Katedra Grafiky

Ateliér voľnej tvorby

grafikaAVT
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Grafika
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Ateliér sa zameriava na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti grafiky, získanie čiastkových schopností koncepčne sformulovať a technologicky a technicky realizovať výtvarný zámer v rámci zadanej témy. Budovanie vlastnej výtvarnej reči a vizuálnych prostriedkov. Získanie poznatkov pre kreovanie autorských grafických techník.
Umelecko-pedagogický proces vychádza z individuálneho prístupu k študentovi a je koncipovaný ako otvorený priestor pre umeleckú komunikáciu. Program ateliéru je rámcovaný zadanými tematickými okruhmi semestrálnych prác, ktoré majú za cieľ zamerať pozornosť na aktuálne témy v kontexte súčasného umenia. Priebežné vyhodnocovanie plnenia semestrálnych úloh prebieha formou korekcií a Prieskumom na konci semestra.
Grafika je chápaná ako aktívne médium, ktoré nie je rigidné vo svojej forme, pričom sa dôraz kladie na zvládnutí zadanej téme hlavne v klasických grafických technikách.
 
Vedúci ateliéru:
doc. Igor Benca, akad.mal.
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
Zoznam študentov:
I. stupeň (Bc.)
Dominika Gurská, 2. roč.
Nikola Kolačkovská, 2. roč.
Mária Slaničanová, 2. roč.
Matúš Kacer, 3. roč.
Nora Panušová, 3. roč.
Kamila Gemzíková, 4. roč.
Tomáš Magát, 4. roč.
Adam Šarvaic, 4. roč.
 
II. stupeň (Mgr. art.)

Marko Martinček, 1.roč.
Lucia Opálená, 1.roč.
Mária Teplanová, 1.roč.
Dominika Uličná, 1.roč.
Nikola Aronová, 2. roč.
Juraj Nožina, 2. roč.
Romana Svetíková, 2. roč.Galéria: