Katedra Intermédií a digitálnych médií

Prípravný ateliér


I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Intermédiá a digitálne médiá
 
Študent počas pracovného procesu v Prípravnom ateliéri nadobúda priebežne zorientovanosť v rôznych formách intermediálneho umenia a jeho vizuálnych, resp. výrazových polohách a prejavoch. Pri výučbe v Prípravnom ateliéri je zohľadňovaná istá predpokladaná proporčnosť medzi rôznorodými formami výpovede, vlastnými pre jednotlivé ateliéry katedry IDM a ich zameranie, no otvorenosť a „priepustnosť" medzi jednotlivými sekciami katedry umožňujú pri realizácii semestrálnych dielčich blokových cvičení prirodzené prepojenie a fúzie tvorivých postupov či stratégií, rôznych výrazových polôh a foriem výpovede s dôrazom predovšetkým na autenticitu, autorský prístup a inovatívny charakter realizovanej prezentovanej práce.

Výučba v prípravnom ateliéri prebieha naprieč všetkými tromi sekciami prostredia Katedry IDM. Prípravný ateliér je zameraný na blokové cvičenia, kedy študent 1. ročníka postupne realizuje práce pod vedením pedagógov zo všetkých ateliérov katedry – Intermédiá, Digitálne médiá a Fotomédium.
V obidvoch semestroch realizuje každý študent po tri práce, čím je udržaná vyváženosť medzi jednotlivými prepojenými, no predsa len špecifickými prejavmi a prístupmi vlastnými pre jednotlivé ateliéry katedry IDM. Takto študent realizuje postupne tri zadania v zimnom semestri a tri zadania v letnom semestri.

Tento model otvára pre študentov Prípravného ateliéru prirodzené prostredie, v ktorom môžu okrem laborovania a vyskúšania si rôznych prístupov pri realizácii prác taktiež testovať a zistiť vlastnú inklináciu k niektorej konkrétnej forme a výrazu výpovede, v prepojení s charakterom ateliérov katedry IDM (Intermédiá, Digitálne médiá, Fotomédium).

Všetky tri zadania - každé mesačné realizované cvičenie, je počas aktuálneho semestra korigované a hodnotené na internom katedrovom fóre. Táto, v rámci katedry verejná otvorená platforma, dáva priestor pre dielčie prezentácie, ktoré majú charakter pracovných výstav, ale zároveň sa tu tiež uskutočňuje možnosť vzájomnej tvorivej konfrontácie prvých autorských výstupov študentov, ich reflexia a zhodnotenie.

Prípravný ateliér je dôležitým segmentom kontinuálneho vyučovacieho procesu –
po absolvovaní prípravného ateliéru sa študenti rozhodnú, v ktorom z troch ateliérov katedry IDM budú pokračovať v štúdiu. Preto práve tvorivé prostredie prípravného ateliéru môže byť priestorom poskytujúcim študentovi prvý kontaktný kvalitný odborný rámec a má možnosť byť tiež výrazným spoluurčujúcim impulzom pre ďalšie smerovanie študenta.

Vedúci ateliéru:
doc. Mgr. Ján Adamove, ArtD..
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
 

.

Galéria: