Katedra Grafiky

Ateliér grafiky a vizuálnej tvorby

AGVT foto
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Grafika
 
Výučba v ateliéri je zameraná na využitie kreatívneho potenciálu študenta, so zameraním na vytvorenie vlastného umeleckého prejavu v kontexte aktuálneho umenia. Ateliérová tvorba je otvorený priestor založený na aktívnej komunikácii so študentom pri akceptovaní jeho individuality. Cieľom je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti grafiky, podpora tvorivého myslenia a príprava študenta, ktorý bude schopný využiť prostriedky aktuálnych umeleckých tendencií grafiky a technológií vizuálnej komunikácie pri spracovaní tém. Kontinuálna výučba v ateliéri je postavená na využití základných vyjadrovacích prostriedkov a stavebných prvkov výtvarného diela v alternatívnej grafickej tvorbe. Osvojenie základnej terminológie, rozvoj flexibility a schopnosti reagovať na meniace sa prostredie vizuálnej kultúry. Intermediálny presah v tvorbe umožňuje nájsť vhodné médium/média pre vyjadrenie myšlienky. Dôraz sa kladie na prípravu návrhov a ich vhodné technické a technologické spracovanie. Pri získavaní zručností študent využíva klasické techniky (kresba, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy), alternatívne techniky (ofset, xeroxová tlač, tlač z valca, práca s matricou...), digitálne technológie, ako i autorské techniky vytvorené experimentom s papierom a využitím rôznych materiálov. Obsah ateliéru je zameraný aj na využitie vizuálnych komunikačných prostriedkov (písmo, grafický znak, kresba, stopa, ilustrácia, presahy do typografie... ) vo voľnej tvorbe.
Vedúci ateliéru:
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
Zoznam študentov:
I. stupeň (Bc.)
Silvia Balážová, 2. roč
Nicol Hochholzerová, 2. roč
Alexandra Hrehová, , 2. roč
Zuzana Kosecová, 2. roč
Simona Kubalová, 2. roč
Radka Matuseková, 2. roč
Matúš Polonec, 2. roč

Dominika Kováčiková, 3. roč.
Nikoleta Némethová, 3. roč.
Simona Vargová, 3. roč.

Mária Daneková, 4. roč.
Karolína Hlaváčiková, 4. roč.
Simona Kráľová, 4. roč.
Paulína Pokryvková, 4. roč.
Kristína Struhárová, 4. roč.


 
 
 
 
 

 

Galéria: