Katedra Grafiky

  Platforma grafiky I-II

Platforma grafiky 620x330
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Maľba-Grafika
 
Slovo „Platforma“ v názve tvorí pomyselnú os študijného programu v 1. roku štúdia. Tento profilový predmet zásadným spôsobom prispieva k naplneniu profilu absolventa študijného programu a k dosiahnutiu cieľov a výstupov vzdelávania. Prvý ročník študijného programu má študijný výskumný charakter, do ktorého študent prichádza na základe úspešného prijímacieho konania so svojím projektom/víziou, ktorú realizuje v jednej zo 4 platforiem (Platforma grafiky, Platforma maľby, Platforma priestoru, Platforma IDM), pod vedením 3 vybratých vyučujúcich, pričom jeden z troch vyučujúcich môže byť z inej platformy. Vyučujúcich si vyberá vždy na 1. semester. Študent musí absolvovať individuálne konzultácie v rámci predmetu u všetkých troch vybratých pedagógov rovnako, ktoré sa evidujú študentom a pedagógom – minimálne 4 konzultácie u jedného pedagóga. Po potvrdení potrebného množstva rovnomerne rozdelených konzultácii (3x4) je študent pripustený k obhajobe svojej semestrálnej práce. Semestrálna práca študenta je hodnotená kolektívne, v rámci hodnotenia (PRIESKUM semestrálnych prác), komisiou zloženou z členov programovej rady (PR) študijného programu a má najmenej 6 členov. Jej predsedom je osoba zodpovedná za študijný program a minimálne 1 člen komisie je zo zástupcov externých zainteresovaných strán. Na základe hlasovania učiteľov v rámci profilového predmetu, hodnotenie študenta navrhuje OZP Platforma. Hodnotiaca komisia na základe obhajoby semestrálnej práce študenta a hlasovania jej členov, má právo zmeniť navrhnuté hodnotenie. Hodnotenie hodnotiacej komisie je pre OZP záväzné. Známku do systému AIS2 zapisuje OZP. Z tejto skupiny si študent musí vybrať 1 predmet a získať 15 kreditov.