DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Doktorandské štúdium na FVU sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave umeleckého a vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. FVU uskutočňuje doktorandský študijný program v odbore Umenie v dennej externej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia na FVU pre doktorandský študijný program je tri roky v dennej forme štúdia a štyri roky v externej forme štúdia. Doktorandské štúdium prebieha v kreditovom systéme. Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandský študijný program so štandardnou dĺžkou štúdia tri akademické roky je 180 kreditov a štyri akademické roky je 180 kreditov. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie štátnej skúšky. Štátnou skúškou v doktorandskom študijnom programe je dizertačná skúška a obhajoba záverečnej práce. Záverečnou prácou je dizertačná práca. Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa, ktorý zostavuje školiteľ a schvaľuje odborová komisia. Funkciu školiteľa pre študijný program daného odboru môžu vykonávať vysokoškolskí učitelia FVU AU pôsobiaci na funkčnom mieste profesora alebo docenta a iní odborníci po schválení v Umelecko-vedeckej rade FVU (alebo kolektívnym orgánom fakulty určeným štatútom vysokej školy). Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje FVU témy dizertačných prác, o ktoré sa je možné v rámci prijímacieho konania uchádzať. Ku každej z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa hlási na jednu z vypísaných tém. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti, výskumnej a umeleckej časti a pedagogickej činnosti doktoranda (len v dennej forme štúdia) alebo inej odbornej činnosti. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce. Výskumná a umelecká časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z činností súvisiacich s vypracovaním dizertačnej práce, konzultácií a umelecko-publikačnej a inej činnosti. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyri hodiny týždenne v priemere za akademický rok. Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú výskumnú a vedeckú činnosť alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Doktorandské štúdium nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky v dennej forme a viac ako tri roky v externej forme. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor umenia“ „artis doctor“, v skratke „ArtD.“, uvádza za menom.

Organizáciu doktorandského štúdia detailne rieši Smernica k organizácií doktorandského štúdia ako vnútorný predpis FVU.

 
Odborová komisia

Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa vnútorného predpisu vysokej školy alebo fakulty, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Členovia odborovej komisie volia zo svojich členov predsedu:

doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. (predseda)
doc. Igor Benca, akad. maliar
prof. Miroslav Brooš, akad. maliar
prof. Jiří David, akad. maliar
prof. MgA., Ing. Michal Murin, ArtD.
prof. Štefan Balázs, akad. maliar, ArtD.
doc. Róbert Brun, akad. maliar
doc. Milan Hnat, akad. maliar, ArtD.
doc. Miroslav Nicz, akad. maliar

Doktorandský študijný program:

 

VOĽNÉ VÝTVARNÉ UMENIE (VVU)

Názov a číslo študijného odboru: Umenie/8202
Číslo podľa registra študijných programov: 12152 (DF), 101102 (EF)
Typ študijného programu: akademicky orientovaný, umelecký
Forma štúdia: denná forma (DF)/externá forma (EF)
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: DF/3 roky, EF/4 roky
Jazyk, v ktorom sa študijné programy uskutočňujú: slovenský
Udeľovaný akademický titul: doktor umenia (ArtD.)

Denná forma:

Externá forma:

 
Profil absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu Voľné výtvarné umenie — doktor umenia (artis doctor, ArtD.) – preukazuje systematické a hlboké porozumenie v oblasti vizuálneho umenia, má praktické a teoretické vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stavu poznania, kde preukazuje svoju schopnosť koncipovať, konštruovať a realizovať svoj pôvodný umelecký výskum smerujúci k rozšíreniu hraníc umeleckého bádania a ktorý dokáže komunikovať so širokou laickou a umeleckou komunitou aj v cudzom jazyku. Absolvent má poznatky, ktoré mu umožňujú definovať a teoreticky zdôvodňovať nové autentické prístupy a pohľady na výtvarnú tvorbu. Dokáže vnímať a aplikovať súvislosti medzi umeleckou tvorbou a inými formami umenia, resp. ďalšími vednými disciplínami v rámci interdisciplinárnych presahov. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu, vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti umenia. Absolvent umelecky tvorí a realizuje svoj výskum kde objavuje inovačné cesty v umeleckých procesoch tvorby. Dokáže zovšeobecniť svoje skúsenosti a definovať väzby vo vzťahu tvorba – umelecký artefakt – komunikácia – spoločnosť. Dokáže experimentovať v oblasti umeleckých foriem, overovať a implementovať nové výskumné a tvorivé postupy. Absolvent je pripravený podieľať sa na formovaní aktuálnych trendov a koncepcií v oblasti vizuálneho umenia a jeho autorskej reflexie. Je schopný riešiť najnáročnejšie úlohy pri tvorbe umeleckého diela a pri jeho výskume. Dokáže sa podieľať na dlhodobých stratégiách a formovaní kultúrnej politiky. Je pripravený samostatne prezentovať výsledky svojho výskumu pred odbornou komunitou doma a v zahraničí, publikovať v odbore a manažovať ho.

Uplatnenie absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu Voľné výtvarné umenie získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie výtvarného umelca na úrovni doktora umenia. Je pripravený po stránke kreatívnej aj technologickej pre samostatné pôsobenie v oblasti vizuálneho umenia v rámci voľnej výtvarnej tvorby. Má predpoklady pre umelecko-pedagogické pôsobenie na umeleckých vysokých školách a dokáže sa uplatniť na medzinárodnom trhu práce.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP)

prof., MgA., Ing., Michal Murin, ArtD.

Programová rada

Pre študijný program Voľné výtvarné umenie v dennej a externej forme je zriadená spoločná programová rada (SPR), ktorá koná v záujme rozvoja kvality študijného programu a je poradným a pomocným orgánom osoby zodpovednej za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):

prof. MgA. Ing. Michal MURIN, ArtD. (OZŠP/predseda)
prof. Miroslav BROOŠ, akad. mal. (1.VTC)
Mgr. Gabriela GARLÁTYOVÁ, Ph.D. (2.VTC)
prof. Jiří DAVID, akad. mal. (3.VTC)
doc. Mgr. art. Ján TRIAŠKA, ArtD. (4.VTC)
Mgr. art. Adam MACKO, ArtD. (ZUP)
Mgr. art. Stanislav PIATRIK, ArtD. (ZUP)
doc. Mgr. art. Róbert MAKAR, ArtD. (ZAP)
Mgr. art. Gabriela BÍROŠOVÁ (ZŠ)
prof. PhDr. Zora RUSINOVÁ, PhD. (DO)
doc. Igor BENCA , akad. maliar (DO/dekan)
doc. Milan HNAT akad. maliar, ArtD. (DO/prodekan pre štúdium)
doc. Mgr. art. Patrik ŠEVČÍK, ArtD. (DO/prodekan pre UVČ a doktorandské štúdium)
Nie je členom PR:
Karin DVOŘÁKOVÁ (tajomníčka/zapisovateľka)

OZŠP – osoba zodpovedná za študijný program, VTC – osoby OZP, ktoré zabezpečujú profilové predmety a poskytujú tvorivé výstupy, ZUP – zástupcovia umeleckej praxe, ZAP – zástupca z akademického prostredia (alebo inej inštitúcie pôsobiacej v odbore), ZŠ – zástupca študentov z príslušného ŠP, DO – ďalšie osoby podľa uváženia OZŠP.