Dni otvorených dverí - letný prieskum prác 2016

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých pedagógov a študentov stredných škôl na Dni otvorených dverí FVU, ktoré sa konajú v dňoch 19. 05. - 21. 05. 2016 v rámci Prieskumu semestrálnych prác študentov FVU realizovaných v letnom semestri.

Prieskum je dvojkolové komisionálne hodnotenie semestrálnych prác študentov FVU AU. Katedrové hodnotenie prebieha za účasti pedagógov zastupujúcich príslušnú katedru, vrátane odborníkov z Katedry teórie a dejín umenia, ktorí sledujú úroveň daného umeleckého média. Celofakultné hodnotenie má za cieľ porovnať výsledky jednotlivých študijných programov a posúdiť celkovú úroveň študijného odboru.

Semestrálne hodnotenie je zakončené verejnou prezentáciou semestrálnych prác študentov v priestoroch fakulty pod názvom Deň otvorených dverí, kde budú vystavené práce študentov bakalárskych a magisterských študijných programov. Vo štvrtok dňa 19. 05. 2016 od 13:00-18:00 hod. budú v priestoroch ateliérov FVU všetkým návštevníkom a predovšetkým záujemcom o štúdium na FVU z radov stredoškolákov k dispozícii prítomní pedagógovia FVU, ktorí budú pripravení poskytnúť informácie o realizovaných študijných programoch a odpovedať na otázky záujemcov.

Fakulta výtvarných umení v súčasnosti uskutočňuje akreditované študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia:

1Bakalársky stupeň štúdia (študijné programy sa realizujú len v dennej forme štúdia):
Intermédia-Digitálne media-Audiovizuálne médiá, Grafika, Maľba, Sochárstvo a priestorová tvorba

2Magisterský stupeň štúdia (študijný program sa realizuje len v dennej forme štúdia):
Voľné výtvarné umenie

3Doktorandský stupeň štúdia (študijný program sa realizuje v dennej a externej forme štúdia):
Voľné výtvarné umenie

prieskumLeto2016 FULL