Menu

Tehotenské štipendium

Oznamujeme Vám, že v súvislosti so zmenou zákona č. 131/2002 z.z. od 1.4.2021 ( § 96b ) sa bude môcť poskytovať tehotenské štipendium vo výške 200 EUR mesačne študentkám, ktoré majú trvalý pobyt v SR a to po ukončení 13. týždňa tehotenstva.

Bližšie informácie: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

telefón: 048/4320 501
študijné oddelenie FVU AU

 

Žiadosť o tehotenské štipendium

Príloha 1 - Potvrdenie od lekára

Príloha 2 - Potvrdenie -Sociálna poisťovňa

Habilitačné a inauguračné konania

Rozhodnutím MŠ SR dňa 05. 11. 2019 Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici získala práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov, v študijnom odbore Výtvarné umenie/Umenie. Uchádzači o habilitačné a inauguračné konanie môžu podávať svoje žiadosti písomne spolu s prílohami, na adresu
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Dekan fakulty
Ul. Jána Kollára 28
974 01 Banská Bystrica
Na obálke vľavo uveďte: „Žiadosť o udelenie umelecko-pedagogického titulu“.

Metodické usmernenie k habilitačnému a inauguračnému konaniu obdržíte na referáte UVČaMV FVU AU, kontakt: Karin Dvořáková, telefón: 048 43 20 501, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Výška poplatku na úhradu nákladov spojených s habilitačným a inauguračným konaním je:
Habilitačné konanie
1 650,- € v slovenskom a českom jazyku
1 850,- € v cudzom jazyku
Inauguračné konanie
1 950,- € v slovenskom a českom jazyku
3 000,- € v cudzom jazyku

Poplatok za habilitačné a inauguračné konanie zaplatí externý uchádzač bezhotovostným platobným stykom na účet Akadémie umení IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813, variabilný symbol: 3013.
Poplatok sa nevzťahuje na uchádzača, ktorý je na Akadémii umení v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas.

Kritériá habilitačného a inauguračného konania

Smernica č.123/2019 o o postupe získavania umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Akadémii umení v Banskej Bystricina Akadémii umení v Banskej Bystrici

Vyhláška ZZ 246/2019 o postupe získavaniavedecko-pedagogickýchtitulov a umelecko-pedagogických titulov docenta profesor

 

 

Habilitačné konanie

Inauguračné konanie

Podmienky zverejňovania výstav a podujatí

1. Každé zverejnenie musí odsúhlasiť zodpovedná osoba zo zamestnancov FVU AU.
 
2. Plagáty musia byť odoslané webmasterovi vo všetkých nasledovných formátoch:
  • JPG v rozmere presne 475x275px (pre intro obrázok na hlavnej stránke a v ponuke výstav)
  • JPG v rozmere približne 1920x1080px s max veľkosťou 1MB. (pre hlavný obrázok v článku výstavy)
  • Originál súbor na stiahnutie plagátu. (ľubovoľný formát).

Pri nesplnení týchto podmienok výstava alebo podujatie nebude na webe zverejnené!