Dodatočné prijímacie pohovory: Digitáne médiá - intermédiá - priestorová tvorba na AR 2024/2025

Dodatočné prijímacie pohovory: Digitálne médiá-intermédiá-priestorová tvorba


Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici vypisuje dodatočné prijímacie pohovory na akademický rok 2024/2025 pre 1. stupeň štúdia v bakalárskom študijnom programe Digitálne médiá-intermédiá -priestorová tvorba, ktoré sa uskutočnia 25. – 26. 6. 2024 / utorok-streda/.


Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky a následne ju vytlačiť a zaslať aj poštou do 2. mája 2024 na študijné oddelenie s nasledujúcimi prílohami: - životopis; - kópiu maturitného vysvedčenia; - doklad o zaplatení poplatku


Adresa školy: Fakulta výtvarných umení Akadémia umení v Banskej Bystrici študijné oddelenie Kollárova 28 974 01 Banská Bystrica


Administratívny poplatok 50 € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.
Názov účtu adresáta: Akadémia umení FVU, ul. Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica Peňažný ústav: Štátna pokladnica Číslo účtu: 7000067813/8180 Variabilný symbol: 301 Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU a rodné číslo alebo meno uchádzača
Administratívny poplatok sa uchádzačom nevracia.


Bližšie informácie o študijnom programe a priebehu prijímacích pohovorov sa dozviete na: fvu.aku.sk – štúdium – prijímacie konanie – bakalárske štúdium - Harmonogram PTS – dodatočné kolo IDM-PT a tiež na hlavnej stránke fvu.aku.sk v Oznamoch.

Poznámka:
Študenti, ktorí sa už tento rok v januári zúčastnili na našej fakulte prijímacích pohovorov na študijný program Digitálne médiá-intermédiá -priestorová tvorba sa nemôžu opätovne prihlásiť na štúdium v dodatočnom termíne.

Harmonogram prijímacieho konania pre študijný program Intermédiá-Digitálne Médiá-Priestorová Tvorba