Katedra Maľby

Ateliér kritickej analýzy obrazu

Atelier Kresby
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Maľba-Grafika
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Oponentúra voči konvenciám obrazu a nachádzanie nového výrazu v reflexii štýlov a koncepcií. Dôraz na kultiváciu výrazu na základe interpretácie existujúcich faktov, motívov a technológií., presahov a citácií, vedomostí a neortodoxnej apropriácie klasických foriem.
Štúdium má poskytnúť poslucháčovi tohto ateliéru komplexnú možnosť sebarealizácie v tvorivom procese. Okrem skúsenosti s precíznym kresliarskym a maliarskym štúdiom podľa skutočnosti, ktorá je neprenosnou a nenahraditeľnou skúsenosťou, poslucháč si osvojuje základy tvorivého procesu, preveruje svoje vlastné limity, hľadá a nachádza svoj vlastný umelecký výraz naprieč médiami.
Rozsah zvolených metód siaha od iniciačných, procesuálnych rituálov cez vedomé analytické a konštruktívne štúdie predmetnej skutočnosti a priestorových javov v binokulárnom pohľade. Poslaním rôznych výrazových foriem je prehĺbenie a uvedomenie si obsahových a formálnych náležitostí tvorivého procesu. hľadá, ohmatáva hranice médií, individuálne poučeným rozhodnutím ich prekračuje v teritóriu maľby, kresby, akčného prejavu či realizácií v reálnom priestore.
Vedúci ateliéru:
doc. Štefan Balázs, ArtD., akad.mal.,
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 


Galéria: