Príkaz dekana č.3 2020

PRÍKAZ DEKANA č. 3
K CELKOVÉMU PRECHODU PREZENČNEJ METÓDY VÝUČBY NA DIŠTANČNÚ

Vzhľadom k  vzniknutej situácii so šírením epidémie Covid-19 nariaďujem:


od 19. 10. 2020 (pondelok) až do odvolania prechod na dištančnú metódu výučby. Na výučbu bude použitý systém Microsoft Teams, Google Meet, e-mail, vo všetkých predmetoch, podľa verzie 3 + 2, rozvrh platný od 12. 10. 2020.


od 19. 10. 2020 - 02. 11. 2020 bude úplný zákaz vstupu študentom do budovy FVU.
• od 03. 11. 2020 bude vstup študenta za účelom využitia špecializovaných priestorov a techniky mimoriadne povolený, iba so súhlasom vedúceho príslušnej katedry. Pedagógovia katedry preveria zdravotný stav študenta predtým, ako žiadajú pre neho povolenie na vstup do budovy FVU. Vedúci katedry spracuje harmonogram vstupu študentov do jednotlivých ateliérov, na základe požiadaviek pedagógov katedry. Harmonogram študentov musí byť zaslaný včas študijnému oddeleniu. Študijné oddelenie ho doručí na vrátnicu AU. Harmonogramy študentov zdržujúcich sa v priestoroch budov FVU budú archivované. Čas v ateliéri je stanovený od 8.00 hod do 18.00 hod. Prítomnosť jedného študenta na realizáciu semestrálnej, bakalárskej, diplomovej práce, nesmie byť dlhšia ako 4 hodiny za deň, čo je hodinová dotácia denne na ateliérovú tvorbu. Harmonogram musí byť nastavený tak, aby v miestnosti (v ateliéri, dielni,...) v tom istom čase bolo maximálne šesť osôb.
naďalej trvá, denné nahlasovanie informácií o zdravotnom stave študentov a pedagógov. V prípade zhoršenia pandémie COVID-19 vedúci katedry nesmie povoliť žiadny vstup do budovy FVU.
• v prípade otázok komunikuje vedúci katedry s prodekanom pre štúdium.
• pedagógovia fakulty upravia jednotlivé programy predmetov tak, aby sa dali realizovať aj v domácich podmienkach (veľkosť, technologické spracovanie,...). Platí dodržanie obsahu v informačných listoch predmetov.
• administratívni pracovníci budú zabezpečovať činnosti v režime kombinovanom s home Office, po predchádzajúcom súhlase nadriadeného.

Ak bude vývoj epidémie priaznivejší, prejdeme následne k uvoľňovaniu opatrení.

 

doc. Igor Benca, akad. mal.
dekan FVU