Katedra sochárstva

Ateliér figuratívneho prejavu

Atelier figuralneho prejavu
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program I-DM-PT
 

Hlavným krédom Ateliéru figuratívneho prejavu je aby poslucháč počas štúdia pri prehlbovaní historickej kontinuity figurálneho sochárstva paralelne rozvíjal vlastný filozofický názor a hľadal svoju identitu vo výtvarnom prejave. Nosným programom ateliéru je štúdium ľudskej figúry vo svojej rozmanitosti, zvládnutie výrazových prostriedkov hmoty, objemu, redukcie a kompozície v priestore. Prostredníctvom osvojovania si klasických sochárskych postupov v oblasti figurálneho sochárstva, rozvíjaním ideových konceptov a estetických výrazových hodnôt viesť študentov k ich využitiu, sumarizácii a vlastnej interpretácii. Zadané úlohy majú dimenziu od komornej formy po integráciu plastiky do reálneho prírodného a architektonického priestoru. Zámerom ateliéru je taktiež podporovať a podnecovať poslucháčov v hľadaní aktuálnych spoločenských a existencionálnych otázok súčasného života a viesť ich k vyjadreniu vlastných názorov výtvarnou formou. Inšpirovať ich v hľadaní nových foriem, vo využívaní nových materiálov vo vlastných realizáciach. Dôraz sa kladie na komunikáciu s aktuálnym dianím vo figurálnom sochárstve na súčasnej scéne, na rozvoj vedomostí a intelektuálnej rozhľadenosti pri formovaní vlastného programu poslucháča

Vyučujúci:
doc., Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD. 
 
Mgr. art. Marek Galbavý, ArtD.  
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
Galéria: