Katedra Maľby

Ateliér kritickej analýzy obrazu

Atelier Kresby
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Maľba
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Oponentúra voči konvenciám obrazu a nachádzanie nového výrazu v reflexii štýlov a koncepcií. Dôraz na kultiváciu výrazu na základe interpretácie existujúcich faktov, motívov a technológií., presahov a citácií, vedomostí a neortodoxnej apropriácie klasických foriem.
Štúdium má poskytnúť poslucháčovi tohto ateliéru komplexnú možnosť sebarealizácie v tvorivom procese. Okrem skúsenosti s precíznym kresliarskym a maliarskym štúdiom podľa skutočnosti, ktorá je neprenosnou a nenahraditeľnou skúsenosťou, poslucháč si osvojuje základy tvorivého procesu, preveruje svoje vlastné limity, hľadá a nachádza svoj vlastný umelecký výraz naprieč médiami.
Rozsah zvolených metód siaha od iniciačných, procesuálnych rituálov cez vedomé analytické a konštruktívne štúdie predmetnej skutočnosti a priestorových javov v binokulárnom pohľade. Poslaním rôznych výrazových foriem je prehĺbenie a uvedomenie si obsahových a formálnych náležitostí tvorivého procesu. hľadá, ohmatáva hranice médií, individuálne poučeným rozhodnutím ich prekračuje v teritóriu maľby, kresby, akčného prejavu či realizácií v reálnom priestore.
Vedúci ateliéru:
doc. Štefan Balázs, ArtD., akad.mal.,
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
Zoznam študentov:
I. stupeň (Bc.)
Dávid Ubreži, 2. roč
Nikola Černá, 3. roč.
Monika Ručková, 3. roč.
Eva Kováčová, 4. roč.
Tatiana Pavlová, 4. roč.
Kristína Pechová, 4. roč.
Ema Stasová, 4. roč.
II. stupeň (Mgr. art.)
Mgr. Martina Blaščáková, 2. roč.
III. stupeň (ArtD.)
Mgr. art. Vladyslav Yurashko, 2. roč.
Mgr. art. Simona Štulerová, 2. roč.
Mgr. art. Katarína Balúnová, 3. roč.

Galéria: