Habilitačné a inauguračné konania

Rozhodnutím MŠ SR dňa 05. 11. 2019 Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici získala práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, v študijnom odbore výtvarné umenie.

Na žiadosť Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na základe Rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 25. augusta 2022 ruší akreditácia habilitačného konania a akreditácia inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania výtvarné umenie k 25. augustu 2022.

Rozhodnutím MŠ SR dňa 05. 11. 2019 Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici získala práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, v študijnom odbore výtvarné umenie.

Na žiadosť Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa na základe Rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 25. augusta 2022 ruší akreditácia habilitačného konania a akreditácia inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania výtvarné umenie k 25. augustu 2022.

Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

Informácie o habilitačnom konaní

Životopis

Habilitačné konanie bolo ukončené 14.7.2021 neschválením žiadosti v UVR FVU AU.

Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. (2)

 Informácie o habilitačnom konaní

 Životopis

 Habilitačné konanie zastavené nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia SAAVS zo dňa 25.8.2022 o zrušení akreditácie habilitačného konania v odbore výtvarné umenie.

Doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.

 Informácie o inauguračnom konaní

 Životopis

 Posudok: prof. Michael Rittstein

 Posudok: prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.

 Posudok: Mgr. Beata Jablonská, PhD.

 Návrh inauguračnej komisie

 Zloženie UVR FVU AU

 Rozhodnutie UVR FVU AU + prezenčná listina

 Inauguračné konanie bolo ukončené 10.6.2022 neschválením návrhu na vymenovanie za profesora na zasadnutí UVR FVU AU.

 Návrh nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov UVR FVU AU.