Katedra Intermédií a digitálnych médií

Ateliér Intermédia


I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Intermédiá a digitálne médiá
 
Štúdium v ateliéri IM vytvára predpoklady pre individuálnu tvorivú činnosť poslucháčov, pri ktorej sa postupne oboznámia so všeobecnými tvorivými stratégiami v oblasti intermediálneho umenia a to v rovine teoretickej ako aj praktickej.
Hlavným cieľom je rozvíjať invenčný prístup a samostatné tvorivé myslenie u študentov tak, aby prispievali k ich sebapoznávaniu a ku kultivovaniu ich osobnostného rastu. Ateliér má integrálny a syntetizujúci charakter. Umožňuje študentom využívať a voľne kombinovať „klasické" aj „nové" média. Realizácie sú výsledkom individuálneho pozorovania a tvorivého prehodnocovania aktuálnych spoločenských tém, ktoré sú späté s časopriestorovým sebauvedomovaním (biopriestor, sociálny priestor, mediálny priestor, verejný priestor, urbánny priestor, virtuálny priestor, atď.). Výtvarné riešenia môžu mať dvojdimenzionálny charakter (koncept, fotografia, maľba, počitačová, alebo alternatívna grafika), ale aj trojdimenzionálny (objekt, video plastika, video objekt, inštalácia). Rovnako dôležitým akcentom je využívanie multimédií a aktuálnych digitálnych technológii (net art, virtuálne a interaktívne umenie). Veľký dôraz sa kladie na využívanie fyzického priestoru a jeho individuálne prehodnocovanie, ktoré rovnakým spôsobom ovplyvňuje obsah aj formu statických aj akčných foriem prezentácií. Výber adekvátneho média pri spracovani semestrálnych zadaní určuje obsahová stránka prác.
Ateliér IM sa vyznačuje svojou otvorenosťou a vzájomnou previazanosťou so všetkými ateliérmi katedry IDM. Tento princíp sa uplatňuje hlavne v prvých dvoch rokoch štúdia, počas ktorých sa študenti oboznamujú s rôznymi pedagogickými prístupmi a získavajú elementárne technické a technologické zručnosti , ktoré sú nevyhnutné k úspešnej realizácií ateliérových zadaní.
Vyučovací proces v ateliéri IM prebieha formou konzultácií a končí kvalitatívnym vyhodnotením semestrálnych prác. Pri hodnotení prác sa kladie dôraz na pravidelnú a aktívnu účasť študentov na konzultáciách a na splnenie stanovených tematických úloh v danom semestri. Súčasťou komplexnejšieho hodnotenia je aj samovzdelávanie v teoretickej a odbornej oblasti, aktívna účasť na výstavách súčasného umenia, filmových festivaloch a externých workshopoch. Štúdium prebieha formou prednášok, odborných seminárov a konštruktívnych konzultácií. Počas semestra prebiehajú aj verejné prezentácie zo zahraničných stáži a externých workshopov študentov, ako motivačný element a kontinuálna tvorivá inšpirácia. Stáže a odborné workshopy zároveň vhodne doplňajú pedagogický proces a rozširujú poznatky študentov z hľadiska využívania aktuálnych technických a technologických postupov, ale aj rôznorodých prístupov k tvorbe. Konfrontácie výsledkov na výstavách a festivaloch pomáhajú študentom získavať potrebné sebavedomie a prispievajú k formovaniu ich umeleckého prejavu. Charakteristickou črtou pedagogického procesu sú priebežné konzultácie a odborné usmerňovanie, ktoré sa uskutočňuje na základe aktívneho dialógu medzi pedagógom a študentom, alebo študentmi. Samozrejmosťou je podpora tímovej práce starších študentov s mladšími a postupná diferenciácia ich profesijného zamerania. Neoddeliteľnou súčasťou padagogického procesu sú rozbory umeleckých diel a aktuálnych umeleckých stratégií, návštevy galérií a oboznamovanie sa s kontextom vývoja súčasného výtvarného umenia. Zapájanie sa do organizačnej a grantovej činnosti im tiež napomáha v priprave na plynulejší prechod zo študentského do verejného života.
Vedúci ateliéru:
doc. Miroslav Nicz akad. mal.
 
Asistent:
interný doktorand
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
Galéria