Termín volieb na funkciu dekana FVU AU

Akademický senát FVU AU zverejňuje termín volieb na funkciu dekana FVU AU: 12. 03. 2019.

 

Členovia akademickej obce (zamestnanci a študenti fakulty) môžu predložiť návrh kandidáta na dekana v termíne do 12. 02. 2019 do 12.00 hod. v zalepenej obálke, predsedkyni volebnej komisie Mgr. art. Ivane Slávikovej, ArtD.
Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov, ktorí prijali kandidatúru na dekana dňa 01. 03. 2019.

Zoznam kandidátov k voľbe dekana na obdobie 2019-2023