Katedra grafiky

Ateliér digitálnej a analógovej grafiky

 
 
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie

Zameranie na digitálne prostredie a prepis do analógovej formy je špecifickou formou umožňujúcou využiť rôzne poznatky z oblasti grafického dizajnu, práce so softvérmi, prácu s fotografiou, grafikou a vôbec v digitálnom prostredí, ktoré takto môže byť využívané aj ako báza pre experimentálnu analógovú grafiku a priestorové riešenia v médiu grafiky.

Stručná osnova predmetu:
1) Základná databáza znalostí zameraná na medziodborové presahy a kontexty v rámci projektu.
2) Základný umelecký výskum orientovaný na interdisciplinárne a socio-kultúrne kontexty.
3) Formovanie výtvarného jazyka a postupov spracovania komplexného riešenia práce.
4) V rámci konzultácií prezentácia koncepcie vo forme skíc a vizualizácií. Zváženie alternatívnych možností a hľadanie umeleckého prejavu s cieľom budovania autorskej výpovede a vlastného výtvarného jazyka.
5) Materiálový experiment, variovanie, kombinácia techník a materiálov pri hľadaní adekvátnej formy výtvarnej výpovede. Participatívne stratégie voľnej tvorby a užitkovej grafiky.
6) Grafický experiment, aplikácia a recipročné využitie digitálnych foriem, užitkovej grafiky vo voľnej umeleckej tvorbe, ako aj využitie interaktívnych foriem v umení.

Vedúci ateliéru:
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
 
Galéria: