Katedra Intermédií a digitálnych médií

Ateliér Fotomédium

 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Intermédiá a digitálne médiá
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Ateliér fotomédií pod vedením prof. Miloty Havránkovej a doktorandky Andrey Chrenovej je otvorený a prístupný študentom od roku 2013 a jeho výsledky sú sústredené hlavne na médium fotografie v štruktúre intermediálnych súvislostí.
Tvorivá umelecká práca s fotografiou je v ateliéri chápaná ako otvorená nadstavba uvažovania o otázkach vývoja a vnímania skutočností v zrkadle života, ktorý dnes pulzuje naprieč celým umením.
Cieľom je vychovávať absolventov, ktorí sa prezentujú autorskou tvorbou s novátorským prístupom a s vysokou teoretickou aj praktickou vybavenosťou, ktorá má schopnosť kritickej reflexie nielen k okolitému svetu a umeniu, ale aj k vlastnému tvorivému rozmýšlaniu. Fotografia sa stala natrvalo novátorským umením, lebo je čím ďalej, tým viac spojená s človekom. Tak ako jazyk, ktorý sa vyvíjal po stáročia a umožňoval ľuďom verbálnu komunikáciu, fotografia poskytuje novú formu porozumenia zhmotnenú obrazom, ktorý sa stal bezprostredným sprostredkovateľom súčasných udalostí, ktoré nás vedú stále viac k bezdotykovému chápaniu umenia.
Technický vývoj neustále napreduje a vytvára nové formy skúseností
s fotografiou – obrazom a dôsledkom toho je stále nanovo vnímaná skutočnosť pre tvorcu aj vnímateľa, ktorý nám chce sprostredkovať niečo, čo sa ťažko vyjadruje slovami. Aby jazyk fotografie ostal stále nadčasový, musí sa prispôsobovať novým skutočnostiam, ale zároveň musí ostať pri zemi ako klasická forma poznania, ktorá nás presahuje a je intuitívne včlenená do emócie vnímania.
Ateliér fotomédií začal viesť prof. Jiří David v rokoch 2011 – 2013 a postavil latku vnímania v intermediálnom chápaní fotografie, ktorá sa stala súčasťou rôznych aktuálnych tém.
Ateliér fotomédií sa zmysluplne zapojil do štrukúry celej katedry, ktorá je orientovaná v duchu vzájomných médií ovplyvnených hlavne technickou revolúciou a konceptom. V tomto duchu pokračujem a začala som pracovať v ateliéri so študentami aj ja a snažím sa vniesť nový prvok vizualizácie do preprogramovávania fotografického myslenia.
Razantná zmena nám predurčila v 90. rokoch nový pohľad na fotografiu, ktorá sa nedá vytrhnúť z pohybu diania vzájomných súvislostí. Tie tvoria pevnú štruktúru výberom každého tvoriaceho jedinca.
Svet sa zmenšuje a zároveň zväčšuje, každý fotografuje.
Fotografia prešla veľmi rýchlym vývojom svetlom aj tmou a zacielila svoje stratégie hlavne v pohľade na umenie a dnes prináša nové prehodnotenia. Obraz fotografie je otvorený, všade prítomný a v ničom neohraničený. V zanietenej dokumentácii nachádza svoje miesto v súčasnosti aj v budúcnosti. Z tohto pohľadu ateliér fotomédií je skutočnou výzvou k zamysleniu. Mojou vlastnou skúsenosťou a otvorením sa cez fotografický obraz som nenašla nič, čo by sa nedalo zvečniť. Fotografia je dokumentačným prostriedkom a to pravdivým aj klamlivým, záleží len na sile osobnosti a schopnosti vnímania reálnych skutočností. Každá nedokonalosť môže znamenať zámer poznania, a totálna dokonalosť stratenosť bez identity.
Ateliér fotomédií považujem za priestor pre rozmýšlanie vo fotografickom médiu, ako aj v intermediálnych presahoch v rámci pohyblivých obrazov. Dôležitou súčasťou je otvorená platforma dialógu v rámci súznenia s témou. Koncepčné chápanie životných príbehov a udalostí, ktoré otvárajú priestor tvorivým aktivitám sú prirodzeným odrazom v napredovaní každého študenta. Dnes nie je fotografom len ten, kto stlačí spúšť, ale ten, kto dokáže skladbou a výberom z reality vytvoriť vlastnú pravdu poznania a zároveň sa vie orientovať s nadhľadom a intelektuálnym presahom.
Ateliér má ambíciu prechádzať neustálym vývojom v pohľade na umenie reality, v ktorej žijeme a tvoríme. Štúdiom bakalárskeho a magisterského stupňa sa prehlbuje potenciál o hlbší ponor vnímania v oblasti vizuálneho umenia, ktorý je dnes jednou z najdôležitejšich zložiek života a otvára dvere novej realite.
Vedúci ateliéru v Bc. štúdiu:
Mgr. art. Peter Janáčik, Ph.D.
 
Vedúci ateliéru v Mgr. štúdiu:

prof. Jiří David, akad.mal.

Asistent:
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
 
Galéria