Menu

Vedenie Fakulty

DEKAN FAKULTY
 • doc. Igor Benca, akad. mal. - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
PRODEKANI FAKULTY
 • doc. Milan Hnat, ArtD. akad. mal., prodekan pre štúdium, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD., prodekan pre umelecko-vedeckú činnosť a doktorandské štúdium, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Mgr. Roman Schwartz, prodekan pre medzinárodné vzťahy, koordináciu fakultných mobilít a starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
TAJOMNÍČKA FAKULTY
 • Mgr. Eliška Urbanová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

KOLÉGIUM DEKANA
 • doc. Igor Benca, akad. mal., dekan fakulty
 • Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD., prodekan pre UVČaMV
 • doc. Milan Hnat, ArtD. akad. mal., prodekan pre štúdium
 • Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD., prodekan pre umelecko-vedeckú činnosť a doktorandské štúdium
 • Mgr. Roman Schwartz, prodekan pre medzinárodné vzťahy, koordináciu fakultných mobilít a starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami
 • Mgr. Eliška Urbanová, tajomníčka fakulty
 • doc. Miroslav Nicz, akad. mal., vedúci katedry IDM
 • Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., vedúci katedry grafiky
 • PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D., vedúca katedry teórie a dejín výtvarných umení
 • Mgr. Art. Ivana Sláviková, ArtD., vedúca katedry sochárstva
 • doc. Ján Triaška, ArtD., vedúci katedry maľby
 

Kontakty a úradné hodiny

fvu dekanat1

 
Poštová adresa:
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta výtvarných umení
Kollárova 28
974 01 Banská Bystrica
MAPA
 

Sekretariát dekana a tajomníčky fakulty
Anna Filipiaková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 522
fax: +421 48 4320 520

Úradné hodiny
od
do
pondelok - piatok
8.00
13.00
* obedňajšia prestávka 12.00 - 12.30

Dekan fakulty
doc. Igor Benca, akad. mal.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 43 20 525

Úradné hodiny
od
do
utorok - streda
8.00
12.00
a podľa telefonického dohovoru

Tajomníčka fakulty
Mgr. Eliška Urbanová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 43 20 523

Študijné oddelenie
Študijná referentka: Martina Šaurová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 501

Úradné hodiny
od
do
pondelok

8.30

11.00

pondelok
(soc. štipendiá)

11.00

11.30

utorok
8.30 14.00
streda

8.30

14.00

štvrtok
8.30 11.30
piatok
Nestránkový deň

Prodekan pre štúdium
doc. Milan Hnat, ArtD. akad. mal.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 509

Úradné hodiny
od
do
utorok
8.00
12.00
streda
8.00
12.00
a podľa telefonického dohovoru

Prodekan pre medzinárodné vzťahy, koordináciu fakultných mobilít a starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Roman Schwartz
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 507

 Úradné hodiny
 od  do
 pondelok  10.00  12.00
 štvrtok  08.00  12.00

Referát pre umelecko vedeckú činnosť
a medzinárodné vzťahy

Karin Dvořáková
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 501

Úradné hodiny
od
do
pondelok - štvrtok
8.30
11.30
piatok
nestránkový deň

Prodekan pre umelecko vedeckú činnosť a doktorandské štúdium
Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 502

Úradné hodiny
od
do
utorok
8.00
12.00
streda
8.00
12.00
a podľa telefonického dohovoru
Technické pracovisko:
Peter Pavelek, technik katedry IDM a Teórie a dejín výtvarného umenia
Miestnosť č. 007,
Kontakt: 048/4320503; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. art. František Ďuriančik, technik katedry grafiky
Miestnosť č. 207,
Kontakt: 048/4320500; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Vladimír Šrobár, technik katedry maľby
Miestnosť č. 541,
Kontakt: 048/4320536; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. art. Jakub Cmarko, technik katedry sochárstva, správca webstránky FVU
Miestnosť č. 106
Kontakt: 048/4320504; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Úradné hodiny
od
do
pondelok - piatok
7.00
14.00

Info o Fakulte

Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

 
Skrátený názov: FVU AU
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení bola zriadená zákonom Národnej rady SR č. 156/1997 Z.z., s účinnosťou od 1. 7. 1997.
Právne postavenie: Fakulta výtvarných umení je súčasťou Akadémie umení.
Sídlom fakulty je: Kollárova 28, 974 01 Banská Bystrica
Cudzojazyčné ekvivalenty názvu fakulty
anglicky: Faculty of fine arts
nemecky: Fakultät der Feinen Künste
španielsky: Facultad de bellas artes
 

Poslanie fakulty

 • poskytovať umelecké vzdelávanie a pripraviť absolventov v oblasti výtvarných umení
 • viesť študentov k humánnym hodnotám a ukázať im perspektívy ich profesionálneho smerovania v oblasti študijného odboru Umenie
 • rozvíjať slovenskú kultúru a jej tradície,
 • podporovať internacionalizáciu vzdelávania, v rámci mobilít a umeleckej tvorby
 • podporovať umelecký výskum, tvorivú a publikačnú činnosť v odbore Umenie
 • budovať ľudské zdroje fakulty k napĺňaniu jej poslania
 

Úlohy fakulty

 • zabezpečovanie akreditovaných študijných programov v prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania a habilitačné a inauguračné konanie v odbore Umenie,
 • vykonávanie výskumnej, vývojovej, umeleckej, publikačnej, vydavateľskej, výstavnej a ďalšej tvorivej činnosti,
 • uskutočňovanie spolupráce s vysokými školami a umeleckými inštitúciami doma a v zahraničí, v oblastiach ktorých pôsobí,
 • poskytovanie, uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším členom akademickej obce, informačné a poradenské služby, súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov,
 • ďalšie úlohy, vymedzené legislatívnymi predpismi NR SR a Akadémie umení, ktorej je fakulta organizačnou súčasťou.
budova leto
 
budova zima

 

V programoch, ktoré sa realizujú na Fakulte výtvarných umení sa kladie dôraz na pomerne veľkú mieru samostatných aktivít poslucháčov a invenčnosť myslenia. V pedagogickom procese sa preferuje dialogická forma výučby v ateliéroch, čo znamená, že pedagóg citlivo a individuálne vedie študenta k tomu, aby bol schopný položiť si relevantné otázky v intenciách daného programu, aby vedel nazerať na problém z viacerých aspektov a formulovať analytický a kritický pohľad na daný problém, na seba a svet. Na fakulte sa kladie veľká pozornosť hodnoteniu priebežných prezentácií a výstupov prác študentov.

Riešenie parciálnych problémov v tom ktorom programe, špecializácii alebo odbore predpokladá istý algoritmus, ktorý sa pohybuje od perceptu ku konceptu, od percepčne štruktúrovaných činností cez následnú transkripciu s pregnantne vymedzeným zadaním parciálneho problému, až po zadania diametrálne odlišného charakteru, ktoré svojou povahou a mierou vhodne dopĺňajú a súčasne pomáhajú utvárať pojmové - diskurzívne myslenie. Ide predovšetkým o otázku rozkrývania eidetických vlôh imaginatívnej zložky a emocionalizácie výtvarného prejavu, hľadania a ozrejmovania, či uvedomovania si vlastných limitov, o holisticky chápaný proces sebatvorby a sebareflexie na pozadí globalizačných procesov vedomia a kultúry.

Poslucháč Fakulty výtvarných umení je vedený k takému stupňu vizuálnej gramotnosti a estetického vedomia, aby mohol v intenciách výtvarných médií a technológií optimálnym spôsobom hľadať a nachádzať svoju ľudskú a umeleckú identitu.