Katedra sochárstva

Ateliér voľného figurálneho prejavu

Atelier volneho figuralneho prejavu 
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Ateliér voľného figurálneho prejavu realizuje program, ktorého hlavným cieľom je pripraviť študenta k samostatnej realizácii magisterskej umeleckej práce na druhom stupni štúdia. Rozsah vykonávaných tém a umeleckých problémov zahŕňa širšie ľudskú prítomnosť cez figúru alebo zachovanú pamäť jej prítomnosti v individuálne vytvorenej situácii a trojrozmernom priestore.
Hlavným cieľom plnenia zadaní v prvom roku je poznať remeselné a tvorivé možnosti študenta, ich zdokonaľovanie a v spolupráci s pedagógom formovať jeho umeleckú individualitu. V prvom roku magisterského štúdia popri zadaných témach realizujú študenti témy vlastné, ako základ pre budúcu obhajobu diplomovej práce. Druhý ročník je plne zameraný na realizáciu diplomovej práce v oblasti sochárstva, ktorá by vo svojom ideologickom predpoklade mala byť prejavom študentovho umeleckého postoja a presvedčivou prezentáciou jeho osobnosti.
Absolvent dvojročného magisterského štúdia by mal byť tvorcom využívajúci originalitu a sochársky jazyk v súlade so svojou osobnosťou. Umelecký postoj, založený na znalosti dejín umenia a najaktuálnejších súčasných prejavov, tvarovaný rovnako cez individuálny dialóg s učiteľom a vzťahy v skupine študentov, by mal byť potvrdený v autorskej, presvedčivej a plne vyzretej diplomovej práci. 
Vedúci ateliéru:
 
Asistent:
 
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 


Galéria: