Katedra Grafiky

Ateliér voľnej tvorby

grafikaAVT
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Grafika
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Ateliér sa zameriava na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti grafiky, získanie čiastkových schopností koncepčne sformulovať a technologicky a technicky realizovať výtvarný zámer v rámci zadanej témy. Budovanie vlastnej výtvarnej reči a vizuálnych prostriedkov. Získanie poznatkov pre kreovanie autorských grafických techník.
Umelecko-pedagogický proces vychádza z individuálneho prístupu k študentovi a je koncipovaný ako otvorený priestor pre umeleckú komunikáciu. Program ateliéru je rámcovaný zadanými tematickými okruhmi semestrálnych prác, ktoré majú za cieľ zamerať pozornosť na aktuálne témy v kontexte súčasného umenia. Priebežné vyhodnocovanie plnenia semestrálnych úloh prebieha formou korekcií a Prieskumom na konci semestra.
Grafika je chápaná ako aktívne médium, ktoré nie je rigidné vo svojej forme, pričom sa dôraz kladie na zvládnutí zadanej téme hlavne v klasických grafických technikách.
 
Vedúci ateliéru:
doc. Igor Benca, akad.mal.
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
 

Galéria: