Dodatočné prijímacie pohovory: Digitáne médiá - intermédiá - priestorová tvorba

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vypisuje dodatočné prijímacie
pohovory na akademický rok 2023/2024 pre 1. stupeň štúdia v bakalárskom študijnom
programe Digitálne médiá-intermédiá -priestorová tvorba, ktoré sa uskutočnia 26. – 27. 6. 2023
/ pondelok-utorok/.

 

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky a následne ju vytlačiť a zaslať aj poštou do 2. mája
2023 na študijné oddelenie s nasledujúcimi prílohami:

 

- životopis;
- kópiu maturitného vysvedčenia;
- doklad o zaplatení poplatku

Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000067813/8180
Variabilný symbol: 301
Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU a rodné číslo alebo meno
uchádzača

 

Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia.

Harmonogram prijímacieho konania pre študijný program Intermédiá-Digitálne Médiá-Priestorová Tvorba

Oznam

 

lll