Katedra sochárstva

Kontaktný ateliér

2018 2019 kontakt
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Sochárstvo
 
Prípravný ateliér je zameraný na osvojenie si základných atribútov výtvarného jazyka s dôrazom na vedomosti a zručnosti sochárskej tvorby. Zdokonaľovanie sa vo výtvarnom jazyku, odbornej terminológii a v základných atribútoch súčasnej sochárskej tvorby. Získanie znalostí z anatómie ľudského tela, jeho proporcií, výrazových možností a priestorovej kompozície. Zorientovanie sa v procese tvorby sochárskej reflexie od kresby – návrhu, modelovania až k finálnemu sochárskemu výrazu. Získanie prehľadu v naj aktuálnejších sochárskych tendenciách. Realizácia vlastných výtvarných projektov s využitím rôznych pomocných alternatívnych finálnych materiálov a médií na ktorý bude nadväzovať štúdium v špecializovaných ateliéroch na katedre sochárstva.
Vedúci ateliéru:
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 

 

Galéria: