Akreditovaný študijný program tretieho stupňa

Študijný odbor: Umenie

Formy štúdia: denná a externá

Štandardná dĺžka štúdia: 3 a 4 roky

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: slovenský

 

Študijný odbor: Umenie

Formy štúdia: denná a externá

Štandardná dĺžka štúdia: 3 a 4 roky

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: slovenský

 

Študijný program

Doktorandský študijný program: Voľné výtvarné umenie

Garant študijného programu: prof. Miroslav Brooš, akademický maliar
1. spolugarant študijného programu: mim. prof., doc., Igor Benca, akademický maliar
2. spolugarant študijného programu: prof., MgA., Ing. Michal Murin, ArtD.
Personálne zabezpečenie študijného programu: pedagógovia všetkých katedier FVU
 

Odborová komisia pre doktorandské štúdium

Predseda
doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.
 
Členovia
doc. Igor Benca, akad. mal.
prof. Miroslav Brooš, akad.mal.
prof. Jiří David, akad.mal.
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
doc. Štefan Balázs, ArtD.
doc. Róbert Brun, akad. mal.
doc. Peter Gáspár, akad.soch.
doc. Milan Hnat, akad.mal., ArtD.
doc. Miroslav Nicz, akad. mal.
doc. Juraj Sapara, akad. soch.
PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D.
 
Zloženie Odborovej komisie schválené v UVR FVU AU dňa 29.6.2021

 

Popis študijného programu

Voľné výtvarné umenie
Garant študijného programu: prof. Miroslav Brooš, akad. maliar
1. spolugarant študijného programu: mim. prof., doc., Igor Benca, akad. maliar
2. spolugarant študijného programu: prof., MgA., Ing. Murin Michal, ArtD.
Personálne zabezpečenie študijného programu: pedagógovia všetkých katedier FVU
 
OBSAH ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej a externej forme štúdia podľa individuálneho študijného plánu, ktorý zostavuje školiteľ a schvaľuje odborová komisia. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je pedagogická činnosť doktoranda alebo s ňou spojená iná odborná činnosť. Na konci každého akademického roka predkladá školiteľ dekanovi ročné hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Školiteľ hodnotí stav a úroveň plnenia študijného plánu doktoranda, dodržiavanie termínov, a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu študijného plánu. Doktorandské štúdium prebieha kreditovým systémom. Doktorand je orientovaný na realizáciu výtvarného diela, kooperáciu s inými profesiami a vedenie realizačných tímov. Prostredníctvom svojej tvorby na výstavách a odborných fórach prezentuje svoj postoj a prínos v oblasti umeleckého výskumu. Štandardná dĺžka štúdia je v dennej forme 6 semestrov / 3 akademické roky a v externej forme 8 semestrov / 4 akademické roky. V dennej a externej forme štúdia má každý predmet v súčte kreditov za celé štúdium rovnaký počet kreditov, niektoré predmety sa môžu líšiť len v počte kreditov za semester. Absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať 180 kreditov.
 
Študijný program doktoranda je rozdelený na dve časti:

1ŠTUDIJNÁ ČASŤ - tvoria prednášky a semináre zamerané na jazykovú prípravu, ktorá je realizovaná v predmete Cudzí jazyk, špeciálne témy z filozofie umenia, umenovedy a estetiky, ktoré sú napĺňané v predmetoch Filozoficko-estetické problémy súčasného umenia a Interdisciplinarita a intermediálne presahy a štúdium teórie a dejín umenia orientované na problematiku dizertačnej práce, ktoré sa realizujú v predmetoch Dejiny a aktuálne tendencie v modernom a súčasnom umení a Vybrané kapitoly z vizuálneho umenia.

2VÝSKUMNO-UMELECKÁ ČASŤ - tvoria ju predmety: Umelecko-publikačná a iná činnosť, Konzultácie so školiteľom, Dizertačná skúška - projekt dizertačnej práce, Dizertačná práca - vypracovanie a obhajoba. na problematiku dizertačnej práce, ktoré sa realizujú v predmetoch Dejiny a aktuálne tendencie v modernom a súčasnom umení a Vybrané kapitoly z vizuálneho umenia.

Doktorandské štúdium je ukončené štátnou skúškou. Obhajobou dizertačnej práce preukazuje doktorand pripravenosť na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor umenia“, v skratke ArtD. 
 
Rámcové témy umelecko-výskumnej činnosti:
Aktuálne tendencie v umení; Hybridnosť a tekutosť súčasných médií; Vizuálny jazyk a nové kódovanie;
Klasické médiá a ich kolaborácia s novými technológiami; Interaktivita v digitálnom prostredí;
Digitálne technológie ako médium; Intervencia do verejného digitálneho prostredia; Intermedialita v kontexte digitálnych technológií;
Textové a naratívne environmenty; Sociálne siete (social networking) a online komunikácia; Dátová a databázová vizualita.
 
Školitelia doktorandov:
doc. Štefan Balázs, akad. mal., ArtD.; doc. Igor Benca, akad. mal.; prof. Miroslav Brooš, akad. mal.; doc. Róbert Brun, akad. mal.; prof. Jiří David, akad. mal.; doc. Peter Gáspár, akad. soch.; doc. Milan Hnat, akad. mal., ArtD.; prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.; doc. Miroslav Nicz, akad. mal.; doc. Juraj Sapara, akad. soch.; doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.
 
POŽIADAVKY NA RIADNE SKONČENIE ŠTÚDIA
  • Získanie požadovaného počtu kreditov za povinné predmety (Študijná časť a Výskumná a umelecká časť) - Cudzí jazyk, Dejiny a aktuálne tendencie v modernom a súčasnom umení, Vybrane kapitoly z vizuálneho umenia, Konzultácie, Umelecko-publikačná a iná činnosť a absolvovaná pedagogická prax v dennej forme štúdia. Podmienkou pristúpenia k dizertačnej skúške je získanie minimálne 90 kreditov
  • DIZERTAČNÁ SKÚŠKA, ktorá je štátnou skúškou - predmety Dizertačná skúška z cudzieho jazyka, Dizertačná skúška z dejín súčasného umenia a aktuálnych tendencií, Dizertačná skúška z vybraných kapitol z estetiky a filozofie umenia, Dizertačná skúška - projekt dizertačnej práce spolu v kreditnej hodnote 25 kreditov. V dennej forme doktorandského štúdia sa doktorand prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand v externej forme najneskôr 24 mesiacov od začiatku štúdia.
  • DIZERTAČNÁ PRÁCA - realizácia a obhajoba (súčasť štátnej skúšky) dizertačnej práce v predmete Dizertačná práca - vypracovanie a obhajoba. Podmienkou k pristúpeniu k obhajobe dizertačnej práce je úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky a získanie minimálne 150 kreditov z povinných predmetov bez zarátania kreditov prideľovaných za vypracovanie a obhajobu dizertačnej práce. Za vypracovanie a obhajobu dizertačnej práce doktorand získa 30 kreditov. Doktorand podáva žiadosť na obhajobu dizertačnej práce v dostatočnom predstihu, tak aby sa obhajoba mohla uskutočniť najneskôr do 31.8 posledného roka jeho doktorandského štúdia (v dennej forme najneskôr v 3. roku v externej forme najneskôr v 4. roku).
  • Podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie celého doktorandského študijného programu v dĺžke troch rokov / 6 semestrov v dennej forme štúdiá a štyroch rokov / ôsmich semestrov v externej forme štúdia a získanie 180 kreditov, vrátane dizertačnej práce a dizertačnej skúšky.
  • Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.
  • Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní akademického titulu „doktor umenia“ ArtD. je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach.
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent doktorandského štúdia odboru Výtvarné umenie - výtvarník doktor umenia - preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti voľného výtvarného umenia, založenú na poznaní súčasného stavu umenia. Jeho teoretické vedomosti z dejín umenia a filozofie sú na takej vysokej úrovni, že je schopný reflektovať súčasné mnohosmerné stratégie výtvarného umenia, v jeho najrozmanitejších formách. Zverejňuje jej výsledky a je pripravený podieľať sa na tvorbe koncepcií a vývoji vo svojom odbore. Absolvent je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, aktívne (v ústnej aj v písomnej forme) ovláda jeden svetový jazyk, prípadne dokáže komunikovať v ďalšom cudzom jazyku.
 
UPLATNENIE ABSOLVENTA
Absolvent doktorandského štúdia Fakulty výtvarných umení Akadémie umení je výtvarný umelec - doktor umenia, spolupodieľajúci sa na tvorbe koncepcií v odbore Výtvarné umenie. Je pripravený na samostatnú tvorivú a teoretickú umeleckú činnosť a medzinárodnú konfrontáciu v oblasti vizuálneho umenia. Je spôsobilý spolupracovať v tímovej realizácii umeleckých projektov, vie teoreticky analyzovať výtvarnú tvorbu v kontexte súčasnej filozofie umenia a je schopný viesť odbornú komunikáciu v jednom zo svetových jazykov. Úroveň teoretických znalostí a tvorivých schopností, ktoré absolvent získal a rozvíjal v priebehu štúdia ho predurčuje k odbornej a kvalifikovanej tvorivej činnosti prispievajúcej k vývoju a výskumu výtvarného umenia. Absolvent doktorandského študijného programu Voľné výtvarné umenie sa môže uplatniť predovšetkým ako výtvarný umelec v slobodnom povolaní, ako vysokoškolský učiteľ v odbore Výtvarné umenie.