Výberové konanie

OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ NA OBSADENIE MIESTA VŠ UČITEĽA

Dekan Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, v súlade s § 74 ods. 4, § 75 ods. 6 a § 77 ods. 2, 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na VŠ pedagóga:
odborný asistent zaradený na katedre Maľby, plný úväzok, výučba predmetu Kresba 1 – 7. semestri v bc. stupni štúdia. Zameranie programu predmetu na študijnú kresbu figúry v nižších ročníkoch. Vo vyšších ročníkoch zameranie programu na koncepčný kresebný prejav študenta a presahy kresby.
Kvalifikačné požiadavky ukončený III. stupeň vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore Umenie (Výtvarné umenie – Maľba), aktívna umelecká činnosť.
Základný plat: určuje príloha č. 5 Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z. z. v rozsahu 1 008,50 € - 1 373,50 €, v závislosti od počtu rokov praxe.

Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu:


• Prihláška do výberového konania (osobné údaje, pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzač uchádza, kontaktná adresa),
• profesijný životopis,
• čestné vyhlásenie o nepôsobení, resp. pôsobení na iných vysokých školách, s uvedením rozsahu pracovného úväzku,
• kópia dokladu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní,
• vysvedčenie o štátnej skúške,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• zoznam umeleckej, resp. publikačnej a výskumnej činnosti,
• prehľad pedagogickej činnosti (dĺžka pedagogickej praxe s názvom vyučovacích predmetov)
• koncepcia výučby.


Požadovanú dokumentáciu zašle uchádzač printovej forme, umelecké portfólio môže uchádzač odprezentovať v elektronickej forme. Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu musí byť predložená v slovenskom jazyku. Pri dokladoch vydaných v inom štáte, ako Slovenská republika, je potrebné priložiť Rozhodnutie MŠ SR o uznaní zahraničných dokladov pre výkon regulovaného povolania na území SR.

Predpokladaný termín výberového konania: 17. 09. 2020 na FVU AU v Banskej Bystrici, Kollárova ul. 28 (1. poschodie, miestnosť č. 525). Uchádzači budú pozvaní na konkrétnu hodinu. Výberové konanie bude prebiehať prezenčnou formou, s dodržaním hygienických opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedenou dokumentáciou je potrebné zaslať do 07. 09. 2020 na adresu:
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení
Dekanát
Ul. J. Kollára 28
974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Mgr. Eliška Urbanová, e mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel. č.: 048/43 20 522.

 

V Banskej Bystrici 17. 08. 2020
                                                                                                                                                                   doc. Igor Benca, akad. mal.
                                                                                                                                                                                 dekan fakulty