Katedra Intermédií a digitálnych médií

Ateliér Transmédiá

 
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Výučba v ateliéri je zameraná na využitie kreatívneho potenciálu študenta, so zameraním na vytvorenie vlastného umeleckého prejavu v kontexte aktuálneho umenia, pri akceptovaní jeho individuality. Ateliérová tvorba je otvorený priestor založený na aktívnej komunikácii so študentom s cieľom podporiť jeho tvorivé myslenie. Komunikácia v ateliéri je zameraná na využitie vhodných médií pri spracovaní tém. Cieľom je príprava študenta, ktorý bude schopný využiť prostriedky aktuálnych umeleckých tendencií grafiky a technológií vizuálnej komunikácie. Kontinuálna výučba v ateliéri je postavená na využití základných vyjadrovacích prostriedkov a stavebných prvkov výtvarného diela v alternatívnej grafickej tvorbe. Osvojenie základnej terminológie, rozvoj flexibility a schopnosti reagovať na meniace sa prostredie vizuálnej kultúry. Intermediálny presah v tvorbe umožňuje nájsť vhodné médium/média pre vyjadrenie myšlienky. Dôraz sa kladie na prípravu návrhov a vhodné technologické spracovanie podkladov klasickými grafickými technikami alebo v digitálnom prostredí. Pri získavaní zručností študent využíva klasické techniky (kresba, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy), alternatívne techniky (ofset, xeroxová tlač, tlač z valca, práca s matricou...), ako i autorské techniky vytvorené experimentom s papierom a využitím rôznych materiálov. Obsah ateliéru je zameraný aj na osvojenie si vizuálnych komunikačných prostriedkov, ako je písmo, grafický znak, stopa, ilustrácia. Okrem voľnej tvorby umožňuje ateliér aj presahy do typografie, plagátovej tvorby a vizuálnej komunikácie.
Vedúci ateliéru:
prof. Jiří David
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
 

Galéria: