Prijímacie konanie - Doktorandské štúdium

Termíny prijímacích skúšok

 • Termín podania prihlášok pre dennú a externú formu štúdia na doktorandský stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023: do 28. apríla 2022
 • Termín konania prijímacích skúšok pre dennú a externú formu štúdia na doktorandský stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023: 25. mája 2022

Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023

 

Administratívne poplatky za prijímacie skúšky

 • Poplatok za prijímacie konanie ArtD. študijných programov: 30€  

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium. (stačí kópia dokladu o zaplatení.)

Uchádzač, ktorý uhradí poplatok poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou, je povinný preukázať sa originálom ústrižku o zaplatení
alebo originálom potvrdenia, ktoré vydá príslušná banková inštitúcia, ktorá platbu vykonala pri prezentácii v prvý deň konania prijímacích skúšok.

Administratívny poplatok 30€ uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku a preukaz totožnosti je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu pohovoru. Žiadame Vás o dodržanie termínu prezentácie, oneskorené príchody na prijímacie talentové skúšky nebudeme akceptovať.

Prihláška na štúdium

 
Uchádzač o štúdium na Fakultu výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať:
 
V elektronickej forme
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač
 • vyplní elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku
 • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu
V písomnej forme
 

Požiadavky na uchádzača

Študijný program: Voľné výtvarné umenie

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa v odbore 2.2.1 výtvarné umenie alebo v iných príbuzných odboroch. Uchádzač musí uvedenú skutočnosť dokumentovať pred prijímacím pohovorom overenými kópiami dokladov
o dosiahnutom vzdelaní.

Prihláška na doktorandské štúdium musí obsahovať - meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, doktorandský študijný program a forma štúdia, téma dizertačnej práce.

Prílohy prihlášky:
 • Životopis
 • Kópie dokladov (úradne overené) o dosiahnutom vzdelaní a štátnom občianstve
 • Prehľad výsledkov umeleckej činnosti: výstav, projektov, návrhov a realizácií vo forme portfólia, súpis publikovaných článkov alebo výsledkov inej odbornej činnosti; odozvy, citácie, recenzie príp. odborné posudky na tieto činnosti
 • Projekt dizertačnej práce (rozsah min. 3 n. str.) v zmysle témy dizertačnej práce, ktorú vypísal školiteľ - ideový zámer, filozofické východiská skúmanej témy, metódy a cieľ výskumu
Prijímací pohovor
 

1TEST Z CUDZIEHO JAZYKA - Anglický jazyk / Nemecký jazyk / Španielsky jazyk
a) Preklad a pochopenie odborného textu;
b) Stručná prezentácia projektu dizertačnej práce v cudzom jazyku - aj v písomnej podobe;
Znalosť cudzieho jazyka je podmienkou pre doktorandské štúdium. Uchádzač môže preukázať jeho znalosť dokladom o vykonaní štátnej jazykovej skúšky. Podmienkou na získanie bodov za cudzí jazyk je: štátna skúška z jazykovej školy alebo vysokej školy; pre anglický jazyk The First Cambrige Certificate, TOEFL, osvedčenie o absolvovaní akreditovaného štúdia Akadémie vzdelávania; pre iné svetové jazyky medzinárodne uznávané certifikáty. Certifikát posúdi pedagóg katedry teórie a dejín umenia a pridelí príslušný počet kreditov. Ten, kto sa nepreukáže týmto dokladom, podrobí sa na prijímacej skúške.

2ÚSTNY POHOVOR
a) Prezentácia portfólia umeleckej a publikačnej činnosti uchádzača
b) Prezentácia projektu viazaného k téme dizertačnej práce - aj v písomnej podobe.
c) Rozprava členov komisie s uchádzačom o doktorandské štúdium
d) Znalosti z teórie a dejín výtvarného umenia.

Hodnotenie
1. Test z cudzieho jazyka - 30 b.
2. Portfólio umeleckej a publikačnej činnosti - 30 b.
3. Projekt a jeho prezentácia - 30 b.
4. Úroveň vedomosti a orientácia z teórie a dejín umenia - 30 b..
Celkový počet bodov 120. Prijímacej skúške vyhovel uchádzač, ktorý bol úspešný minimálne na 70 %, t. j. získal 84 bodov.

Odporúčaná literatúra:
RUSINOVÁ, Z. et al., 2000. Dejiny Slovenského výtvarného umenia, 20. storočie, Bratislava: SNG, 2000.
RUSNÁKOVÁ, K., 2003. 5× New York. Bratislava: Kalligram, 2003, ISBN 80-7149-578-6.
McLUHAN, M.: Člověk, media a elektronická kultúra, Brno: Jota, ISBN 80-7217-128-3.
BENJAMÍN, W.: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti. In: Benjamin, W.: Iluminácie. Bratislava. Kalligram, 1999.
THOMASOVÁ, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava, Pallas 1994, 396 s. ISBN 80-7095-020-X.
LIESSMANN, K. L.: Filozofie moderního umění. Praha, Votobia 2000, ISBN 80-7198-444-2.
BELTING, H.: Konec dějin umění. Praha, Mladá fronta 2001, ISBN 8020408568.
CSERES, J. – MURIN, M. (eds.): Od analógového k digitálnemu. Nové pohľady na nové umenia v AV veku (2010) (excerpt). Banská Bystrica: FVU AU, 2010. ISBN 978−80−89078−78−3

Ďalšie informácie

 
Plán prijatých uchádzačov o doktorandské štúdium sa mení podľa počtu pridelených finančných prostriedkov na daný akademický rok.
 
Odborová komisia
 
Predseda
doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.
 
Členovia
doc. Igor Benca, akad. mal.
prof. Miroslav Brooš, akad.mal.
prof. Jiří David, akad.mal.
prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
doc. Štefan Balázs, ArtD.
doc. Róbert Brun, akad. mal.
doc. Peter Gáspár, akad.soch.
doc. Milan Hnat, akad.mal., ArtD.
doc. Miroslav Nicz, akad. mal.
doc. Juraj Sapara, akad. soch.
PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D.
 
Zloženie Odborovej komisie schválené v UVR FVU AU dňa 29.6.2021