Prijímacie konanie - Doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác na doktorandské štúdium pre akad.rok 2021/2022

 

Termíny prijímacích skúšok

 • Termín podania prihlášok pre dennú a externú formu štúdia na doktorandský stupeň štúdia pre akademický rok 2021/2022: do 29. apríla 2021
 • Termín konania prijímacích skúšok pre dennú a externú formu štúdia na doktorandský stupeň štúdia pre akademický rok 2021/2022: 26. mája 2021

Administratívne poplatky za prijímacie skúšky

 • Poplatok za prijímacie konanie ArtD. študijných programov: 30€  

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia. Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie pohovory je potrebné zaslať spolu s prihláškou na štúdium. (stačí kópia dokladu o zaplatení.)

Uchádzač, ktorý uhradí poplatok poštovou poukážkou alebo bezhotovostnou platbou, je povinný preukázať sa originálom ústrižku o zaplatení
alebo originálom potvrdenia, ktoré vydá príslušná banková inštitúcia, ktorá platbu vykonala pri prezentácii v prvý deň konania prijímacích skúšok.

Administratívny poplatok 30€ uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000067813
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

Ústrižok o zaplatení administratívneho poplatku a preukaz totožnosti je uchádzač povinný predložiť pri prezentácii, inak nebude pripustený k prijímaciemu pohovoru. Žiadame Vás o dodržanie termínu prezentácie, oneskorené príchody na prijímacie talentové skúšky nebudeme akceptovať.

Prihláška na štúdium

 
Uchádzač o štúdium na Fakultu výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať:
 
V elektronickej forme
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač
 • vyplní elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku
 • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu
V písomnej forme
 

Požiadavky na uchádzača

Študijný program: Voľné výtvarné umenie

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa v odbore 2.2.1 výtvarné umenie alebo v iných príbuzných odboroch. Uchádzač musí uvedenú skutočnosť dokumentovať pred prijímacím pohovorom overenými kópiami dokladov
o dosiahnutom vzdelaní.

Prihláška na doktorandské štúdium musí obsahovať - meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, doktorandský študijný program a forma štúdia, téma dizertačnej práce.

Prílohy prihlášky:
 • Životopis
 • Kópie dokladov (úradne overené) o dosiahnutom vzdelaní a štátnom občianstve
 • Prehľad výsledkov umeleckej činnosti: výstav, projektov, návrhov a realizácií vo forme portfólia, súpis publikovaných článkov alebo výsledkov inej odbornej činnosti; odozvy, citácie, recenzie príp. odborné posudky na tieto činnosti
 • Projekt dizertačnej práce (rozsah min. 3 n. str.) v zmysle témy dizertačnej práce, ktorú vypísal školiteľ - ideový zámer, filozofické východiská skúmanej témy, metódy a cieľ výskumu
Prijímací pohovor
 

1TEST Z CUDZIEHO JAZYKA - Anglický jazyk / Nemecký jazyk / Španielsky jazyk
a) Preklad a pochopenie odborného textu;
b) Stručná prezentácia projektu dizertačnej práce v cudzom jazyku - aj v písomnej podobe;
Znalosť cudzieho jazyka je podmienkou pre doktorandské štúdium. Uchádzač môže preukázať jeho znalosť dokladom o vykonaní štátnej jazykovej skúšky. Podmienkou na získanie bodov za cudzí jazyk je: štátna skúška z jazykovej školy alebo vysokej školy; pre anglický jazyk The First Cambrige Certificate, TOEFL, osvedčenie o absolvovaní akreditovaného štúdia Akadémie vzdelávania; pre iné svetové jazyky medzinárodne uznávané certifikáty. Certifikát posúdi pedagóg katedry teórie a dejín umenia a pridelí príslušný počet kreditov. Ten, kto sa nepreukáže týmto dokladom, podrobí sa na prijímacej skúške.

2ÚSTNY POHOVOR
a) Prezentácia portfólia umeleckej a publikačnej činnosti uchádzača
b) Prezentácia projektu viazaného k téme dizertačnej práce - aj v písomnej podobe.
c) Rozprava členov komisie s uchádzačom o doktorandské štúdium
d) Znalosti z teórie a dejín výtvarného umenia.

Hodnotenie
1. Test z cudzieho jazyka - 30 b.
2. Portfólio umeleckej a publikačnej činnosti - 30 b.
3. Projekt a jeho prezentácia - 30 b.
4. Úroveň vedomosti a orientácia z teórie a dejín umenia - 30 b..
Celkový počet bodov 120. Prijímacej skúške vyhovel uchádzač, ktorý bol úspešný minimálne na 70 %, t. j. získal 84 bodov.

Odporúčaná literatúra:
RUSINOVÁ, Z. et al., 2000. Dejiny Slovenského výtvarného umenia, 20. storočie, Bratislava: SNG, 2000.
RUSNÁKOVÁ, K., 2003. 5× New York. Bratislava: Kalligram, 2003, ISBN 80-7149-578-6.
McLUHAN, M.: Člověk, media a elektronická kultúra, Brno: Jota, ISBN 80-7217-128-3.
BENJAMÍN, W.: Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti. In: Benjamin, W.: Iluminácie. Bratislava. Kalligram, 1999.
THOMASOVÁ, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava, Pallas 1994, 396 s. ISBN 80-7095-020-X.
LIESSMANN, K. L.: Filozofie moderního umění. Praha, Votobia 2000, ISBN 80-7198-444-2.
BELTING, H.: Konec dějin umění. Praha, Mladá fronta 2001, ISBN 8020408568.
CSERES, J. – MURIN, M. (eds.): Od analógového k digitálnemu. Nové pohľady na nové umenia v AV veku (2010) (excerpt). Banská Bystrica: FVU AU, 2010. ISBN 978−80−89078−78−3

Ďalšie informácie

 
Plán prijatých uchádzačov o doktorandské štúdium sa mení podľa počtu pridelených finančných prostriedkov na daný akademický rok.
 
Odborová komisia
 • prof. Ľudovít Hološka, akad.mal.
 • doc. Miroslav Nicz, akad.mal.
 • doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.
 • doc. Igor Benca, akad.mal.
 • PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D.
 • doc. Juraj Sapara, akad.soch.
 • doc. Róbert Brun, akad.mal.
 • prof. Boris Jirku, akad.mal.
 • prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
 • doc. Štefan Balázs, akad.mal., ArtD.
 • prof. Miroslav Brooš, akad.mal.
 • prof. MgA. Milota Havránková
 • doc. Peter Gáspár, akad.soch.
 • doc. Milan Hnat, akad.mal., ArtD.