Katedra Intermédií a digitálnych médií

Ateliér Digitálne médiá

 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Intermédiá a digitálne médiá
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie

Ateliér digitálnych médií (DM) svojím konceptom osciluje medzi výtvarným umením a technológiami v kontexte súčasnej spoločnosti a ponúka celú šírku aplikácie nových technológií a médií do aktuálneho výtvarného prejavu a postkonceptuálneho myslenia. Ponúka študentom umelecké využitie možností počítačov so zaostrením na interdisciplinárne štúdie, na potenciál nových technológií a nových médií a ich kreatívne používanie v umeleckej praxi.

Absolvent štúdia prechádza prípravou základnými formami umeleckého vyjadrenia - experimentálny film, filmová animácia, videoart, krátky videofilm, digitálna animácia, web-artové projekty, software art, video objekty, video projekcie do urbánneho prostredia, video performancie a videoinštalácie a pod. Ateliér ponúka tiež podporu v teoretickej výbave, ktorá vedie študentov k artikulovaniu východiskových ideí, umožňuje flexibilnejšiu orientáciu vo formách umeleckého prejavu a taktiež vytvára základnú platformu pre prechod z tradičných disciplín cez intermédiá až k digitálnym médiám a umeniu nových médií a technológií. Otvára priestor na hľadanie cesty k prácam oscilujúcim medzi vedou a umením (sci-art). Absolvent si taktiež ujasní stratégie myslenia v jazyku pohyblivého obrazu: videoart, videoinštalácie, interaktívne videoinštalácie integrujúce konceptuálne a neokonceptuálne tendencie a aktuálne tendencie v súčasnom výtvarnom umení.

Ateliér DM ponúka možnosť venovať sa digitálnemu videu, ako pohyblivému obrazu v širšom kontexte ovplyvnenom digitálnym médiom pod vplyvom vývoja technológií. Takže popri tradičnejšej forme videoprojekcií, videoobjektov, videoinštalácií, videofilmov, experimentálnych filmov je otvorený aj interaktívnej TV, VJingu, mappingu, počítačovým hrám, virtuálnej realite, internetovému umeniu, interaktívnej videoprojekcii, 3D-animácii, michinime, telekomunikačnému a dátovému umeniu a pod.
Ateliérové zameranie na zvuk ponúka možnosť skúmať tento segment umenia, na ktorý sa po roku 2000 sústreďuje zvýšená pozornosť - sound art resp. digitálne audio umenie od zvukových objektov a inštalácií cez interaktívne, investigatívne zvukové projekty, vrátane subverzívnych, kváziarcheologických, socioartových, komunitných a environmentálnych umeleckých sond. Práca so zvukom však zároveň vytvára potenciály pre tvorbu vlastných audiovýstupov používaných vo videoarte a multimediálnych performanciách.

Ateliér DM taktiež ponúka možnosť realizovať interaktívne umenie a zabezpečuje najaktuálnejšie softvérové možnosti ako je processing, vvvv programovanie a puredata. Počítačové možnosti vytvárajú taktiež široké uplatnenie aspektu temporality vo výtvarnom umení (time-based umenie). Tieto modely zahŕňajú on-line práce, digitálne médiá, inštalácie a performancie alebo práce vyžadujúce počítač (disc-based).
Ateliér je však otvorený prácam s časom aj v ďalších médiách ako je akčné umenie, performancie, akustické realizácie, intervencie do verejného prostredia a podobne. Dôraz je kladený na obsahy a témy, kde študent má širokú možnosť samostatného premýšľania a definovania svojho vlastného smerovania. Ateliér vytvára možnosť samostatnej umeleckej kreativity, zohľadňuje proces osobnostného formovania poslucháča, učí artikulovať námety, impulzy a témy, ktoré následne poslucháč formuje do kompaktného, komunikácie schopného útvaru v mediálnom prostredí.

Praktické, technologické aj teoretické vedomosti z oblasti nových digitálnych médií a komunikačných technológií vedú k samostatnému uvažovaniu nad individuálnymi autorskými aj zadanými témami v jazyku (post)digitálnych médií a resp. postmédií. Profesionálne zručnosti umožňujú absolventom úspešne zvládnuť výtvarnú myšlienku aj koncept diela a vytvoria predpoklad komunikácie takého diela v profesionálnom umeleckom prostredí, ako aj v prostredí digitálnej kultúry, resp. jej aplikácie do komerčného prostredia. Stratégie myslenia v jazyku nových médií integrujú konceptuálne a neokonceptuálne tendencie, ako aj aktuálne tendencie v súčasnom výtvarnom umení a tematicky sa nevyhýbajú závažným umelecko kritickým postojom.

V rámci podporných edukačných aktivít sú organizované prednášky a lektorské a umelecké workshopy, vydávajú sa DVD študentských prác, sú organizované účasti na festivaloch a je prevádzkovaný dokumentačný a informačný databázový web IDM.NET.DAT (http://idm.aku.sk).

Dôležitou súčasťou ateliéru je predmet Externý workshop, ktorého cieľom je rozširovanie odbornej vzdelanosti študentov mimo akademického prostredia s dôrazom na overovanie nadobudnutých vedomostí v konkrétnom externom prostredí. Workshop ponúka študentom väčšiu samostatnosť prejavu ako autonómneho tvorcu, poskytuje možnosť preukázať schopnosť pracovať v tíme, podporuje kolaboratívnosť a participatívnosť, umožňuje konfrontáciu so študentmi z iných vysokých škôl, s umeleckou prevádzkou a hlavne reálne preväzuje edukačnú prípravu s umeleckou praxou a umelecko kultúrnym dianím na Slovensku. Externý workshop môže byť realizovaný formou individuálnej participácie na tvorivej dielni s profesionálnym lektorom, môže byť absolvovaný ako účasť na výstave mimo prostredia školy alebo dokonca študent sám môže iniciovať, organizovať tvorivý workshop alebo kurátorsky koncipovať výstavu mimo prostredia školy.
Vedúci ateliéru:
 
Asistent:
interný doktorand
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 


 
 
Ateliér DM
 
Kontexty ateliéru DM
 
New Media Folklore
 
Experimentálny film
 
Billboardové obydlia
 
Projekty VAF(ex) / DigiVAF(ex)
 
Projekt Graffiti
 
 
 
 
 
 

 

 

Galéria