pedagogických titulov docent a profesor najneskôr do 10.2.2022.
Termín na odstránenie nedostatkov prerušených žiadostí o udelenie umelecko-pedagogických titulov docent a profesor taktiež najneskôr do 10.2.2022.

Metodické usmernenie k habilitačnému a inauguračnému konaniu obdržíte na referáte UVČaMV FVU AU, kontakt: Karin Dvořáková, telefón: 048 43 20 501, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Výška poplatku na úhradu nákladov spojených s habilitačným a inauguračným konaním je:
Habilitačné konanie
1 650,- € v slovenskom a českom jazyku
1 850,- € v cudzom jazyku
Inauguračné konanie
1 950,- € v slovenskom a českom jazyku
3 000,- € v cudzom jazyku

Poplatok za habilitačné a inauguračné konanie zaplatí externý uchádzač bezhotovostným platobným stykom na účet Akadémie umení IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813, variabilný symbol: 3013.
Poplatok sa nevzťahuje na uchádzača, ktorý je na Akadémii umení v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

Doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.

 Informácie o inauguračnom konaní

 Životopis

 Posudok: prof. Michael Rittstein

 Posudok: prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.

 Posudok: Mgr. Beata Jablonská, PhD.

 Návrh inauguračnej komisie

 Rozhodnutie UVR FVU AU + prezenčná listina

 Inauguračné konanie bolo ukončené 10.6.2022 neschválením návrhu na vymenovanie za profesora na zasadnutí UVR FVU AU.

 Návrh nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov UVR FVU AU.