Prijímacie konanie

Prijímacie konanie - Bakalárske štúdium

Termín a priebeh dodatočných prijímacích talentových skúšok v akademickom roku 2019/2020 na bakalárske štúdium s...

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy prvého stupňa

Študijný odbor: 2.2.1 Výtvarné umenie Forma šúdia: denná Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky Jazyk, v ktorom sa študijný...