Akreditované študijné programy 3. stupeň Doktorandské štúdium

Študijný odbor 2.2.1. Výtvarné umenie

Formy štúdia: denná - 3 roky / 6 semestrov;

externá - 4 roky / 8 semestrov

 

Odborová komisia pre doktorandské štúdium FVU AU 

 

Študijný program:

 
Voľné výtvarné umenie
Garant študijného programu: prof. Miroslav Brooš, akad. maliar
1. spolugarant študijného programu: mim. prof., doc., Igor Benca, akad. maliar
2. spolugarant študijného programu: doc., MgA., Ing. Murin Michal, ArtD.
Personálne zabezpečenie študijného programu: pedagógovia všetkých katedier FVU
 
OBSAH ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej a externej forme štúdia podľa individuálneho študijného plánu, ktorý zostavuje školiteľ a schvaľuje odborová komisia. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je pedagogická činnosť doktoranda alebo s ňou spojená iná odborná činnosť. Na konci každého akademického roka predkladá školiteľ dekanovi ročné hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Školiteľ hodnotí stav a úroveň plnenia študijného plánu doktoranda, dodržiavanie termínov, a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu študijného plánu. Doktorandské štúdium prebieha kreditovým systémom. Doktorand je orientovaný na realizáciu výtvarného diela, kooperáciu s inými profesiami a vedenie realizačných tímov. Prostredníctvom svojej tvorby na výstavách a odborných fórach prezentuje svoj postoj a prínos v oblasti umeleckého výskumu. Štandardná dĺžka štúdia je v dennej forme 6 semestrov / 3 akademické roky a v externej forme 8 semestrov / 4 akademické roky. V dennej a externej forme štúdia má každý predmet v súčte kreditov za celé štúdium rovnaký počet kreditov, niektoré predmety sa môžu líšiť len v počte kreditov za semester. Absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať 180 kreditov.
 
Študijný program doktoranda je rozdelený na dve časti:

1ŠTUDIJNÁ ČASŤ - tvoria prednášky a semináre zamerané na jazykovú prípravu, ktorá je realizovaná v predmete Cudzí jazyk, špeciálne témy z filozofie umenia, umenovedy a estetiky, ktoré sú napĺňané v predmetoch Filozoficko-estetické problémy súčasného umenia a Interdisciplinarita a intermediálne presahy a štúdium teórie a dejín umenia orientované na problematiku dizertačnej práce, ktoré sa realizujú v predmetoch Dejiny a aktuálne tendencie v modernom a súčasnom umení a Vybrané kapitoly z vizuálneho umenia.

2VÝSKUMNO-UMELECKÁ ČASŤ - tvoria ju predmety: Umelecko-publikačná a iná činnosť, Konzultácie so školiteľom, Dizertačná skúška - projekt dizertačnej práce, Dizertačná práca - vypracovanie a obhajoba. na problematiku dizertačnej práce, ktoré sa realizujú v predmetoch Dejiny a aktuálne tendencie v modernom a súčasnom umení a Vybrané kapitoly z vizuálneho umenia.

Doktorandské štúdium je ukončené štátnou skúškou. Obhajobou dizertačnej práce preukazuje doktorand pripravenosť na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor umenia“, v skratke ArtD. 
 
Rámcové témy umelecko-výskumnej činnosti:
Aktuálne tendencie v umení; Hybridnosť a tekutosť súčasných médií; Vizuálny jazyk a nové kódovanie;
Klasické médiá a ich kolaborácia s novými technológiami; Interaktivita v digitálnom prostredí;
Digitálne technológie ako médium; Intervencia do verejného digitálneho prostredia; Intermedialita v kontexte digitálnych technológií;
Textové a naratívne environmenty; Sociálne siete (social networking) a online komunikácia; Dátová a databázová vizualita.
 
Školitelia doktorandov:
doc. Igor Benca, akad. mal.; doc. Brun Róbert, akad. mal.; prof. Boris Jirků, akad. mal.;
prof. Stanislav Balko, akad. mal.; prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.; doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal.;
prof. Miroslav Brooš, akad. mal.; doc. Juraj Sapara, akad. soch.; doc. Peter Gáspár, akad. soch.;
prof. Mgr. Havránková Milota; prof. David Jiří, akad. mal.; doc. Miroslav Nicz, akad. mal.;
doc., MgA., Ing. Murin Michal, ArtD.;
 
POŽIADAVKY NA RIADNE SKONČENIE ŠTÚDIA
  • Získanie požadovaného počtu kreditov za povinné predmety (Študijná časť a Výskumná a umelecká časť) - Cudzí jazyk, Dejiny a aktuálne tendencie v modernom a súčasnom umení, Vybrane kapitoly z vizuálneho umenia, Konzultácie, Umelecko-publikačná a iná činnosť a absolvovaná pedagogická prax v dennej forme štúdia. Podmienkou pristúpenia k dizertačnej skúške je získanie minimálne 90 kreditov
  • DIZERTAČNÁ SKÚŠKA, ktorá je štátnou skúškou - predmety Dizertačná skúška z cudzieho jazyka, Dizertačná skúška z dejín súčasného umenia a aktuálnych tendencií, Dizertačná skúška z vybraných kapitol z estetiky a filozofie umenia, Dizertačná skúška - projekt dizertačnej práce spolu v kreditnej hodnote 25 kreditov. V dennej forme doktorandského štúdia sa doktorand prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand v externej forme najneskôr 30 mesiacov od začiatku štúdia.
  • DIZERTAČNÁ PRÁCA - realizácia a obhajoba (súčasť štátnej skúšky) dizertačnej práce v predmete Dizertačná práca - vypracovanie a obhajoba. Podmienkou k pristúpeniu k obhajobe dizertačnej práce je úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky a získanie minimálne 150 kreditov z povinných predmetov bez zarátania kreditov prideľovaných za vypracovanie a obhajobu dizertačnej práce. Za vypracovanie a obhajobu dizertačnej práce doktorand získa 30 kreditov. Doktorand podáva žiadosť na obhajobu dizertačnej práce v dostatočnom predstihu, tak aby sa obhajoba mohla uskutočniť najneskôr do 31.8 posledného roka jeho doktorandského štúdia (v dennej forme najneskôr v 3. roku v externej forme najneskôr v 4. roku).
  • Podmienkou riadneho skončenia štúdia je absolvovanie celého doktorandského študijného programu v dĺžke troch rokov / 6 semestrov v dennej forme štúdiá a štyroch rokov / ôsmich semestrov v externej forme štúdia a získanie 180 kreditov, vrátane dizertačnej práce a dizertačnej skúšky.
  • Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.
  • Dokladom o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní akademického titulu „doktor umenia“ ArtD. je vysokoškolský diplom a vysvedčenia o štátnych skúškach.
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent doktorandského štúdia odboru Výtvarné umenie - výtvarník doktor umenia - preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti voľného výtvarného umenia, založenú na poznaní súčasného stavu umenia. Jeho teoretické vedomosti z dejín umenia a filozofie sú na takej vysokej úrovni, že je schopný reflektovať súčasné mnohosmerné stratégie výtvarného umenia, v jeho najrozmanitejších formách. Zverejňuje jej výsledky a je pripravený podieľať sa na tvorbe koncepcií a vývoji vo svojom odbore. Absolvent je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, aktívne (v ústnej aj v písomnej forme) ovláda jeden svetový jazyk, prípadne dokáže komunikovať v ďalšom cudzom jazyku.
 
UPLATNENIE ABSOLVENTA
Absolvent doktorandského štúdia Fakulty výtvarných umení Akadémie umení je výtvarný umelec - doktor umenia, spolupodieľajúci sa na tvorbe koncepcií v odbore Výtvarné umenie. Je pripravený na samostatnú tvorivú a teoretickú umeleckú činnosť a medzinárodnú konfrontáciu v oblasti vizuálneho umenia. Je spôsobilý spolupracovať v tímovej realizácii umeleckých projektov, vie teoreticky analyzovať výtvarnú tvorbu v kontexte súčasnej filozofie umenia a je schopný viesť odbornú komunikáciu v jednom zo svetových jazykov. Úroveň teoretických znalostí a tvorivých schopností, ktoré absolvent získal a rozvíjal v priebehu štúdia ho predurčuje k odbornej a kvalifikovanej tvorivej činnosti prispievajúcej k vývoju a výskumu výtvarného umenia. Absolvent doktorandského študijného programu Voľné výtvarné umenie sa môže uplatniť predovšetkým ako výtvarný umelec v slobodnom povolaní, ako vysokoškolský učiteľ v odbore Výtvarné umenie.