Katedra sochárstva

Ateliér figurálneho prejavu

Atelier figuralneho prejavu
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Sochárstvo
 
Hlavným krédom Ateliéru figurálneho prejavu je aby poslucháč počas štúdia pri prehlbovaní historickej kontinuity figurálneho sochárstva paralelne rozvíjal vlastný filozofický názor a hľadal svoju identitu vo výtvarnom prejave. Nosným programom ateliéru je štúdium ľudskej figúry vo svojej rozmanitosti, zvládnutie výrazových prostriedkov hmoty, objemu, redukcie a kompozície v priestore. Prostredníctvom osvojovania si klasických sochárskych postupov v oblasti figurálneho sochárstva, rozvíjaním ideových konceptov a estetických výrazových hodnôt viesť študentov k ich využitiu, sumarizácii a vlastnej interpretácii. Zadané úlohy majú dimenziu od komornej formy po integráciu plastiky do reálneho prírodného a architektonického priestoru. Zámerom ateliéru je taktiež podporovať a podnecovať poslucháčov v hľadaní aktuálnych spoločenských a existencionálnych otázok súčasného života a viesť ich k vyjadreniu vlastných názorov výtvarnou formou. Inšpirovať ich v hľadaní nových foriem, vo využívaní nových materiálov vo vlastných realizáciach. Dôraz sa kladie na komunikáciu s aktuálnym dianím vo figurálnom sochárstve na súčasnej scéne, na rozvoj vedomostí a intelektuálnej rozhľadenosti pri formovaní vlastného programu poslucháča
Vedúci ateliéru:
 
Asistent:
 
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
Galéria: