Katedra Grafiky

Ateliér GPS (grafika–priestor–synergia)

grafika AGPS
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Grafika
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Priestor grafického média je nutné vnímať ako otvorenú štruktúru, ktorá má ambíciu nadobudnúť nové formy existencie.
 
Multidisciplinárny svet súčasného vizuálneho umenia s rozpínavou tendenciou informácií, pocitov a vedomostí bude pre budúceho umelca užitočný len vtedy, ak napomáha nie len mechanickej aplikácií „nových trendov", ale stáva sa nástrojom nových objavov.
 
Originalita, alebo autentičnosť riešenia spočíva v projekte, alebo koncepcií určite skôr ako v adorácií technologického výberu a módneho trendu . Originálnosť sa v tomto prípade chápe ako maximalizácia výrazu reflexie a sebareflexie, ako potreba hľadania identity v súlade s inými jazykovými kontextami výtvarného umenia.
 
Povaha grafického jazyka nadobúda nové proporcie cez vzťah matrica – obraz alebo projekcia. Oprávnenou definíciou grafiky sa javí konštatovanie, že podstatou grafického umenia je existencia matrice / fyzickej, duchovnej, virtuálnej / a jej transfer v relevantnom materiáli.
 
Zmenou lingvistických foriem umenia sa mení i jazyk média grafiky. Umelec vstupuje do simultánnej hry koordinátov vlastnej emocionality versus koordinátov globálneho vizuálneho priestoru.
Vedúci ateliéru:
doc. Robert Brun, akad. mal.
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
 

 

Galéria: