PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

 Prijímacie konanie umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom príslušného študijného programu na FVU. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na fakulte alebo na inej vysokej škole (§ 56 ods. 3 zákona).
Uchádzač musí uvedenú skutočnosť dokumentovať ešte pred prijímacím pohovorom overenými kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Fakulta výtvarných umení (ďalej FVU) určuje na prijatie na štúdium študijného programu tretieho stupňa ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia umožňujú výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb [§ 100 ods. 9 písm. b)] určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Prijímacie konanie sa koná prezenčne. V prípade, že v čase konania prijímacieho konania prebieha štúdium dištančnou metódou vyučovania, prijímacie konanie sa môže uskutočniť aj dištančnou metódou. Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FVU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania. Doktorandské štúdium prebieha v dennej a externej forme štúdia. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na FVU. Dekan FVU vypíše najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium uchádzať. Pri každej vypísanej téme sa uvádza: názov študijného programu, meno školiteľa, forma štúdia (denné, externé), lehota na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania.

Témy dizertačných prác na akademický rok 2024/2025

Témy na ďalší akademický rok sa aktualizujú vo februári.

 

Administratívny poplatok: 30 €.

Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium (stačí kópia dokladu o zaplatení.). Uchádzač, ktorý uhradí poplatok poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou, je povinný preukázať sa originálom ústrižku o zaplatení alebo originálom potvrdenia, ktoré vydá príslušná banková inštitúcia, ktorá platbu vykonala pri prezentácii v prvý deň konania prijímacích skúšok. Ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku a preukaz totožnosti je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu pohovoru. Žiadame Vás o dodržanie termínu prezentácie, oneskorené príchody na prijímacie talentové skúšky nebudeme akceptovať.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

Prihláška na štúdium

 
Uchádzač o štúdium na Fakultu výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať:
Elektronická forma prihlášky:
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke  https://e-prihlaska.aku.sk, , kde uchádzač elektronickú prihlášku vyplní, potvrdí a vytlačí. Podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami odošle poštou na FVU.
V písomnej forme
 

Prihláška na doktorandské štúdium musí obsahovať základné údaje uchádzača: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, názov študijného programu, formu štúdia a vybranú tému dizertačnej práce.
o Prihláška na doktorandské štúdium musí obsahovať prílohy:
• životopis,
• úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (doklad o absolvovaní študijného programu 2. stupňa je potrebné predložiť najneskôr do termínu zápisu na štúdium),
• prehľad výsledkov umeleckej činnosti: obrazové portfólio realizovaných výtvarných prác, projektov a návrhov v tlačenej a elektronickej podobe (USB);
• zoznam výstav, súpis publikovaných článkov alebo výsledkov inej odbornej činnosti, súpis ohlasov na tieto činnosti - odozvy, citácie, recenzie príp. odborné posudky ...;
• stručný návrh projektu dizertačnej práce v rozsahu min. 3 NS/5400 znakov v slovenskom (českom) a v anglickom jazyku (prípadne nemeckom alebo španielskom), ktorý musí obsahovať:
 ideový zámer v zmysle témy dizertačnej práce, ktorú vypísal školiteľ,
 filozofické východiská skúmanej témy,
 metódy a cieľ výskumu.

Prijímacia skúška na doktorandský študijný program
VOĽNÉ VÝTVARNÉ UMENIE (VVU)

Termín podania prihlášky: 25. apríl 2024
Termín prijímacieho konania: 22. máj 2024

Prijímacia skúška pozostáva z týchto častí:
o Hodnotenie portfólia uchádzača, ktoré musí byť odovzdané v tlačovej a elektronickej podobe a musí obsahovať najvýznamnejšie výtvarné práce uchádzača, krátke Curriculum Vitae, a zoznam umeleckých a publikačných aktivít (výstavy, workshopy, sympózia, uverejnené texty...);
o Hodnotenie projektu dizertačnej práce uchádzača v písomnej forme, ktorý musí byť odovzdaný v slovenskom (českom) a v anglickom jazyku (prípadne nemeckom alebo španielskom), v rozsahu max. 3 NS/5400 znakov vrátane medzier a interpunkcie, v ktorom sú zadefinované základné rámce doktorandského výskumu v štádiu vízie, kde formuluje ideový zámer svojho autorského umeleckého bádania, v kontexte témy dizertačnej práce vypísanej školiteľom, filozofické východiská skúmanej témy, metódy a cieľ výskumu;
o Rozprava členov komisie s uchádzačom o doktorandské štúdium formou diskusie, v ktorej ústne obhajuje projekt svojej dizertačnej práce, preukazuje svoje schopnosti a predpoklady k samostatnej výskumno-umeleckej činnosti a znalosti z teórie a dejín výtvarného umenia s dôrazom na danú tému.

Hodnotenie prijímacej skúšky:
o Portfólio uchádzača – musí získať minimálne 20 bodov z 30 bodov maximálne;
o Projekt dizertačnej práce – musí získať minimálne 26 bodov z 40 bodov maximálne;
o Rozprava členov komisie s uchádzačom – musí získať minimálne 20 bodov z 30 bodov maximálne;
Spolu za všetky úlohy – musí získať minimálne 66 bodov zo 100 bodov maximálne. Prijímacej skúške vyhovel uchádzač, ktorý získal minimálne 66 bodov, čo predstavuje 66 % všetkých bodov, ktoré je možné získať. Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápis. O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotovuje písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania.

Plánovaný počet prijatých študentov pre akademický rok 2024/2025 je: 4